Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Jak je to s placením výživného (alimentů) dlužníkem v insolvenci?

Jak je na výživné v oddlužení pohlíženo? Kdo mi bude výživné (alimenty) posílat? Na koho se obrátit, pokud mi výživné není zasíláno a bývalý manžel je v insolvenci? Je dlužník povinen výživné při oddlužení nahlásit správci? Mohu při oddlužení požádat o snížení či zvýšení výživného? Má probíhající oddlužení na snížení či zvýšení výživného nějaký vliv? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Zahájení insolvenčního řízení o oddlužení a jeho průběh nijak neovlivňuje povinnost dlužníka – osoby povinné platit výživné – hradit výživné oprávněnému příjemci výživného. Jinými slovy: při oddlužení nebo při jeho zahájení je povinný povinen výživné nadále hradit.

Úhrada výživného dlužníkem v oddlužení v praxi probíhá tak, že výživné hradí oprávněnému insolvenční správce, a to ze srážek z příjmů dlužníka provedených pro potřeby oddlužení. Pokud tedy není dlužníkem v insolvenci oddlužení placeno, je třeba se obrátit na jeho insolvenčního správce. Insolvenčního správce nalezete v insolvenčním rejstříku u insolvenčního řízení daného dlužníka.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Jak je na výživné v oddlužení pohlíženo?

Výživné, které má dlužník v oddlužení platit na své vyživované osoby, je v každém insolvenčním řízení v přednostním postavení. Jedná se o tzv. pohledávku za majetkovou podstatou a jako takové je výživné hrazeno správcem z prováděných srážek v oddlužení přednostně před ostatními pohledávkami jiných věřitelů. Nezbytnou podmínkou úhrady ovšem je, aby byly srážky dostatečně vysoké pro úhradu výživného.

Výživné se pro potřeby snadnějšího rozlišení dělí na výživné dlužné a výživné běžné.

Dlužné výživné je takové výživné, které již mělo být uhrazeno, ale dosud nebylo. Jde vlastně o kumulativní dluh na výživném k aktuálnímu datu. Běžné výživné je pak výživné, které má být placeno dlužníkem běžně každý měsíc. Jde tedy o výživné „do budoucna“. Oba druhy výživného mají přednostní postavení pro svou úhradu.

Důležitou poznámkou je pak okolnost, že výživné (dlužní i běžné) se v insolvenčním řízení hradí nejen přednostně, ale i v plné výši. A to kdykoli, jakmile pohledávka na něm vznikne. Neplatí tedy pro něj žádná úleva či osvobození.

Kdo mi bude výživné (alimenty) posílat?

Je-li dlužník v insolvenčním řízení, posílá výživné nebo jeho splátky oprávněnému insolvenční správce. K tomu může použít jen výtěžek z oddlužení, v praxi jde nejčastěji o srážky, které jsou prováděny z příjmů dlužníka pro potřeby oddlužení.

Pro úhradu výživného je nezbytné, aby správce o povinnosti dlužníka hradit výživné věděl. Existuje-li povinnost hradit výživné již při zahájení oddlužení, je dlužník povinen tuto povinnost uvést v návrhu na povolení oddlužení. Pokud ale povinnost hradit výživné vznikne dlužníkovi až v průběhu oddlužení, je toto povinen oznámit správci. Neučiní-li tak, může se na správce (kdykoli) obrátit oprávněná osoba. Nejlépe písemně prostřednictvím insolvenčního soudu. Pokud si s tímto nevíte rady, využijte naší právní pomoci a kontaktujte kolegu v místě vašeho bydliště ZDE. 

Na koho se obrátit, pokud mi výživné není zasíláno a bývalý manžel je v insolvenci?

Na insolvenčního správce daného dlužníka. A to písemně nejlépe prostřednictvím insolvenčního soudu. S uvedením okolností potvrzujících vznik nároku na výživné a jeho trvání (tj. rozsudkem, kterým bylo výživné přiznáno).

Je dlužník povinen výživné při oddlužení nahlásit správci?

Ano. Pokud má dlužník povinnost platit výživné stanovené už před žádostí o oddlužení, musí výživné uvést mezi své pohledávky (dlužní výživné). A zejména je povinen doložit soudu, na koho a jak vysoké výživné je povinen hradit. Tato okolnost je důležitá pro správné posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení, konkrétně výživné ovlivňuje výši srážky použitelné z příjmů dlužníka pro oddlužení.

Vznikne-li povinnost hradit výživné dlužníkovi během probíhajícího oddlužení, je povinen toto oznámit správci a zejména mzdové účetní (která srážky pro potřeby oddlužení provádí). Správce bude požadovat odložení vzniku povinnosti hradit výživné, tj. doložení rozhodnutí soudu o stanovení výživného, oprávněné osoby a jeho výše.

Nesplní-li dlužník výše uvedené povinnosti, hrozí mu v prvém případě to, že soud posoudí jeho přístup jako nepoctivý záměr a oddlužení nepovolí (případně ho zruší, pokud již povoleno bylo). Ve druhém případě, kdy povinnost hradit výživné vznikne až během oddlužení, pak dlužník riskuje zatajením své povinnosti a neplacením výživného zrušení oddlužení z důvodu vzniku nové pohledávky, kterou není schopen splácet.

Mohu při oddlužení požádat o snížení či zvýšení výživného?

Ano. Dlužník v oddlužení není probíhajícím oddlužením nijak omezen v tom, aby mu výživné bylo sníženo či zvýšeno. Proto je možné zažádat o snížení či zvýšení výživného během oddlužení kdykoli. Oprávněným z výživného nebo samotným dlužníkem.

O zvýšení či snížení výživného rozhoduje okresní soud – jiný soud než soud insolvenční. Okolnost, že je dlužník v oddlužení, není pro stanovení nové výše výživného určující. Při stanovení nové výše výživného vychází soud výhradně z majetkových a příjmových poměrů povinného – dlužníka. Může, avšak nemusí, při svém rozhodování zohlednit okolnost probíhajícího insolvenčního řízení. Vzhledem k okolnosti, že výživné má postavení přednostní pohledávky hrazené v oddlužení před ostatními pohledávkami věřitelů, není dle našeho názoru probíhající oddlužení dlužníka – povinného nijak rozhodující pro určení nové výše výživného.

Má probíhající oddlužení na snížení či zvýšení výživného nějaký vliv?

Nemá. Probíhající oddlužení nijak přímo neovlivňuje soudní řízení o nové výši výživného. Okresní soud rozhoduje o žádosti o stanovení nové výše výživného odděleně, v samostatném soudním řízení nezávislém na insolvenčním řízení, v němž probíhá oddlužení dlužníka.

V přístupu okresního soudu k tomu, že je povinný – dlužník v oddlužení, viz předchozí odstavce.

§ 169 insolvenčního zákona

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
(1) Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou

a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak,

b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví,

c) pohledávky státu – Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů a pohledávky státu – správce daně vzniklé na základě povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě reorganizace nebo povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,

d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem,

e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona,

f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení,

g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria,

h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 127 lidem z dluhů ve výši 11 381 431 989 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.