777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Jak se bránit proti exekuci

Proti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává písemně přímo exekutorovi. Důvodem pro zastavení exekuce je ovšem jen několik málo skutečností uvedených v zákoně. Přečtěte si, o jaké důvody se jedná a na koho se obrátit v případě neoprávněného jednání exekutora.

Jak správně postupovat, když se dozvíte o zahájení exekučního řízení?

Abyste předešli zbytečným komplikacím, je třeba postupovat s klidnou hlavou a s exekutorem komunikovat. Navštivte exekutorský úřad, projevte snahu a dobrou vůli zaplatit. Dluh můžete zaplatit nebo alespoň snížit rovnou na místě.

Neskrývejte svůj majetek

Když už exekutor zazvoní, nikdy se nesnažte zabezpečit domov tak, aby se do něj nedostal. Pozve si zámečníka a další případné náklady zaplatíte opět vy. Pokud budete bránit výkonu exekuce, exekutor na vás podá trestní oznámení pro maření výkonu úředního rozhodnutí a poškozování věřitele.

V praxi exekutor může vstoupit do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů, kteří nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti. Exekutoři nesmějí zabavit pouze snubní prstýnek, osobní věci, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání.

Hlídejte si soupis zabavovaného majetku

Veškeré zabavené věci musí exekutor sepsat do protokolu. Pokud jsou zde i věci, které vám nepatří, můžete to do protokolu uvést. Vlastník věci pak musí neprodleně kontaktovat exekutora a dokázat, že je opravdu vlastníkem konkrétní věci (například dokladem o koupi věci). Pak bude věc vyškrtnuta ze seznamu věcí k exekuci a zachráněna.

Jak se bránit proti nařízené exekuci

Jak se bránit proti exekuci? Jde to – dovolte nám vám pomoci s oddluženímProti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Návrh za zastavení exekuce je třeba podat písemně přímo u exekutora, který exekuci vede a to do 15 dnů ode dne, kdy se dozvíte o důvodu pro zastavení exekuce. Exekutor ale může exekuci zastavit i bez návrhu.

Důvodem pro zastavení exekuce jdou dle zákona pouze tyto skutečnosti:

 • Exekuce je nařízena neoprávněně
 • Dluh je věřiteli splacen před zahájením exekuce
 • Rozsudek stanovující povinnost platit dluh byl zrušen
 • Výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny
 • Průběh exekuce ukazuje, že výtěžek nepostačí ani ke krytí nákladů na exekuci.

Jak požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu

Pokud soupis majetku vyhotovený exekutorem obsahuje věc, která není ve vlastnictví dlužníka, může vlastník do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věcí, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Musí však jednoznačně prokázat, že mu věc patří. Jak dané prokázat? Je nutné poskytnout fakturu, která byla vystavena na jeho jméno, výpis z bankovního účtu nebo kupní smlouvu. Exekutor musí bez zbytečného odkladu předat vlastníkovi jeho věci.

Na koho se obrátit v případě neoprávněného jednání exekutora

Pokud exekutor nepostupuje s náležitou odborností a péčí, ale naopak se chová protiprávně (např.: píše výhružné dopisy, chce zaplatit bez vydání dokladu, je vulgární, napadá vás fyzicky nebo psychicky, zabavuje vám majetek osobní potřeby, který zabavit dle zákona nesmí) a již jste vyčerpal všechny možnosti, které zákon nabízí (např. návrh na zastavení exekuce, odvolání proti rozhodnutí exekutora, návrh na vyškrtnutí věci ze seznamu), může se obrátit na:

 • Okresní soud, který vydal rozhodnutí o nařízení exekuce
 • Exekutorskou komoru České republiky
 • Ministerstvo spravedlnosti.

Nejprve se obraťte na okresní soud, který exekuci nařídil a pověřil konkrétního exekutora. Příslušný soud zjistíte z Vyrozumění o zahájení exekuce, které vám musel exekutor předat. Navrhněte odnětí věci exekutorovi pro porušení zákonných povinností. Zároveň máte možnost podat na exekutora stížnost přímo u Exekutorské komory ČR, kterou je možno zaslat na adresu: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno nebo jej dle návodu poslat elektronicky.

Ve stížnosti na exekutora je třeba uvést následující náležitosti:

 • své jméno a příjmení, datum narození, bydliště, a vaše postavení v exekučním řízení (např. povinný, oprávněný)
 • spisovou značku (číslo jednací) exekučního řízení
 • vymezení věci: Stížnost na postup exekutora XY
 • označení exekutora
 • vylíčení rozhodujících okolností, jak exekutor konkrétně postupoval s doložením patřičných důkazů, listin atd.
 • jaké jste již učinili kroky k tomu, abyste nezákonnému postupu zabránili (např. jste již podali návrh na zastavení exekučního řízení), a s jakým výsledkem, přičemž je vhodné tyto kroky doložit i rozhodnutími
 • v čem spatřujete nezákonnost jeho postupu (např. ……………)
 • čeho se domáháte – napravení nezákonného postupu (např. vyloučení věci z exekuce, zastavení exekuce)
 • datum a podpis

Je možné se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti

Pokud se stížností neuspějete u předsedy soudu ani Exekutorské komory, můžete se v konečnému důsledku obrátit i na samotné Ministerstvo spravedlnosti, které vykonává státní dohled jak nad Exekutorskou komorou, tak nad jednotlivými exekutorskými úřady a jejich exekuční činností. Ministerstvo může tento dohled vykonávat právě i na základě písemných podnětů jednotlivých osob.

Vždy je třeba v každé stížnosti uvést, jaké kroky ke své obraně jste již učinili (např. pokud podáváte podnět na Ministerstvo spravedlnosti, uveďte, že jste se již obrátili jak na předsedu soudu, tak na Exekutorskou komoru, přičemž podané stížnosti je vhodné k podnětu přiložit).

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]