777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Pomáháme lidem, aby neztratili střechu nad hlavou

Insolvenční řízení je naplněno různými právy a povinnostmi, které je třeba respektovat. Významným oprávněním insolvenčního správce je například možnost žalobou napadat tzv. neúčinné právní úkony. Tento článek se zaměří na nejčastější problémy spojené s touto žalobou insolvenčního správce, kterou se domáhá neúčinnosti právní úkonu dlužníka.

Před insolvencí je třeba nahlédnout do minulosti dlužníka

Zachraňujeme střechu nad hlavou

Než dlužník v insolvenci požádá u krajského insolvenčního soudu o povolení oddlužení, měl by si vedle mnohých dalších otázek zodpovědět i na tu, jestli před podáním návrhu neučinil neúčinný právní úkon, který by mohl insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení napadnout žalobou.

Darování majetku jako neúčinný právní úkon

Nejčastěji je za neúčinný právní úkon soudem prohlášen právní úkon bez přiměřeného protiplnění – zpravidla jde o darování majetku dlužníka někomu z rodiny. Takové darování může insolvenční správce napadnout tehdy, pokud k němu v rámci rodiny došlo až 5 let před podáním insolvenčního návrhu. Důvod, proč je insolvenční správce k tomuto oprávněn, je prostý – tímto postupem se zjistí, zda dlužník „neukrývá“ majetek před věřiteli.

Příklad: Dlužník dva roky před podáním insolvenčního návrhu bezúplatně převedl poloviční podíl na nemovité věci (dům a přilehlé pozemky) na svou sestru. Insolvenční správce toto darování z veřejně dostupného katastru nemovitostí zjistil a má v úmyslu darování napadnout.

Kdy se nejedná o úmysl

Mohou však nastat situace, kdy dlužník zcela po právu nějaký svůj majetek bezúplatně převedl na někoho z rodiny, přičemž jeho úmyslem nikdy nebylo zkrátit věřitele. Pokud by tedy insolvenční správce chtěl takové darování žalobou napadnout, musí se dlužník (respektive osoba, na kterou byl majetek převeden) ozvat a insolvenčnímu správci doložit, že v jejich případě o neúčinný právní úkon nejde.

Příklad: K darování došlo na základě žádosti otce dlužníka. Původním vlastníkem nemovitosti (dům a pozemky) byl právě otec. Jakmile děti dospěly, převedl na ně tyto nemovitosti, přičemž každý z nich dostal bezúplatně jednu polovinu. O dům se však následně starala pouze dcera (bydlela zde, měla zde i zaměstnání, dům částečně opravila), zatímco náš dlužník se přestěhoval do 200km vzdáleného města, kde založil rodinu a do místa svého původního bydliště se vracel jen málo.

Kdy nelze darování napadnout

Insolvenční soud za neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění neprohlásí takové jednání, které představovalo:

 • příležitostný dar v přiměřené výši,
 • plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti,
 • plnění uložené právním předpisem, nebo
 • plnění, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch (zároveň nesmělo jít o úkon vůči osobě blízké).

Pokud darování spadá pod některou z těchto čtyř výjimek, což bude i náležitě prokázáno, nemá insolvenční soud důvod takové darování prohlásit za neúčinné vůči věřitelům. Pokud chce dlužník řešit své oddlužení a je si vědom toho, že v minulosti nějaký majetek daroval, určitě je vhodné využít právní pomoc advokáta.

Příklad: Samotnému darování předcházelo to, že se otec se synem nepohodli, syn se do svého rodiště nechtěl vrátit a odmítl se o dům starat, jelikož svou rodinu měl jinde. Vzhledem k tomu, že otec svou žádostí sledoval pouze to, aby byl dům ve vlastnictví toho, kdo se zasloužil o jeho udržování, náš dlužník žádosti vyhověl a svou polovinu stejně jako ji bezúplatně nabyl, tak ji i darováním převedl na svou sestru.

Jak se proti žalobě bránit

Pokud i přesto insolvenční správce podá tzv. odpůrčí žalobu (tedy žalobu, kterou se domáhá prohlášení úkonu za neúčinný), bude zahájen tzv. incidenční spor. Žalobu insolvenční správce podává na osobu, která měla z neúčinného právního úkonu prospěch (tzn. obdarovaný). Insolvenční soud tuto osobu vyzve k tomu, aby se k žalobě správce vyjádřil. Zde má obdarovaný možnost prokázat, že darování jednu ze zákonných výjimek splnilo.

Příklad: V našem případu byla splněna výjimka, že darováním bylo vyhověno ohledům slušnosti. Obdarovaný před soudem prokázal, že k darování skutečně došlo právě na základě žádosti otce (jeho výpovědí), který rovněž potvrdil hádku mezi ním a synem. Vzhledem k tomu, že splnění této výjimky bylo prokázáno, soud žalobu insolvenčního správce zamítl.

Co když ale insolvenční správce vyhraje?

I když se dlužník a obdarovaný ze všech sil žalobě insolvenčního správce bránili, je možné, že soud naplnění ani jedné z výjimek neshledá. To může být způsobeno různými okolnostmi darování, které mohou během dokazování vyjít na povrch.

Příklad: Insolvenční správce v průběhu zjišťování okolností darování zjistil, že otec i obdarovaná o dluzích svého bratra věděli. Byli si vědomi i toho, že polovina domu je ohrožena exekucí a že se již chystají kroky k prodeji. O dům se staral pouze otec, přičemž sestra v domě již pět let nebydlí. Aby dům před exekucí ochránili, domluvili se na převodu polovičního podílu na sestru.

Z tohoto příkladu vyplývá, že dlužník úmyslně před věřiteli svůj majetek ukrývá v rámci rodiny. Insolvenční soud tedy žalobě insolvenčního správce vyhoví a darování prohlásí za neúčinné.

Obdarovaný musí majetek vydat insolvenčnímu správci

Co se stane dál? Věřitelé mají v takovém případě právo na to, aby byla jejich pohledávka uspokojena i z tohoto majetku. Obdarovaný má povinnost takto nabytý majetek vydat insolvenčnímu správci, který jej prodá a výtěžek použije na úhradu věřitelům. A to i tehdy, pokud je schváleno oddlužení splátkovým kalendářem.

Potřebujete pomoci s oddlužením? Obraťte se na zkušeného insolvenčního poradce v místě vašeho bydliště. 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]