Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Jak se bránit proti exekuci

Proti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává písemně přímo exekutorovi. Důvodem pro zastavení exekuce je ovšem jen několik málo skutečností uvedených v zákoně. Přečtěte si, o jaké důvody se jedná a na koho se obrátit v případě neoprávněného jednání exekutora.

Jak správně postupovat, když se dozvíte o zahájení exekučního řízení?

 • Co nejdříve komunikujte se svým exekutorem

Abyste předešli zbytečným komplikacím, je třeba postupovat s klidnou hlavou a s exekutorem komunikovat. Navštivte exekutorský úřad, projevte snahu a dobrou vůli zaplatit. Dluh můžete zaplatit nebo alespoň snížit rovnou na místě.

 • Neskrývejte svůj majetek

Když už exekutor zazvoní, nikdy se nesnažte zabezpečit domov tak, aby se do něj nedostal. Pozve si zámečníka a další případné náklady zaplatíte opět vy. Pokud budete bránit výkonu exekuce, Exekučně zabavenoexekutor na Vás podá trestní oznámení pro maření výkonu úředního rozhodnutí a poškozování věřitele. V praxi exekutor může vstoupit do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů, kteří nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti. Exekutoři nesmějí zabavit pouze snubní prstýnek, osobní věci, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání.

 • Hlídejte si soupis zabavovaného majetku

Veškeré zabavené věci musí exekutor sepsat do protokolu. Pokud jsou zde i věci, které vám nepatří, můžete to do protokolu uvést. Vlastník věci pak musí neprodleně kontaktovat exekutora a dokázat na základě dokladů, že je opravdu vlastníkem. Pak bude věc vyškrtnuta ze seznamu věcí k exekuci a zachráněna.

Jak se bránit proti nařízené exekuci

Proti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Návrh za zastavení exekuce je třeba podat písemně přímo u exekutora, který exekuci vede a to do 15 dnů ode dne, kdy se dozvíte o důvodu pro zastavení exekuce. Exekutor může exekuci zastavit ale i bez návrhu. Důvodem pro zastavení exekuce jdou dle zákona pouze tyto skutečnosti:

 • Exekuce je nařízena neoprávněně
 • Dluh je věřiteli splacen před zahájením exekuce
 • Rozsudek stanovující povinnost platit dluh byl zrušen
 • Výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny
 • Průběh exekuce ukazuje, že výtěžek nepostačí ani ke krytí nákladů na exekuci.

Jak požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu

Pokud soupis exekutora obsahuje věc, která není ve vlastnictví dlužníka, může vlastník do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věcí, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Musí však jednoznačně prokázat, že mu věc patří. Jak dané prokázat? Je nutné poskytnout fakturu, která byla vystavena na jeho jméno, výpis z bankovního účtu nebo kupní smlouvu. Exekutor musí bez zbytečného odkladu předat vlastníkovi jeho věci.

Na koho se obrátit v případě neoprávněného jednání exekutora

dopisPokud exekutor nepostupuje s náležitou odborností a péčí, ale naopak se chová protiprávně (např.: píše výhružné dopisy, chce zaplatit bez vydání dokladu, je vulgární, napadá vás fyzicky nebo psychicky, zabavuje vám majetek osobní potřeby, který zabavit dle zákona nesmí) a již jste vyčerpal všechny možnosti, které zákon nabízí (např. návrh na zastavení exekuce, odvolání proti rozhodnutí exekutora, návrh na vyškrtnutí věci ze seznamu), může se obrátit na:

 • Předsedu soudu
 • Exekutorskou komoru České republiky
 • Ministerstvo spravedlnosti.

Nejprve se obraťte na předsedu soudu, který exekuci nařídil a pověřil konkrétního exekutora. Příslušný soud zjistíte z Vyrozumění o zahájení exekuce, které vám musel exekutor předat. Zároveň máte možnost podat na exekutora stížnost přímo u Exekutorské komory ČR, kterou je možno zaslat na adresu: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno nebo elektronicky podle postupu popsaného zde.

Ve stížnosti na exekutora je třeba uvést následující náležitosti:

 • své jméno a příjmení, datum narození, bydliště, a vaše postavení v exekučním řízení (např. povinný, oprávněný)
 • spisovou značku (číslo jednací) exekučního řízení
 • vymezení věci: Stížnost na postup exekutora XY
 • označení exekutora
 • vylíčení rozhodujících okolností, jak exekutor konkrétně postupoval s doložením patřičných důkazů, listin atd.
 • jaké jste již učinili kroky k tomu, abyste nezákonnému postupu zabránili (např. jste již podali návrh na zastavení exekučního řízení), a s jakým výsledkem, přičemž je vhodné tyto kroky doložit i rozhodnutími
 • v čem spatřujete nezákonnost jeho postupu (např. ……………)
 • čeho se domáháte – napravení nezákonného postupu (např. vyloučení věci z exekuce, zastavení exekuce)
 • datum a podpis

Pokud se stížností neuspějete u předsedy soudu ani Exekutorské komory, můžete se v konečnému důsledku obrátit i na samotné Ministerstvo spravedlnosti, které vykonává státní dohled jak nad Exekutorskou komorou, tak nad jednotlivými exekutorskými úřady a jejich exekuční činností. Ministerstvo může tento dohled vykonávat právě i na základě písemných podnětů jednotlivých osob.

Vždy je třeba v každé stížnosti uvést, jaké kroky ke své obraně jste již učinili (např. pokud podáváte podnět na Ministerstvo spravedlnosti, uveďte, že jste se již obrátili jak na předsedu soudu, tak na Exekutorskou komoru, přičemž podané stížnosti je vhodné k podnětu přiložit).

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 144 lidem z dluhů ve výši 11 400 320 450 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.