Co to je insolvence a jak insolvence probíhá

Insolvence neboli oddlužení či osobní bankrot je možnost, jak vyváznout z dluhové pasti a znovu začít život bez dluhů. Jde o zákonem stanovený postup, který vede k osvobození dlužníka od povinnosti platit své dluhy. Zajímá vás, co je insolvence, jak probíhá a podmínky pro podání žádosti o insolvenci? Pak jste na správném místě a čtěte dále.

Co je insolvence?

Insolvence znamená, že se dlužník nachází v platební neschopnosti a nemůže tak platit své dluhy. Insolvence je ale taky cesta, jak se dluhů zbavit a jak dosáhnout na oddlužení. Podmínky a průběh insolvence upravuje insolvenční zákon. Výsledkem oddlužení je osvobození dlužníka od povinnosti platit své dluhy.

Co je insolvence a jak probíhá? Stačí si to přečíst jako muž na obrázku – o insolvenci prozradíme vše potřebné

Jak probíhá insolvence?

Průběh insolvence je pevně daný, neboť je upraven zákonem. Insolvenci povoluje, vede a řídí insolvenční soud za pomoci insolvenčního správce. Insolvence neboli insolvenční řízení zpravidla obsahuje následující kroky:

Zahájení insolvence

Insolvenci zahajuje vždy příslušný soud na žádost dlužníka, který musí podat návrh na povolení insolvence. K přípravě a podání žádosti o insolvenci ale dlužník musí využít služeb notáře, exekutora, insolvenčního správce, advokáta nebo tzv. akreditované osoby. Výjimku mají osoby s právním nebo ekonomickým vzděláním z vysoké školy, které si mohou žádost o insolvenci podat sami.

Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení

Zahájení insolvence soud oznámí ve veřejném elektronickém insolvenčním rejstříku. Soud vydá do 3 dnů po přijetí žádosti o insolvenci vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Tou se insolvence zahajuje.

Posouzení žádosti o insolvenci

Po vydání vyhlášky soud posuzuje, zda žádost o insolvenci splňuje zákonem dané podmínky a obsahuje všechny povinné dokumenty. Na posouzení žádosti nemá stanovenou pevnou lhůtu, žádost by měl soud posoudit bez zbytečného odkladu.

Povolení insolvence (osobního bankrotu)

Je-li žádost o insolvenci v pořádku, soud prohlásí úpadek dlužníka a insolvenci neboli osobní bankrot povolí. Současně ustanoví insolvenčního správce, který má za povinnost prověřit dluhy a majetek dlužníka, vypracovat zprávu pro oddlužení jako podklad pro další rozhodování soudu a následně bude dohlížet nad celým průběhem insolvence. Ve svém rozhodnutí soud uloží
věřitelům, aby ve lhůtě 2 měsíců od povolení insolvence přihlásili své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení. Věřitel, který svou pohledávku do insolvence ve lhůtě pro přihlášení pohledávek nepřihlásí, nedostane z insolvence nic.

Schůzka s insolvenčním správcem

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek věřiteli insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky. Správce je dále povinen zjistit majetkové poměry dlužníka a za tímto účelem si s dlužníkem sjednat schůzku. Na toto setkání je dlužník povinen se dostavit a sdělit správci požadované informace. Vedle informací o majetku dlužníka se správce bude dotazovat na příjmy dlužníka, zaměstnavatele nebo detaily podnikání dlužníka, jeho vyživované osoby, případně další okolnosti.

Zpráva pro insolvenci

Zprávu pro insolvenci je správce povinen vyhotovit do 30 dnů od uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek věřiteli. Jedná se o důležitý dokument, v němž správce navrhuje, zda má soud insolvenci dlužníkovi schválit či ne, a jakým způsobem má být insolvence provedena.

Schválení insolvence

Je dalším krokem probíhající insolvence. Soud na základě zprávy pro oddlužení rozhoduje, zda insolvenci dlužníkovi schválí. Pokud ano, rozhodne i o tom, jakým způsobem bude insolvence uskutečněna.
Existují dva způsoby insolvence:

 • zpeněžení majetkové podstaty, kdy se prodává veškerý majetek dlužníka, a
 • plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kdy dlužník ze svých pravidelných příjmů splácí po dobu tří nebo pěti let své dluhy.

Průběh insolvence

Až po schválení insolvence začíná samotné splácení dluhů dlužníkem. To trvá zpravidla 5 let. U osob s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem 2. a 3. stupně, stejně jako u mladistvých dlužníků, trvá insolvence 3 roky. Po třech letech může být ukončena insolvence i těm dlužníkům, kteří splatili minimálně 60 % pohledávek přihlášených věřitelů.

Ukončení insolvence

Insolvenci ukončuje soud. Ukončí ji poté, co je insolvence splněna. Ke splnění insolvence (osobního bankrotu) dochází:

 • Kdykoli po uhrazení 100 % pohledávek přihlášených věřitelů. Zde již není, co splácet.
 • V okamžiku, kdy je po 3 letech uhrazeno více než 60 % pohledávek přihlášených věřitelů.
 • Uplynutím 5 let od schválení insolvence. Bez rozdílu, kolik bylo věřitelům dlužníkem uhrazeno.
 • U starobních a invalidních důchodců 2. a 3. stupně, stejně jako u mladistvých dlužníků, uplynutím 3 let od schválení insolvence.

Po ukončení insolvence je dlužník a jeho insolvenční řízení ještě 5 let evidováno v insolvenčním rejstříku. Vymazat záznam z insolvenčního rejstříku dříve nelze.

Osvobození dlužníka od dluhů

Po ukončení insolvence soud vydá dlužníkovi osvobození od povinnosti splácet zbytek pohledávek, které nebyly splaceny v insolvenci, stejně jako od pohledávek, které věřitelé do insolvence svou vinou nepřihlásili.

Nechce se vám číst všechny informace? Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám to srozumitelně vysvětlí.

Chci vědět více

Dlužníci zjišťují online, jak funguje insolvence od návrhu až po osvobození od dluhů

Jak funguje insolvence

Jaké jsou podmínky insolvence?

Soud povolí insolvenci jen v těch případech, kdy jsou splněny podmínky pro povolení insolvence. Podmínky pro povolení insolvence (povolení oddlužení) stanoví insolvenční zákon. Aby soud mohl insolvenci povolit, musí být splněny tyto podmínky.

Dlužník se nachází v úpadku

Úpadek je situace, kdy má dlužník nejméně dva věřitele, u nichž má pohledávky po splatnosti, a není je schopen splácet. Nachází se tedy v platební neschopnosti.

Dlužník je v insolvenci schopen uhradit minimální úhradu
uvedenou v zákoně

Minimální úhrada v oddlužení zahrnuje součet odměny insolvenčního správce v insolvenci a jednou tolik na pohledávky ostatních věřitelů. Minimální úhrada se pro snadnější posouzení rozpočítává na měsíc.

Soud dlužníkovi insolvenci nepovolí, pokud:

 • je návrhem na povolení insolvence sledován nepoctivý záměr, nebo
 • dosavadní průběh insolvenčního řízení ukazuje na lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k insolvenci, nebo
 • dlužník v předcházejících 10 letech obdržel osvobození od placení pohledávek po dřívější insolvenci, nebo
 • v předchozích 5 letech byla dlužníkova žádost o insolvenci zamítnuta pro nepoctivý záměr, nebo pro nepoctivý záměr byla dlužníkova insolvence zrušena.

Nechce se vám číst všechny informace? Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám to srozumitelně vysvětlí.

Chci vědět více

Jak mohu požádat o insolvenci?

O insolvenci může požádat každý dlužník, který splňuje podmínky pro její povolení. Pro přípravu a podání své žádosti o insolvenci ale musí dlužník využít služeb advokáta, notáře, exekutora, insolvenčního správce, nebo tzv. akreditované osoby, které žádost o insolvenci pro dlužníka sepíší a podají za něj k soudu. Sám si může dlužník sepsat a podat žádost o insolvenci jen v případě, kdy má vysokoškolské právní nebo ekonomické vzdělání.

Jaké dokumenty potřebuji pro insolvenci?

Žádost o insolvenci, správně návrh na povolení oddlužení, musí být připravena na předepsaném formuláři a musí k ní být povinně připojeny následující dokumenty:

 • seznam majetku dlužníka,
 • seznam zaměstnanců dlužníka, i když žádné zaměstnance nemá,
 • prohlášení o poučení o povinnostech dlužníka v oddlužení,
 • přehled o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Zpravidla i další přílohy pro insolvenci:

 • dokumentace k uváděným dluhům dlužníka,
 • doklady prokazující vyživovací povinnost dlužníka k jiným osobám (manželka, děti), jako je oddací list, rodné listy dětí, případně rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti,
 • pracovní smlouva nebo jiné dokumenty dokládající očekávaný příjem dlužníka.

Mohou o insolvenci (oddlužení) požádat manželé společně?

Ano, mohou. Společné podání oddlužení manželů je pro ně výhodnější. Uhradí například méně na odměně insolvenčnímu správci, než kdyby šli do oddlužení samostatně. Dále uhradí zpravidla méně i na pohledávkách přihlášených věřitelů, neboť minimální úhrada pro oddlužení je při společném podání manželů nižší, než při samostatné insolvenci každého z nich. Manželé oproti žádosti samotného dlužníka dokládají navíc ke své žádosti o insolvenci společné prohlášení, že veškerý jejich majetek může a má být použit pro potřeby insolvence.

Může o insolvenci požádat OSVČ?

Osoba samostatně výdělečně činná, tj. každá fyzická osoba podnikající, může o insolvenci požádat stejně jako každý jiný dlužník. Zákon neklade žádné překážky jejímu vstupu do insolvence. Oproti obvyklému dlužníku má fyzická osoba – podnikatel pouze další povinnosti při dokládání svých příjmů během insolvence. OSVČ je povinen každoročně předkládat soudu a insolvenčnímu správci přehled o svých příjmech a výdajích pro podnikání. Na základě těchto přehledů jsou pak OSVČ stanoveny každoročně splátky pro oddlužení.

Svěřte starosti o insolvenci odborníkům

Chcete pomoci s podáním žádosti o insolvenci? Nebo potřebujete právní pomoc ve vaší insolvenci, která už probíhá? Obraťte se na insolvenčního poradce. Získáte pomoc ve svém okolí od největšího poskytovatele služeb v insolvenci v České republice.

Jak požádat o insolvenci – takto si lámou hlavu nejen ženy, ale i muži (dokonce i podnikatelé)

Muž hledá dokumenty pro vstup do insolvence

Nechce se vám číst všechny informace? Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista vám to srozumitelně vysvětlí.

Chci vědět více

Žena s dluhy počítá, jak vysoká bude splátka v insolvenci a kolik jí srazí ze mzdy

Kolik budu muset měsíčně splácet?

U insolvence plněním splátkového kalendáře jsou dluhy dlužníka v oddlužení spláceny prostřednictvím srážek z jeho pravidelných příjmů. Srážky z příjmů se provádí stejně jako při srážkách v exekuci pro přednostní pohledávku.

Jak se počítá splátka pro oddlužení?

Splátka pro oddlužení (splátka v insolvenci) se počítá následovně:

 • Z příjmů dlužníka se odečte základní nezabavitelná částka na dlužníka. Ta se rovná 2/3 součtu výše životního minima (aktuálně 4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 tisíci obyvateli (aktuálně 14 197 Kč).
 • Z příjmů dlužníka se následně odečtou nezabavitelné částky na manželku a dlužníkem vyživované osoby. Částka za každou z uvedených osoby činí 1/4 ze základní nezabavitelné částky.
 • Následně se určí hranice příjmů dlužníka, nad kterou se příjmy srazí bez omezení. Jde o část příjmů přesahující 1,5násobek součtu životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Část příjmů nad tuto hranici se srazí pro potřeby oddlužení celá (aktuálně 28 586 Kč).
 • Poté se určí rozdíl mezi nezabavitelnými částkami na dlužníka, jeho manželky a vyživované osoby a částí příjmů dlužníka, která se srazí bez omezení. Z tohoto rozdílu náleží pro potřeby oddlužení 2/3.
 • V případech, kdy příjem dlužníka nedosahuje hranice, nad kterou se sráží bez omezení, náleží pro potřeby oddlužení 2/3 z částky, která zbývá z příjmů dlužníka po odpočtu nezabavitelných částek na dlužníka, jeho manžela a vyživované osoby.

Spočítejte si své srážky a výplatu v insolvenční kalkulačce.

Spočítat výplatu

Jaká je minimální výše splátek v oddlužení?

Minimální měsíční splátka odpovídá odměně insolvenčního správce a jedenkrát tolik na úhradu pohledávek věřitelů. Měsíční odměna pro insolvenčního správce je u jednotlivce 1 089 Kč včetně DPH, u manželů pak 1 633,5 Kč. Minimální měsíční úhrada v oddlužení pak činí 2 178 Kč pro jednotlivce a 3 267 Kč pro společné podání manželů.

Co když mám nízké příjmy a na minimální úhradu mi srážky
nevyjdou?

Nevadí. Řada dlužníků má nízké příjmy. A srážky pro oddlužení jim v minimální měsíční výši nevychází. V takovém případě postačí, aby jiná osoba byla ochotná přispívat dlužníkovi na jeho oddlužení tak, aby minimální výše měsíční úhrady byla v insolvenci hrazena.

K doplnění příjmů dlužníka o příspěvek jiné osoby se používá nejčastěji darovací smlouva.

V darovací smlouvě pro oddlužení se jiná osoba (dárce) zaváže, že bude po dobu trvání insolvence přispívat dlužníkovi (obdarovanému) na jeho oddlužení takovou částkou, aby minimální výše měsíční úhrady v insolvenci byla dlužníkem plněna.

Kolik budu muset splatit a jak dlouho insolvence potrvá?

Není stanoveno, kolik nejméně musí dlužník v oddlužení splatit na svých dluzích. Je pouze určená minimální částka k úhradě v insolvenci a ta se rovná násobku minimální měsíční úhrady v oddlužení a počtu měsíců, po kterou insolvence dlužníka trvá.

Oddlužení může trvat maximálně 5 let. Doba trvání oddlužení může být kratší (například u osob pobírajících starobní a invalidní důchod), nebo delší, pokud dlužník požádá o prodloužení oddlužení, nebo při jeho přerušení.

Mohu žádat o další insolvenci?

Opakování insolvence je sice možné, ale v praxi velmi obtížné. Dostal-li dlužník v posledních 10 letech osvobození od splacení dluhů po insolvenci, může soud opakování insolvence povolit jen z důvodů hodných zvláštního zřetele. Podobně musí soud postupovat i v případech, kdy byla dlužníkova žádost o insolvenci zamítnuta pro nepoctivý záměr, nebo byla zrušena z téhož důvodu. Naopak opakovat podávání žádosti o insolvence je možné bez omezení. Pokud je žádost o insolvenci soudem zamítnuta nebo odmítnuta, lze ji po doplnění opakovaně podat znovu. Výjimkou je zamítnutí žádosti o insolvenci pro nepoctivý záměr. V tomto případě soud neschválí žádost o insolvenci po dobu 5 let.

Mohu žádat o insolvenci? Nelamte si hlavu jako na obrázku a rovnou se nás zeptejte na vše o insolvenci. Získáte čas pro sebe!

Vnučka řeší nízké příjmy na insolvenci s babičkou – podepisují darovací smlouvu

Nechce se vám studovat, co je to insolvence a co vše to obnáší? Sjednejte si nezávaznou konzultaci a náš insolvenční specialista to srozumitelně vysvětlí a zařídí za vás.

Chci vědět více

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.