Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Na co se nejčastěji ptáte v naší bezplatné poradně na webu Abivia? Přečtě si, co vás zajímá

Nabízíme vám nejčastěji probíraná témata v naší poradně. Přečtěte si zajímavé informace, které jste možná doposud ještě nevěděli.

Jak formulovat žádost o osvobození od placení zbylých dluhů po úspěšném splnění oddlužení?

Krajskému soudu v ………………………… (uveďte město)

Ke spisové značce … INS … (uveďte spisovou značku Vašeho insolvenčního řízení)

Já, níže podepsaný …………, rodné číslo ……, bytem ……………, jakožto dlužník v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v …… pod spisovou značkou …… INS ……/……, činím tímto ve smyslu ustanovení § 414 insolvenčního zákona návrh na moje osvobození od placení dluhů, protože jsem splnil všechny své povinnosti v oddlužení.

Tento návrh je třeba vlastnoručně podepsat.

Jsem po úspěšném oddlužení stále veden v registrech dlužníků?

Skutečnost, že dlužník měl v minulosti dluhy, bude v některých registrech bohužel ještě stále vedena, a to i přesto, že by dlužník osvobozen od placení zbylých dluhů.

Pokud je již vydáno osvobození od placení zbylých dluhů, má registr dlužníků SOLUS ve svých pravidlech nastaveno, že výmaz provádí 3 roky po uhrazení dluhu (resp. po osvobození od placení tohoto dluhu, i když to tam výslovně řečeno není, ačkoli je to logické).

Pokud dlužník usiluje o předčasný výmaz, je postup složitější. Registr jej eviduje na základě jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který byl poskytnut subjektu, kde dluh vznikl a který zde dlužníka „nahlásil“. Nejprve je nutné se na tento subjekt obrátit a odvolat zde svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je to možné, např. dlužník zde nemá sjednané další produkty). Poté je třeba obrátit se na registr dlužníků SOLUS a požádat zde o výmaz z důvodu, že již není oprávněn zpracovávat osobní údaje dlužníka (kontakt na SOLUS naleznete zde: https://www.solus.cz/cs/hlavni-strana/kontakt).

V insolvenčním rejstříku bude bohužel dlužník veden ještě 5 let po úspěšném oddlužení, o předčasný výmaz nelze žádat (výmaz bude proveden automaticky po pěti letech od skončení oddlužení). Většina bank i nebankovních institucí získávají informace právě i z insolvenčního rejstříku a registru dlužníků SOLUS.

Co když nesplním podmínky pro schválení oddlužení?

Pokud soud oddlužení neschválí, zpravidla rozhodne o dluzích dlužníka tak, že se budou řešit v konkurzu. Předtím zpravidla vydá rozhodnutím, kterým uloží povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení (až do výše 50.000 Kč), kterou když dlužník neuhradí, soud insolvenční řízení zastaví a insolvenční řízení tak končí.

Pokud soud zjistí skutečnost, pro kterou nemůže oddlužení schválit, až po rozhodnutí o úpadku (spojeném s rozhodnutím o povolení oddlužení), rozhodne o konkurzu bez této zálohy.

Konkurz znamená prodej všeho majetku, včetně toho sloužícího k podnikání. Po ukončení insolvenčního řízení mají věřitelé právo znovu vyžadovat uhrazení dluhů – a to i exekučně, pokud mají k dispozici tzv. exekuční titul (rozhodnutí soudu, rozhodce atd.).

Jak situaci řešit? Je třeba zkoumat, z jakých důvodů soud nemůže schválit oddlužení. Pokud jde o překážku, kterou lze překonat, je nejlepší tuto chybu napravit a docílit tak schválení oddlužení (ve lhůtách stanovených zákonem a soudem, např. odvolacích lhůtách). Soud ve svém rozhodnutí musí uvést, z jakých důvodů nemůže oddlužení povolit, resp. schválit. Těmito důvody je třeba se řídit (např. získat si souhlas věřitelů, jejichž pohledávka pochází z podnikání dlužníka, navýšit příjmy tak, aby bylo oddlužení řádně hrazeno atd.).

Jak zjistím srážku, která mi bude z mého příjmu prováděna v oddlužení splátkovým kalendářem?

Výši srážky ovlivňuje příjem dlužníka a počet jím vyživovaných osob (manžel, děti, další vyživované osoby). Srážku za každý měsíc si může dlužník ověřit zde: http://www.insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html.

Pokud je vyživovací povinnost vůči dítěti stanovena soudem, nebude se počítat jako vyživovaná osoba v této kalkulačce. Ze srážky, kterou provede zaměstnavatel, insolvenční správce uhradí nejprve svou odměnu, pak výživné stanovené soudem a ze zbytku další věřitele.

Manžel má dluhy, které vznikly během manželství. Může mi exekutor postihnout můj majetek?

V tomto případě může exekutor postihnout zejména majetek ve společném jmění manželů. To znamená majetek, který manželé nabydou během manželství. Exekutor nemůže postihnout výlučný majetek „nedlužného“ manžela, stejně tak jako jeho mzdu srážkami ze mzdy.

Exekutor však může pro vymáhání dluhu jednoho manžela postihnout bankovní účet manžela druhého.

Můj snoubenec má dluhy, chceme se vzít. Budu muset během manželství dluhy rovněž hradit?

Dluhy, které vznikly před manželstvím, lze exekučně vymáhat z majetku ve společném jmění manželů, a to pouze z poloviny jeho hodnoty, která náleží dlužnému manželovi. Druhou polovinu použít nelze, ta náleží nedlužnému manželovi. Pokud ve společném jmění manželů není žádný majetek (např. proto, že manželé během manželství žádný nenabyli, nebo byl režim společného jmění manželů smluvně upraven tak, že bylo SJM zúženo nebo byl zřízen režim oddělených jmění), nemá exekutor v takovém případě co postihnout.

I v tomto případě může exekutor postihnout bankovní účet nedlužného manžela. Nemůže však postihnout jeho mzdu a výlučný majetek.

V průběhu oddlužení splátkovým kalendářem se mi narodí dítě. Jak to ovlivní mé oddlužení?

Situace dlužnice bude odvislá od míry uspokojení věřitelů (aktuální a předpokládaná) a od toho, jak v budoucnu zajistí úhradu minimálně odměny insolvenčního správce.

Pokud by podstatná část splátek pocházela z příjmů dlužnice např. ze zaměstnání, snížení příjmů během mateřské a rodičovské by mohlo ohrozit plnění oddlužení, pokud by bylo již na začátku počítáno s tím, že uhradí „těsně“ 30 %. Pokud by se příjmy snížily o takovou částku, že nezajištěným věřitelům by nebylo uhrazeno minimálně 30 %, bylo by to důvodem pro zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu. Nedostatek příjmů může být nahrazen např. pravidelným darem, který by třetí osoba v průběhu mateřské a rodičovské hradila tak, aby bylo hrazeno minimálně 30 % a odměna insolvenčního správce (a to na základě smlouvy darovací nebo o důchodu).

Kdyby v rámci oddlužení příjmy poskytoval zejména dárce (který by hradil měsíčně určitou částku tak, aby bylo hrazeno minimálně 30 % i odměna insolvenčního správce), zřejmě by se nic nezměnilo a oddlužení bude hrazeno z těchto příjmů.

Samotná skutečnost, že bude mít dlužnice během oddlužení dítě, však není důvodem pro zrušení oddlužení. V tomto případě je však třeba dbát na úhradě minimálně 30 % vůči nezajištěným věřitelům za pět let a odměny insolvenčního správce.

Dále je třeba si uvědomit, že z důvodu narození dítěte se navýší nezabavitelná částka o další vyživovanou osobu. Dlužnici tedy zůstane více peněz, ale o to méně dostanou nezajištění věřitelé.

Výši srážky z předpokládaných příjmů z mateřské a rodičovské si můžete ověřit zde: http://www.insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html.

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů, 16. 3. 2016

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

 

Pomohli jsme 13 503 lidem z dluhů ve výši 10 202 639 488 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky