777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Exekuce a exekuční příkaz. Jak probíhá exekuční řízení v roce 2023?

Pokud dlužník neplní své závazky, věřitel má možnost podat na něj žalobu k soudu. Uzná-li soud nárok věřitele, vydá rozsudek, ve kterém stanoví dlužníkovi povinnost uhradit dlužnou částku ve stanovené lhůtě. Pokud po právní moci rozsudku dlužník sám dobrovolně nesplní, co mu soud uložil, věřitel může podat návrh na zahájení exekučního řízení exekutorovi.

Věřitel s vykonatelným rozhodnutím soudu podá návrh na zahájení exekučního řízení proti dlužníkovi k rukám exekutora. Pravomocný rozsudek soudu je označován jako tzv. exekuční titul. Exekuci nařizuje a exekutora pověřuje soud na návrh oprávněného (věřitele).

Jak dlužník zjistí, že byla proti němu zahájena exekuce?

Exekutor zahajuje exekuci rozhodnutím o nařízení exekuce. Jeho obsahem je mimo jiné i označení povinnosti, která má být vymožena. Konkrétní formu exekuce, tedy jak bude provedena, exekutor stanovuje tzv. exekučním příkazem. Exekutor na základě exekučního titulu zasílá tento exekuční příkaz jak dlužníkovi, tak i věřiteli spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce.

Proti exekučnímu příkazu nelze podat žádný opravný prostředek

Na základě exekučního příkazu dlužník zjistí, že byla proti němu exekuce zahájena. Exekučním příkazem se ještě neprovádí samotná exekuce. Jeho úkolem je stanovit způsob provedení exekuce. Proti exekučnímu příkazu nelze podat žádný opravný prostředek, ale dlužník má určité možnosti, jak se proti exekuci bránit.  

Rejstřík zahájených exekucí

O probíhajících exekučních řízeních se vede rejstřík, tzv. centrální evidence exekucí. Dlužník tak má možnost se o svých exekucích dozvědět dotazem do této evidence. Najde tam i aktuální exekuce 2023. Dotaz je za úplatu. V případě, kdy dlužníkovi reálně hrozí exekuce, je vhodné, aby si zajistil bezpečný způsob pro přebírání pošty.

Nepřevzít zásilku s exekučním příkazem situaci neřeší!

Pokud si dlužník nepřevezme písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. Nepřevzetím zásilky tak dlužník ničeho nedosáhne, naopak v jeho neprospěch nebude informován o průběhu exekučního řízení. Výpis exekucí (a všech ostatních řízení dlužníka) může dlužníkovi na základě jeho žádosti poskytnout soud v místě jeho bydliště.

Jak postupovat, když se dlužník dozví o zahájení exekučního řízení?

Ihned, co se dlužník dozví o svém zahájení exekučního řízení, by měl komunikovat předně s exekutorem, případně se svými věřiteli. Pokud bude dlužník komunikovat, může mu to přinést i užitek – zejména se souhlasem exekutora a přihlášených věřitelů může k úhradě dluhů sám zpeněžit svůj majetek, který vybere (limitován je prodejní cenou, která musí být obvyklá). Takto utrženou částku pak předá přímo exekutorovi.

Pokud má dlužník více dluhů, případně exekucí po splatnosti a nachází se v insolvenci, má možnost svou situaci řešit pomocí oddlužení. Jedině tak lze probíhající exekuce zastavit. V tomto případě je nutné si najít zkušené odborníky, kteří zjistí, zda splňuje podmínky pro oddlužení a návrh na jeho povolení mu vypracují a podají na příslušný soud.

Povinnosti dlužníka při nařízené exekuci

Každý dlužník má při nařízené exekuci určité povinnosti, které je nutné dodržet. Oč se jedná?

 • Dlužník nesmí nakládat se svým majetkem

Dlužník nesmí po doruční o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Výjimkou jsou běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Exekutor může stanovit, že tato povinnost dlužníka se vztahuje pouze na část majetku. Dlužník tak nebude omezen ohledně celého svého majetku, ale jenom přiměřené části podle výše vymáhaného dluhu.

 • Dlužník musí exekutorovi umožnit přístup

Návštěvy exekutora se obává každý. Dlužník má povinnost umožnit exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny. Pokud jsou tyto věci umístěny v prostorech ve vlastnictví jiného, tato osoba je povinna strpět prohlídku těchto prostorů exekutorem. Pokud není exekutorovi umožněn přístup, může si jej zjednat. Pokud je do soupisu zařazena věc, kterou dlužník nevlastní, může se vlastník domáhat vyškrtnutí věci ze soupisu.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]