777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Pomáháme lidem, aby neztratili střechu nad hlavou

Insolvenční řízení je naplněno různými právy a povinnostmi, které je třeba respektovat. Významným oprávněním insolvenčního správce je například možnost žalobou napadat tzv. neúčinné právní úkony. Tento článek se zaměří na nejčastější problémy spojené s touto žalobou insolvenčního správce, kterou se domáhá neúčinnosti právní úkonu dlužníka.

Před insolvencí je třeba nahlédnout do minulosti dlužníka

Zachraňujeme střechu nad hlavou

Než dlužník v insolvenci požádá u krajského insolvenčního soudu o povolení oddlužení, měl by si vedle mnohých dalších otázek zodpovědět i na tu, jestli před podáním návrhu neučinil neúčinný právní úkon, který by mohl insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení napadnout žalobou.

Darování majetku jako neúčinný právní úkon

Nejčastěji je za neúčinný právní úkon soudem prohlášen právní úkon bez přiměřeného protiplnění – zpravidla jde o darování majetku dlužníka někomu z rodiny. Takové darování může insolvenční správce napadnout tehdy, pokud k němu v rámci rodiny došlo až 5 let před podáním insolvenčního návrhu. Důvod, proč je insolvenční správce k tomuto oprávněn, je prostý – tímto postupem se zjistí, zda dlužník „neukrývá“ majetek před věřiteli.

Příklad: Dlužník dva roky před podáním insolvenčního návrhu bezúplatně převedl poloviční podíl na nemovité věci (dům a přilehlé pozemky) na svou sestru. Insolvenční správce toto darování z veřejně dostupného katastru nemovitostí zjistil a má v úmyslu darování napadnout.

Kdy se nejedná o úmysl

Mohou však nastat situace, kdy dlužník zcela po právu nějaký svůj majetek bezúplatně převedl na někoho z rodiny, přičemž jeho úmyslem nikdy nebylo zkrátit věřitele. Pokud by tedy insolvenční správce chtěl takové darování žalobou napadnout, musí se dlužník (respektive osoba, na kterou byl majetek převeden) ozvat a insolvenčnímu správci doložit, že v jejich případě o neúčinný právní úkon nejde.

Příklad: K darování došlo na základě žádosti otce dlužníka. Původním vlastníkem nemovitosti (dům a pozemky) byl právě otec. Jakmile děti dospěly, převedl na ně tyto nemovitosti, přičemž každý z nich dostal bezúplatně jednu polovinu. O dům se však následně starala pouze dcera (bydlela zde, měla zde i zaměstnání, dům částečně opravila), zatímco náš dlužník se přestěhoval do 200km vzdáleného města, kde založil rodinu a do místa svého původního bydliště se vracel jen málo.

Kdy nelze darování napadnout

Insolvenční soud za neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění neprohlásí takové jednání, které představovalo:

 • příležitostný dar v přiměřené výši,
 • plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti,
 • plnění uložené právním předpisem, nebo
 • plnění, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch (zároveň nesmělo jít o úkon vůči osobě blízké).

Pokud darování spadá pod některou z těchto čtyř výjimek, což bude i náležitě prokázáno, nemá insolvenční soud důvod takové darování prohlásit za neúčinné vůči věřitelům. Pokud chce dlužník řešit své oddlužení a je si vědom toho, že v minulosti nějaký majetek daroval, určitě je vhodné využít právní pomoc advokáta.

Příklad: Samotnému darování předcházelo to, že se otec se synem nepohodli, syn se do svého rodiště nechtěl vrátit a odmítl se o dům starat, jelikož svou rodinu měl jinde. Vzhledem k tomu, že otec svou žádostí sledoval pouze to, aby byl dům ve vlastnictví toho, kdo se zasloužil o jeho udržování, náš dlužník žádosti vyhověl a svou polovinu stejně jako ji bezúplatně nabyl, tak ji i darováním převedl na svou sestru.

Jak se proti žalobě bránit

Pokud i přesto insolvenční správce podá tzv. odpůrčí žalobu (tedy žalobu, kterou se domáhá prohlášení úkonu za neúčinný), bude zahájen tzv. incidenční spor. Žalobu insolvenční správce podává na osobu, která měla z neúčinného právního úkonu prospěch (tzn. obdarovaný). Insolvenční soud tuto osobu vyzve k tomu, aby se k žalobě správce vyjádřil. Zde má obdarovaný možnost prokázat, že darování jednu ze zákonných výjimek splnilo.

Příklad: V našem případu byla splněna výjimka, že darováním bylo vyhověno ohledům slušnosti. Obdarovaný před soudem prokázal, že k darování skutečně došlo právě na základě žádosti otce (jeho výpovědí), který rovněž potvrdil hádku mezi ním a synem. Vzhledem k tomu, že splnění této výjimky bylo prokázáno, soud žalobu insolvenčního správce zamítl.

Co když ale insolvenční správce vyhraje?

I když se dlužník a obdarovaný ze všech sil žalobě insolvenčního správce bránili, je možné, že soud naplnění ani jedné z výjimek neshledá. To může být způsobeno různými okolnostmi darování, které mohou během dokazování vyjít na povrch.

Příklad: Insolvenční správce v průběhu zjišťování okolností darování zjistil, že otec i obdarovaná o dluzích svého bratra věděli. Byli si vědomi i toho, že polovina domu je ohrožena exekucí a že se již chystají kroky k prodeji. O dům se staral pouze otec, přičemž sestra v domě již pět let nebydlí. Aby dům před exekucí ochránili, domluvili se na převodu polovičního podílu na sestru.

Z tohoto příkladu vyplývá, že dlužník úmyslně před věřiteli svůj majetek ukrývá v rámci rodiny. Insolvenční soud tedy žalobě insolvenčního správce vyhoví a darování prohlásí za neúčinné.

Obdarovaný musí majetek vydat insolvenčnímu správci

Co se stane dál? Věřitelé mají v takovém případě právo na to, aby byla jejich pohledávka uspokojena i z tohoto majetku. Obdarovaný má povinnost takto nabytý majetek vydat insolvenčnímu správci, který jej prodá a výtěžek použije na úhradu věřitelům. A to i tehdy, pokud je schváleno oddlužení splátkovým kalendářem.

Potřebujete pomoci s oddlužením? Obraťte se na zkušeného insolvenčního poradce v místě vašeho bydliště. 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]