Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Kdy je dlužník v úpadku? Co znamená předlužení a hrozící úpadek?

Co je to úpadek? Co je předlužení a hrozící úpadek? Proč je úpadek důležitý? Kdy je dlužník v úpadku a kdy ne? Co se může stát, pokud je dlužník v úpadku? Jak úpadek řešit a jak nejlépe postupovat?

Co je to úpadek?

Úpadek dlužníkaÚpadek je taková situace dlužníka, kdy má více různých věřitelů, u nich peněžité závazky (dluhy) po splatnosti a tyto dlužník není schopen splácet. Neschopnosti splatit dluhy se někdy říká, že je dlužník v platební neschopnosti.

Mít více věřitelů znamená, že dlužník má dluhy u nejméně dvou různých subjektů. Právnických nebo fyzických. Naprostým minimem pro splnění podmínky mít více věřitelů je stav, kdy má dlužník nejméně dva dluhy, a to u různých osob. Za úpadek se nedá považovat situace, kdy má dlužník sice více dluhů, ale pouze u jediného věřitele.

Kdy je dlužník v platební neschopnosti?

Závazky jsou po splatnosti tehdy, uplynula-li od lhůty pro jejich splatnost doba 30 a více dnů. Má se za to, že dlužník není schopen své dluhy splnit, pokud:

  • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
  • tyto závazky neplní déle jak 3 měsíce po lhůtě splatnosti, nebo
  • není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných závazků exekucí nebo výkonem rozhodnutí.

Každá z uvedených situací je považována za splnění podmínky platební neschopnosti dlužníka.

Co je to hrozící úpadek?

Hrozící úpadek je taková situace, kdy se dlužník sice ještě nenachází v úpadku, tedy nesplňuje všechny podmínky pro úpadek, nicméně s ohledem na všechny okolnosti se dá předpokládat, že u něj brzy nastane situace, kdy nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Hrozící úpadek je situace, která se musí vždy posuzovat individuálně. Zejména s ohledem na pravděpodobnost neschopnosti dlužníka splnit své závazky.

Co je to předlužení?

O předlužení jde tehdy, jestliže má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Je-li takový dlužník právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, nachází se v případě svého předlužení v úpadku.

Chci konzultaci zdarma

Proč je úpadek důležitý?

Existence úpadku nebo hrozícího úpadku u dlužníka je důležitá pro možnost zahájit insolvenční řízení. V insolvenčním řízení se řeší právě úpadek dlužníka a uspokojení pohledávek jeho věřitelů.

Pokud dlužník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, může na něj jeho věřitel podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Stejně tak může dlužník podat svůj návrh na zahájení insolvence jen v případě, kdy se nachází v úpadku nebo hrozícím úpadku.

Bez existence úpadku nelze zahájit insolvenční řízení

Pokud se dlužník v úpadku nenachází, a tento mu ani nehrozí, nelze insolvenční řízení na podané návrhy zahájit. A insolvenční řízení je takovým soudním řízením, ve kterém se úpadek dlužníka řeší, a to konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Bez existence úpadku tak nelze insolvenční řízení zahájit a dlužníka oddlužit.

Kdy je dlužník v úpadku?

Dlužník je v úpadku, pokud jsou u něj splněny podmínky pro úpadek uvedené výše. Tj. má-li více věřitelů, u nich peněžité závazky po splatnosti 30 a více dnů a tyto není schopen splácet.

Dlužníkovi úpadek hrozí, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Dlužník – podnikatel, je v úpadku také tehdy, je-li předlužen.

Co se může stát, je-li dlužník v úpadku?

V prvé řadě může kterýkoli z jeho věřitelů podat návrh na zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi. V něm se bude řešit dlužníkův úpadek, což může vést k prodeji dlužníkova majetku a mnoha dalším omezením pro dlužníka.

Úpadek je překážkou pro výkon některých povolání

Dále může být existence úpadku na straně dlužníka překážkou pro výkon některých povolání. Typicky povolání, která kladou velký důraz na finanční a majetkovou bezúhonnost osoby, který ji vykonává. Příkladem může být výkon profese finančního poradce, bankovního úředníka, či osob provádějících finanční kontrolu a daňové poradenství.

Dále je úpadek překážkou pro působení ve vedení právnických osob. Typicky osoby v úpadku nemohou působit ve statuárních a kontrolních orgánech právnických osob.

Jak úpadek řešit a jak nejlépe postupovat?

Dostane-li se dlužník do úpadku, měl by jej bez prodlení řešit. Tedy měl by podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, nejlépe spojený s návrhem na povolení oddlužení. Existence neřešeného úpadku a protahování období, kdy se úpadek neřeší, může vést pouze k tomu, že dlužníkovi věřitelé začnou své pohledávky vymáhat, tj. zahájí exekuci na dlužníka. Tím se nejen zhorší životní situace dlužníka, ale i zvýší jeho dluhy, neboť k pohledávkám věřitelů se připojí i náklady na soudní řízení a samotnou exekuci.

Podnikatelé mají povinnost podat na sebe insolvenční návrh

Fyzické osoby – podnikatelé jsou dokonce povinni podat na sebe insolvenční návrh, dostanou-li se do úpadku. A to bez zbytečného odkladu poté, co se o svém úpadku dozví, nebo měli při zachování náležité pečlivosti dozvědět.

Zahájení insolvenčního řízení

Sepis a podání insolvenčního návrhu upravuje insolvenční zákon. Dlužník může návrh podat sám, nebo využít služeb specialisty – advokáta. Naproti tomu chce-li dlužník podat návrh na povolení oddlužení (někdy se říká návrh na insolvenci), může tento návrh podat soudu sám jen v případě, kdy má vysokoškolské právní nebo ekonomické vzdělání. Ve všech ostatních případech musí k sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení využít služeb advokáta, exekutora, insolvenčního správce, notáře nebo akreditované osoby.

Podáním insolvenčního návrhu, spojeného s návrhem na povolení oddlužení, dojde k zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se úpadek dlužníka vyřeší. Při řešení úpadku dlužníka oddlužením dojde i k osvobození dlužníka od povinnosti hradit v oddlužení nesplacené dluhy. Tím se úpadek dlužníka vyřeší a on může pokračovat v obvyklém životě.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.