Volejte 777 722 822  

Jak ovlivní mé oddlužení práce v zahraničí?

Můžu při oddlužení (insolvenci) pracovat v zahraničí? Co se na mém oddlužení změní, když začnu pracovat v zahraničí? Jak ovlivní výši mých nezabavitelných částek při oddlužení, když budu pracovat v zahraničí? Vypočítává se při práci v zahraničí nezabavitelná částka pro oddlužení podle českých pravidel, nebo podle pravidel zahraničního státu? Jak při oddlužení postupovat s příjmem, který mám ze zahraničí? Jak se posuzuje příslušnost soudu pro oddlužení, když trvale žiji v zahraničí? Odpovědi na uvedené otázky naleznete níže.

Můžu při oddlužení (insolvenci) pracovat v zahraničí?

Ano, můžete. Insolvenční zákon neurčuje, že by dlužník při oddlužení v České republice musel zde i pracovat. Co se ale změní, pokud bude dlužník pracovat v zahraničí, bude provádění srážek z příjmů dlužníka pro splátky v oddlužení.

Zde je třeba počítat s tím, že zahraniční plátce mzdy nebude tyto srážky provádět (protože neví jak a není k tomu povinen) a dlužník se bude muset sám o toto postarat. Buď tak, že si srážky vypočítá sám a odvede na účet majetkové podstaty (tj. správci) srážku ze svých příjmů, případně se může dohodnout se správcem, že tyto srážky bude z příjmů provádět on.

Co se na mém oddlužení změní, když začnu pracovat v zahraničí?

Změní se plátce mzdy. Místo českého plátce mzdy, který provádí srážky z příjmů dlužníka a tyto zasílá správci ze zákona, bude dlužník mít zahraničního plátce mzdy, který srážky provádět nebude, neboť k tomu není povinen a navíc nezná českou právní úpravu upravující srážky z příjmů dlužníka.

Dlužník si tak musí po změně zaměstnání sám zajistit, aby z jeho zahraničních příjmů byly srážky prováděny. Buď si srážky provádí sám, nebo se dohodne se správcem na tom, že srážky bude vypočítávat z příjmů dlužníka on. V praxi je obvyklejší první varianta.

Jak ovlivní práce v zahraničí výši mých nezabavitelných částek při oddlužení?

Nijak. Pro potřeby oddlužení podle české úpravy bude stále směrodatná česká metodika provádění srážek z příjmů dlužníka. Na tom, jestli jde o příjmy z práce v zahraniční, přitom nezáleží.

Vypočítává se při práci v zahraničí nezabavitelná částka pro oddlužení podle českých pravidel, nebo podle pravidel zahraničního státu?

Jde-li o oddlužení probíhající dle českého právního řádu, pak se budou nezabavitelné částky vypočítávat dle české metodiky. Nikoli dle metodiky zahraničního státu, v němž dlužník pracuje. Pouze v případě, že oddlužení probíhá dle právního řádu státu zahraničního (tj. jde o zahraniční oddlužení), budou se nezabavitelní částky vypočítávat dle pravidel státu zahraničního.

Jak při oddlužení postupovat s příjmem, který mám ze zahraničí?

Pokud dlužník při oddlužení pobírá příjem ze zahraniční, je povinen jej zahrnout mezi své příjmy pro potřeby oddlužení stejně, jako příjmy tuzemské. Jde-li o hlavní příjem, pak je dlužník navíc povinen z tohoto příjmu sám provádět srážky a tyto odvádět do oddlužení pro splátky věřitelům. Tj. zasílat srážky správci.

Jde-li o pravidelný doplňkový příjem, je povinen opět tento nezatajovat a poskytnout jej správci pro splátky pro oddlužení. Doplňkový příjem pak tvoří součást všech příjmů dlužníka, z nichž se vypočítávají srážky.

Jde-li o příjem mimořádný, pak je dlužník povinen předat jej správci pro mimořádné splátky věřitelům. 

Jak se posuzuje příslušnost soudu pro oddlužení, když trvale žiji v zahraničí?

Platná evropská právní úprava, kterou je povinen dodržovat i český stát, říká, že pro určení místní příslušnosti soudu pro oddlužení je rozhodující, kde má dlužník hlavní ekonomický zájem. Pokud je to v ČR, bude oddlužení probíhat v ČR, pokud je to v zahraničí, pak je místně příslušným odpovídající zahraniční soud.

Tato okolnost významně ovlivňuje oddlužení osob, které mají tzv. hlavní ekonomický zájem v zahraničí. V jejich případě nelze vyloučit, že český soud vyhodnotí situaci tak, že není pro oddlužení příslušný, a vyzve dlužníka, aby o oddlužení požádal ve státě zahraničním, kde se zdržuje a vykonává práci.

Pro určení, kde má dlužník tzv. hlavní ekonomický zájem, budou vždy rozhodující individuální skutečnosti a vztahy dlužníka. Nelze tedy paušálně určit, jak bude soud situaci dlužníka posuzovat a jak přistoupí ke své místní příslušnosti. Zda oddlužení povolí, nebo odkáže dlužníka na podání v zahraničním státě.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky