Volejte 777 722 822  

Časté dotazy

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení?

Oddlužení podle insolvenčního zákona je určeno pro právnické osoby nepodnikatele a všechny fyzické osoby. Nejčastěji se v oddlužení nachází zaměstnanci, starobní a invalidní důchodci, rentiéři a od 1. 1. 2014 také podnikatelé. Problémem pro povolení oddlužení mohou být závazky z podnikání. Nevíte, zda podmínky splňujete? Vyberte si poradce a využijte bezplatné konzultace ZDE.

Co když mé příjmy nejsou dostačující pro povolení oddlužení?

Bude třeba využít dalších možností insolvenčního zákona, nejčastěji je nutné navýšit příjem dlužníka, lze i darovací smlouvou.

Kdo může požádat o oddlužení a co musí udělat?

O oddlužení mohou žádat právnické osoby nepodnikající a všechny fyzické osoby. Dlužník musí shromáždit podklady k prokázání úpadku, doložit příjmy za posledních 12 měsíců, očekávané příjmy v následujících 12 měsících a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení může za dlužníka sepsat a následně k soudu podat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná právnická osoba (neziskové organizace).

Jaké má oddlužení výhody?

Prohlášením úpadku a povolením oddlužení se zastavuje nárůst veškerých závazků dlužníka. V průběhu insolvenčního řízení a oddlužení nelze vykonat exekuci. Dlužník, který podá návrh na povolení oddlužení, je pod ochranou insolvenčního zákona. Věřitelé po něm mohou požadovat dlužné částky pouze přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení u krajského soudu. Zahájení insolvenčního řízení dlužníka je vyznačeno v insolvenčním rejstříku. Věřitelé i další osoby mají povinnost insolvenční rejstřík sledovat.

Proběhne-li oddlužení řádně a stanoveným způsobem, má dlužník nárok na osvobození od nesplacené části svých dluhů, a to i těch, jejichž věřitelé se nepřihlásili. Rozhodnutí o osvobození od povinnosti uhradit nesplacené či nepřihlášené závazky vydává soud.

Jaké formy oddlužení existují?

Soud, resp. věřitelé rozhodují mezi dvěma formami oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Dlužník může v insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení způsob oddlužení navrhnout, ale nerozhoduje o něm.

Mohu mít dluhy z podnikání?

Oddlužení dle insolvenčního zákona (osobní bankrot) je určeno právnickým osobám nepodnikajícím a všem fyzickým osobám. Má-li dlužník dluhy z podnikání, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

1) byl realizován konkurs na dlužníka, v němž tento závazek nebyl uspokojen, nebo

2) věřitel nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní, nebo, nebo

3) jedná se o závazek zajištěný.

Mohu si zpracovat insolvenční návrh sám?

Od 1. 7. 2017 si dlužník nemůže insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení sepsat a na příslušný krajský soud podat sám. Výjimka je stanovena např. pro dlužníka s právnickým nebo ekonomickým vysokoškolským vzděláním. Za ostatní dlužníky může insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení sepsat a podat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba (nezisková organizace), a to za zákonem stanovenou odměnu ve výši 4 000 Kč v případě oddlužení jednotlivce, nebo 6 000 Kč v případě oddlužení manželů (cena se může navýšit o DPH). K návrhu podanému jiným způsobem soud nepřihlíží.

Musím mít pravidelný příjem?

Od 1. 6. 2019 není pro splnění oddlužení nutné uhradit nezajištěným věřitelům 30 % jejich pohledávek. Dlužník však musí být schopen ze svých příjmů každý měsíc hradit splátku v oddlužení v takové výši, aby nezajištění věřitelé obdrželi vždy alespoň částku ve stejné výši, jakou činí odměna insolvenčního správce (jednotlivec tedy 2 x 1 089 Kč, manželé 2 x 1 634 Kč). Současně musí být schopen v plné výši v rámci měsíční splátky hradit běžné výživné (nejčastěji na děti), pokud je mu tato povinnost stanovena. Z povahy věci vyplývá, že toto jsou schopny splnit jen osoby s pravidelným příjmem ze zaměstnání, náhrady mzdy či platu, důchodu nebo renty, případně odměny z dohody o pracovní činnosti a podnikání.

Kolik mi zůstane každý měsíc peněz?

Dlužníkovi zůstane v oddlužení tzv. nezabavitelná částka, která se vypočítává z životního minima dlužníka a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Dále se částka navyšuje o nezabavitelné částky na vyživované děti a manžela/manželku. Nezabavitelná částka se nenavyšuje o vyživované dítě, kterému je hrazeno výživné na základě soudního rozhodnutí (tzv. alimenty). Váš příjem nad tuto nezabavitelnou částku je použit na splátky v oddlužení.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Mám vyšší příjmy, mohu požádat o nižší splátky v oddlužení? Za jakých podmínek?

Do 31. 5. 2019 lze o nižší splátky požádat jen v případě, že bude dlužník schopen uhradit svým nezajištěným věřitelům minimálně 50 % jejich pohledávek. Po 1. 6. 2019 lze o změnu výše zákonné splátky požádat vždy bez ohledu na výši uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Limit v podobě alespoň 50 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů zde již nebude. O úpravu výše splátky může dlužník z důvodu změny poměrů (zvýšení nákladů na bydlení, dojíždění do zaměstnání apod.) požádat průběhu oddlužení kdykoli. 

Jak požádat o osvobození od placení zbylých dluhů po úspěšném splnění oddlužení?

Insolvenční soud vydá dlužníkovi osvobození od placení zbylých dluhů po splnění oddlužení. O toto osvobození není nutné žádat, soud by jej měl vydat automaticky. Pokud však soud toto osvobození nevydá a dlužník se domnívá, že podmínky pro osvobození splnil, je třeba se na soud obrátit –  nejlépe písemnou cestou, s návrhem na osvobození od placení zbylých dluhů podle ust. § 414 insolvenčního zákona.

Jsem po úspěšném oddlužení stále veden v registrech dlužníků?

Skutečnost, že dlužník měl v minulosti dluhy, bude v některých registrech bohužel ještě stále vedena, a to i přesto, že by dlužník osvobozen od placení zbylých dluhů.

Pokud je již vydáno osvobození od placení zbylých dluhů, má registr dlužníků SOLUS ve svých pravidlech nastaveno, že výmaz provádí 3 roky po uhrazení dluhu (resp. po osvobození od placení tohoto dluhu, i když to tam výslovně řečeno není, ačkoli je to logické).

insolvenčním rejstříku bude bohužel dlužník veden ještě 5 let po úspěšném oddlužení, o předčasný výmaz nelze žádat (výmaz bude proveden automaticky po pěti letech od skončení oddlužení). Většina bank i nebankovních institucí získávají informace právě i z insolvenčního rejstříku a registru dlužníků SOLUS. Přečtěte si podrobnější informace o výmazu z registrů ZDE. 

Co když nesplním podmínky pro schválení oddlužení?

Pokud soud oddlužení neschválí nebo zruší již probíhající oddlužení, zpravidla rozhodne o dluzích dlužníka tak, že se budou řešit v konkurzu. Výjimkou jsou případy nemajetnosti, kdy soud insolvenční řízení bez prohlášení konkurzu zastaví. Pokud i přesto nemajetný dlužník požaduje řešit své závazky v konkurzu, je nutné složit zálohu ve výši 50 000 Kč.

Konkurz znamená prodej všeho majetku, včetně toho sloužícího k podnikání. Po ukončení insolvenčního řízení mají věřitelé právo znovu vyžadovat uhrazení dluhů – a to i exekučně.

Jak situaci řešit? Je třeba zkoumat, z jakých důvodů soud nemůže schválit oddlužení. Pokud jde o překážku, kterou lze překonat, je nejlepší tuto chybu napravit a docílit tak schválení oddlužení (ve lhůtách stanovených zákonem a soudem, např. odvolacích lhůtách). Soud ve svém rozhodnutí musí uvést, z jakých důvodů nemůže oddlužení povolit, resp. schválit. Těmito důvody je třeba se řídit (např. navýšit příjmy tak, aby bylo oddlužení řádně hrazeno).

Jak zjistím srážku, která mi bude z mého příjmu prováděna v oddlužení splátkovým kalendářem?

Výši srážky ovlivňuje příjem dlužníka a počet jím vyživovaných osob (manžel, děti, další vyživované osoby). Srážku za každý měsíc si může dlužník ověřit zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

Pokud je vyživovací povinnost vůči dítěti stanovena soudem, nebude se počítat jako vyživovaná osoba v této kalkulačce. Ze srážky, kterou provede zaměstnavatel, insolvenční správce uhradí nejprve svou odměnu, pak výživné stanovené soudem a ze zbytku další věřitele. Chcete se zeptat osobně? Vyberte si svého poradce ZDE.

Manžel má dluhy, které vznikly během manželství. Může mi exekutor postihnout můj majetek?

V tomto případě může exekutor postihnout zejména majetek ve společném jmění manželů. To znamená majetek, který manželé nabydou během manželství. Exekutor nemůže postihnout výlučný majetek „nedlužného“ manžela, stejně tak jako jeho mzdu srážkami ze mzdy.

Exekutor však může pro vymáhání dluhu jednoho manžela postihnout bankovní účet manžela druhého.

Můj snoubenec má dluhy, chceme se vzít. Budu muset během manželství dluhy rovněž hradit?

Dluhy, které vznikly před manželstvím, lze exekučně vymáhat z majetku ve společném jmění manželů, a to pouze z poloviny jeho hodnoty, která náleží dlužnému manželovi. Druhou polovinu použít nelze, ta náleží nedlužnému manželovi. Pokud ve společném jmění manželů není žádný majetek (např. proto, že manželé během manželství žádný nenabyli, nebo byl režim společného jmění manželů smluvně upraven tak, že bylo SJM zúženo nebo byl zřízen režim oddělených jmění), nemá exekutor v takovém případě co postihnout.

I v tomto případě může exekutor postihnout bankovní účet nedlužného manžela. Nemůže však postihnout jeho mzdu a výlučný majetek.

V průběhu oddlužení splátkovým kalendářem se mi narodí dítě. Jak to ovlivní mé oddlužení?

Situace dlužnice bude odvislá od míry uspokojení věřitelů (aktuální a předpokládaná) a od toho, jak v budoucnu zajistí úhradu minimálně odměny insolvenčního správce.

Pokud by podstatná část splátek pocházela z příjmů dlužnice např. ze zaměstnání, snížení příjmů během mateřské a rodičovské by mohlo ohrozit plnění oddlužení, pokud by bylo již na začátku počítáno s tím, že uhradí pouze zákonem požadované minimum (věřitelům alespoň tolik, kolik činí odměny insolvenčního správce). Pokud by se příjmy snížily o takovou částku, že by tuto podmínku nebyla schopna plnit, bylo by to důvodem pro zrušení oddlužení. Nedostatek příjmů může být nahrazen např. pravidelným darem, který by třetí osoba v průběhu mateřské a rodičovské hradila tak, aby byly plněny podmínky oddlužení.

Samotná skutečnost, že bude mít dlužnice během oddlužení dítě, však není důvodem pro zrušení oddlužení. V tomto případě je však třeba dbát na úhradě minimální zákonem požadované částky nezajištěným věřitelům za pět let a odměny insolvenčního správce.

Dále je třeba si uvědomit, že z důvodu narození dítěte se navýší nezabavitelná částka o další vyživovanou osobu. Dlužnici tedy zůstane více peněz, ale o to méně dostanou nezajištění věřitelé.

Výši srážky z předpokládaných příjmů z mateřské a rodičovské si můžete ověřit zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky