Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Jak se bránit proti exekuci

Proti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Podává se písemně přímo exekutorovi. Důvodů, proč zastavit exekuci, je ovšem jen málo – tyto skutečnosti musí být uvedeny v zákoně. O jaké důvody se jedná? Poradíme, na koho se obrátit i v případě neoprávněného jednání exekutora.

obrana proti exekuci

Jak správně postupovat, když se dozvíte o zahájení exekučního řízení?

Abyste předešli zbytečným komplikacím, je třeba postupovat s klidnou hlavou a s exekutorem komunikovat. Navštivte exekutorský úřad, projevte snahu a dobrou vůli zaplatit. Dluh můžete zaplatit nebo alespoň snížit rovnou na místě.

Neskrývejte svůj majetek

Když už exekutor zazvoní, nikdy se nesnažte zabezpečit domov tak, aby se do něj nedostal. Pozve si zámečníka a další náklady zaplatíte opět vy. Pokud budete bránit výkonu exekuce, exekutor na vás podá trestní oznámení pro maření výkonu úředního rozhodnutí a poškozování věřitele.

V praxi exekutor může vstoupit do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů, kteří nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti. Exekutoři nesmějí zabavit pouze snubní prstýnek, osobní věci, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání.

Hlídejte si soupis zabavovaného majetku

Veškeré zabavené věci musí exekutor sepsat do protokolu. Pokud jsou zde i věci, které vám nepatří, můžete to do protokolu uvést. Vlastník věci pak musí neprodleně kontaktovat exekutora a dokázat, že je opravdu vlastníkem konkrétní věci (například dokladem o koupi věci). Pak bude věc vyškrtnuta ze seznamu věcí k exekuci a zachráněna.

Chci pomoci s obranou proti exekuci

Jak se bránit proti nařízené exekuci

Jak se bránit proti exekuci? Jde to – dovolte nám vám pomoci s oddluženímProti usnesení o nařízení exekuce je možno návrh na zastavení exekuce podat písemně přímo u exekutora, který exekuci vede. Ovšem jen do 15 dnů ode dne, kdy se dozvíte o důvodu pro zastavení exekuce. Exekutor ale může exekuci zastavit i bez návrhu.

Zákonné důvody zastavení exekuce

 1. Exekuce je nařízena neoprávněně.
 2. Dluh je věřiteli splacen před zahájením exekuce.
 3. Rozsudek stanovující povinnost platit dluh byl zrušen.
 4. Výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny.
 5. Průběh exekuce ukazuje, že výtěžek nepostačí ani ke krytí nákladů na exekuci.

Potřebuji konzultaci zdarma

Co potřebujete ke zrušení exekuce vědět?

Jak zastavit exekuci pomocí insolvence – obrana proti exekuci

Zahájení insolvence je cesta ke zrušení exekucí. Majetkovou situaci dlužníka začne řešit insolvenční správce a exekuce jsou pozastaveny. Pokud je oddlužení schváleno, dlužník dostane splátkový kalendář, kterým se musí řídit. Exekuce ustupuje do pozadí. Jakmile je insolvence ukončena, dlužník obdrží od soudu osvobození od povinnosti hradit zbylé dluhy, a exekuce jsou zastaveny.

Jak zrušit exekuci na výživné

Prvním krokem, jak se zbavit exekuce na výživné, je doplatit dlužné výživné. Poté přijde na řadu soud, který má posoudit, zda bude výživné placeno dobrovolně. Zkoumá, jakým způsobem bylo doposud placeno výživné, majetkové a mzdové poměry rodičů a dítěte, jestli má dlužník stálé zaměstnání a jak je v něm hodnocen. Samozřejmě bude také zjišťovat, z jakého důvodu došlo k neplacení výživného, a tedy i k nařízení exekuce. K zastavení exekuce soud obvykle rozhodne po třech až čtyřech měsících pravidelného placení výživného.

Jak zastavit exekuci na plat

Pokud hledáte způsob, jak se zbavit exekuce na plat, je tu jistá možnost, že vám exekutor vyjde vstříc a umožní vám jinou formu splacení vašeho dluhu (např. splátkový kalendář). Obvykle však k ukončení exekuce na plat dochází až tehdy, kdy je uhrazen celý dluh. Dalším důvodem k zastavení srážek ze mzdy kvůli exekuci je pak situace, kdy dlužník nepobírá žádnou mzdu po dobu dvou let, nebo po dobu tří let pobírá tak nízkou mzdu, že se z ní nemohou tyto srážky odvádět.

Potřebuji konzultaci zdarma

Jak požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu

Pokud soupis majetku vyhotovený exekutorem obsahuje věc, která není ve vlastnictví dlužníka, může vlastník do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věcí, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Musí však jednoznačně prokázat, že mu věc patří. Jak dané prokázat? Je nutné poskytnout fakturu, která byla vystavena na jeho jméno, výpis z bankovního účtu nebo kupní smlouvu. Exekutor musí bez zbytečného odkladu předat vlastníkovi jeho věci.

Na koho se obrátit v případě neoprávněného jednání exekutora

Pokud exekutor nepostupuje s náležitou odborností a péčí, ale naopak se chová protiprávně (např.: píše výhružné dopisy, chce zaplatit bez vydání dokladu, je vulgární, napadá vás fyzicky nebo psychicky, zabavuje vám majetek osobní potřeby, který zabavit dle zákona nesmí) a již jste vyčerpal všechny možnosti, které zákon nabízí (např. návrh na zastavení exekuce, odvolání proti rozhodnutí exekutora, návrh na vyškrtnutí věci ze seznamu), můžete se obrátit na:

 • Okresní soud, který vydal rozhodnutí o nařízení exekuce
 • Exekutorskou komoru České republiky
 • Ministerstvo spravedlnosti

Nejprve se obraťte na okresní soud, který exekuci nařídil a pověřil konkrétního exekutora. Příslušný soud zjistíte z Vyrozumění o zahájení exekuce, které vám musel exekutor předat. Navrhněte odnětí věci exekutorovi pro porušení zákonných povinností. Zároveň máte možnost podat na exekutora stížnost přímo u Exekutorské komory ČR, kterou je možno zaslat na adresu: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno nebo jej dle návodu poslat elektronicky

Ve stížnosti na exekutora je třeba uvést následující náležitosti:

 • své jméno a příjmení, datum narození, bydliště, a vaše postavení v exekučním řízení (např. povinný, oprávněný)
 • spisovou značku (číslo jednací) exekučního řízení
 • vymezení věci: Stížnost na postup exekutora XY
 • označení exekutora
 • vylíčení rozhodujících okolností, jak exekutor konkrétně postupoval s doložením patřičných důkazů, listin atd.
 • jaké jste již učinili kroky k tomu, abyste nezákonnému postupu zabránili (např. jste již podali návrh na zastavení exekučního řízení), a s jakým výsledkem, přičemž je vhodné tyto kroky doložit i rozhodnutími
 • v čem spatřujete nezákonnost jeho postupu (např. zabavení věci osobní potřeby)
 • čeho se domáháte – napravení nezákonného postupu (např. vyloučení věci z exekuce, zastavení exekuce)
 • datum a podpis

proti exekuci

Je možné se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti

Pokud se stížností neuspějete u předsedy soudu ani Exekutorské komory, můžete se v konečnému důsledku obrátit i na samotné Ministerstvo spravedlnosti. Ministr spravedlnosti může podat kárnou žalobu na exekutora, kterou pak projednává kárný senát Komory v kárném řízení. Ministerstvo tak činí právě i na základě písemných podnětů jednotlivých osob.

Vždy je třeba v každé stížnosti uvést, jaké kroky ke své obraně jste již učinili (např. pokud podáváte podnět na Ministerstvo spravedlnosti, uveďte, že jste se již obrátili jak na předsedu soudu, tak na Exekutorskou komoru, přičemž podané stížnosti je vhodné k podnětu přiložit).

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.