Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Hrozí vám exekuce? Jak exekuční řízení probíhá

Pokud dlužník neplní své závazky, věřitel má možnost podat na něj žalobu k soudu. Uzná-li soud nárok věřitele, vydá rozsudek, ve kterém stanoví dlužníkovi povinnost uhradit dlužnou částku ve stanovené lhůtě. Pokud po právní moci rozsudku dlužník sám dobrovolně nesplní, co mu soud uložil, věřitel může podat návrh na zahájení exekučního řízení exekutorovi.

Věřitel s vykonatelným rozhodnutím soudu podá návrh na zahájení exekučního řízení proti dlužníkovi k rukám exekutora. Pravomocný rozsudek soudu je označován jako tzv. exekuční titul. Exekuci nařizuje a exekutora pověřuje soud na návrh oprávněného (věřitele).

Jak dlužník zjistí, že byla proti němu zahájena exekuce?

Exekutor zahajuje exekuci rozhodnutím o nařízení exekuce, jehož obsahem je mimo jiné i označení povinnosti, která má být vymožena. Konkrétní formu exekuce, tedy jak bude provedena, exekutor stanovuje tzv. exekučním příkazem. Exekutor na základě exekučního titulu zasílá tento exekuční příkaz jak dlužníkovi, tak i věřiteli spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce.

Právě na základě exekučního příkazu dlužník zjistí, že byla proti němu exekuce zahájena. Exekučním příkazem se ještě neprovádí samotná exekuce, jeho úkolem je stanovit způsob provedení exekuce. Proti exekučnímu příkazu nelze podat žádný opravný prostředek.

Rejstřík zahájených exekucí

O probíhajících exekučních řízeních se sice vede rejstřík, ten je ale neveřejný a dlužník tak nemá možnost se jinak o svých exekucích dozvědět. V případě, kdy dlužníkovi reálně hrozí exekuce, je vhodné, aby si zajistil bezpečný způsob pro přebírání pošty. Pokud si dlužník nepřevezme písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. Nepřevzetím zásilky tak dlužník ničeho nedosáhne, naopak v jeho neprospěch nebude informován o průběhu exekučního řízení. Výpis exekucí může dlužníkovi na základě jeho žádosti poskytnout soud v místě jeho bydliště.

Jak postupovat, když se dlužník dozví o zahájení exekučního řízení?

Exekučně zabavenoIhned co se dlužník dozví o svém zahájení exekučního řízení, by měl komunikovat předně s exekutorem, případně se svými věřiteli. Pokud bude dlužník komunikovat, může mu to přinést i užitek – zejména se souhlasem exekutora a přihlášených věřitelů může k úhradě dluhů sám zpeněžit svůj majetek, který vybere (limitován je prodejní cenou, která musí být obvyklá). Takto utrženou částku pak předá přímo exekutorovi.

Povinnosti dlužníka při nařízené exekuci

  • Dlužník nesmí po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Výjimkou jsou běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Exekutor může stanovit, že tato povinnost dlužníka se vztahuje pouze na část majetku. Dlužník tak nebude omezen ohledně celého svého majetku, ale jenom přiměřené části podle výše vymáhaného dluhu.
  • Dlužník má povinnost umožnit exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny. Pokud jsou tyto věci umístěny v prostorech ve vlastnictví jiného, tato osoba je povinna strpět prohlídku těchto prostorů exekutorem. Pokud není exekutorovi umožněn přístup, může si jej zjednat. Pokud je do soupisu zařazena věc, kterou dlužník nevlastní, může se vlastník domáhat vyškrtnutí věci ze soupisu.

V dalším díle našeho seriálu o exekucích si můžete přečíst o tom, jak je možno se bránit proti nařízené exekuci.

Autor: Ing. Jana Kubešová, 10. 5. 2015

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 10 076 lidem z dluhů ve výši 10 587 750 966 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

Insolvenční den aneb vše o insolvenci

Nevíte, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Máte dotazy ohledně insolvence? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří na pobočkách naší advokátní kanceláře. Zeptejte se zdarma na vše, co vás zajímá! Těšíme se na Vás!

Insolvenční specialista

Zajímavá pracovní příležitost

Hledáme novou posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Dlouhodobá spolupráce, pružná pracovní doba, zajímavé finanční ohodnocení. Přidej se k nám a pomáhej s námi lidem!