Volejte zdarma800 11 44 11
Vyhledávání

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Právní upozornění:

Investiční zprostředkovatel Abivia s.r.o. je oprávněn poskytovat tyto hlavní investiční služby: přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) a e) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Investičními nástroji se pro tyto účely rozumí investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování.

Poradenství poskytované online a zdarma na těchto webových stránkách nemá a nemůže mít povahu individuální investičního poradenství ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT. Cílem investičního poradenství podle tohoto ustanovení je poskytnout konkrétní investiční radu nebo doporučení týkající se investičního nástroje. Investiční poradenství jsou oprávněni poskytovat pouze investiční zprostředkovatel sám nebo k tomu oprávnění investiční poradci (vázaní zástupci). Vázaný zástupce, který nesplňuje podmínky pro činnost investičního poradce, může vykonávat pouze činnost investičního zprostředkování podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, tedy přijetí a předání pokynu týkajícího se investičního nástroje (investičního cenného papíru a cenného papíru kolektivního investování).

Jakékoli sdělení na těchto internetových stránkách je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy.

Investiční zprostředkovatel Abivia s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout investiční službu, zejména v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro poskytnutí investiční služby.

Součástí poskytovaných investičních služeb není daňové poradenství.

Rizikové upozornění:

Investování je spojeno s určitou mírou rizika, která se podle zvoleného investičního nástroje mění. S investicí je spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných finančních prostředků tak není nikým zaručena. Předpokládané výnosy odvíjející se od prognóz nejsou zaručené a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nikdo nemůže garantovat určitý výnos za předem stanovené období nebo omezit vliv rizik na investici.

Kolektivní investování (nákup podílových listů podílového fondu) však nabízí mnoho výhod, jako například již zabudovanou diverzifikaci – rozložení – rizika, profesionální správu investic investiční společností, dostupnost a rozšířené investiční možnosti pro drobné investory, velký výběr fondů, vysoká likvidita investovaných prostředků – pohotový přístup k penězům, nižší transakční náklady na investování, dostatek informací, daňové zvýhodnění oproti bankovním vkladům, oddělení majetku investiční společnosti od majetku investorů ve fondu atd. 

Zdroj: Kolektivní investování. ČNB pro všechny [online]. [cit. 18. 1. 2016]. Dostupné z: http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/investice/moznosti_investovani/kolektivni_investovani.html.

Česká národní banka vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu. Dále pečuje o cenovou a finanční stabilitu, vydává bankovky a mince a řídí peněžní oběh. Česká národní banka neposkytuje ochranu investorovi před obecnými riziky investování. Česká národní banka prostřednictvím svých dohledových, povolovacích a regulatorních funkcí sleduje řádné fungování finančního trhu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Na internetových stránkách České národní banky se lze dozvědět více o možnostech investování: http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/investice/moznosti_investovani/index.html.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry neposkytuje ochranu investice před běžnými riziky investování. Garanční fond obchodníků s cennými papíry vyplácí náhrady za majetek investorů tehdy, pokud obchodník s cennými papíry není schopen z finančních důvodu vyplatit majetek investorům (např. tehdy, pokud je v insolvenčním řízení a soud zjistil úpadek instituce). Více informací o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry lze nalézt na webových stránkách http://www.gfo.cz/. Zde fond informuje i o obchodnících s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky a jejichž zákazníci se na Garanční fond obchodníků s cennými papíry mají obracet s přihláškami svých nároků.

S investicemi do investičních nástrojů (cenných papírů), tzn. včetně investování kolektivním způsobem, jsou spojena zejména tato obecná rizika:

1. tržní riziko (kolísání a změna tržních cen investičních nástrojů směrem nahoru i dolů; tržní riziko může být ovlivněno změnou ekonomických a hospodářských podmínek, úrokovými mírami, obecnými změnami ve společnosti, vývojem trhu atd.; tržní riziko velmi úzce souvisí s měnovým rizikem, akciovým rizikem, úrokovým rizikem a vývojem kurzů a úrokových sazeb a dalších tržních hodnot),

2. riziko likvidity (v průběhu času se může zhoršit prodejnost investičního nástroje na kapitálovém trhu, tzn. nebude možné s investičním nástrojem obchodovat – nakupovat nebo prodávat; toto riziko je o to podstatnější, jestliže je významný objem investic umístěn ve finančních nástrojích, jež jsou svou povahou dostatečně likvidní, avšak za určitých okolností může být jejich stupeň likvidity relativně nízký, a to natolik, že ovlivní stupeň rizika likvidity investičního fondu jako celku; investování kolektivním způsobem má menší riziko likvidity, protože investiční společnost jako správce otevřeného podílového fondu musí podílový list od investora odkoupit do 30 dnů od žádosti investora),

3. riziko emitenta, úvěrové riziko (riziko, že emitent nedostojí svých závazků nebo nebude schopen dostát svých závazků; toto riziko je o to podstatnější, jestli je významný objem investic umístěn v dluhových cenných papírech),

4. měnové riziko (vývoj a hodnotu investičních nástrojů ovlivňuje i změna měnových kurzů, pokud je takový investiční nástroj denominován v cizí měně; investor nepodstupuje měnové riziko, pokud investuje do investičních nástrojů v české měně),

5. inflační riziko (obecné riziko znehodnocení vložených peněz inflací, inflace znehodnocuje vložené peněžní prostředky, ať už je vývoj investičního nástroje pozitivní nebo negativní),

6. úrokové riziko (některé investiční nástroje mohou více než ostatní reagovat na změny úrokových sazeb),

7. operační, provozní riziko a rizika spojená s opatrováním majetku (toto riziko je ovlivněno nedostatky nebo selháním vnitřních procesů či lidského faktoru, ale může být ovlivněno i vnějšími událostmi; instituce toto riziko řídí přijímáním řídících a kontrolních systémů),

8. riziko selhání protistrany (riziko existuje tehdy, jestliže je fond podložen zárukou od třetí strany nebo jeho investiční expozice plyne v podstatné míře z jedné či více smluv s protistranou),

Snížit riziko lze prostřednictvím tzv. diverzifikace, tj. rozložení rizika mezi více druhů investičních nástrojů. Některé investiční nástroje v sobě diverzifikaci již obsahují, jako jsou právě podílové listy podílového fondu.

Většinu těchto rizik nese sám investor a ani profesionální správa úspor nezaručí, že investice do fondů kolektivního investování budou přinášet pouze výnosy. Dále považujeme za důležité upozornit, že v oblasti kolektivního investování neexistuje pojištění instrumentů kolektivního investování na rozdíl od pojištění depozit nebo pojištění zákaznického majetku u obchodníků s cennými papíry.

Pokud se rozhodujete pro investování do podílového fondu, věnujte prosím pozornost statutu fondu a dokumentu klíčové informace pro zákazníky (investory), které jsou dostupné vždy v aktuálním znění na internetových stránkách investiční společnosti nebo obchodníka s cennými papíry.

Oddlužili jsme již 12 762 lidí
s dluhy ve výši 9,6 miliardy korun.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky