Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Exekuce na majetek ve společném jmění manželů

Od ledna 2014 mají manželé, popřípadě snoubenci, více možností, jak si sjednat rozsah společného jmění a jak ho spravovat. Pokud se manželé rozhodnou, že si majetkové poměry upraví jinak, než jak stanovuje občanský zákoník, musejí mezi sebou uzavřít písemnou smlouvu. Od července 2015 jsou tyto smlouvy důležité i pro případné exekuční řízení. Jak?

Dohoda o rozsahu majetku v SJM

Společné oddlužení manželů přináší nesporné výhody.Obecně do společného jmění manželů (dále jen „SJM“) patří všechen majetek a závazky nabyté za dobu trvání manželství některým z manželů. S výjimkou majetku nabytého do výlučného vlastnictví jen jednoho z manželů. O rozsahu SJM se více dočtete v článku Vypořádání majetku po rozvodu.

V tomto článku se podíváme na to, za jakých podmínek může dohoda manželů o odlišné úpravě SJM zabránit exekuci na majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z nich pro dluhy druhého z manželů.

Dluhy vzniklé během manželství

Dluhy vzniklé během manželství jsou v zásadě součástí společného jmění manželů, lze je tedy vymáhat mimo jiné i z majetku v SJM. Proto je velmi důležité zjistit, který majetek do SJM spadá a který již nikoliv, přičemž rozsah SJM lze smluvně manžely sjednat. O června 2015 musí exekutor za určitých podmínek  k dohodě ze zákona přihlédnout, tzn. nesmí za určitých podmínek postihnout majetek, který je smluvně ze SJM vyloučen.

Manželé jsou v zásadě neomezeni ve volbě, jak vytvořit a následně spravovat majetek v SJM. Mohou si zvolit režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, případně režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu (dále jen „dohoda“).

Zápis dohody do veřejného seznamu

Tato dohoda vyžaduje vždy formu notářského zápisu, jinak se jí nelze vůči věřitelům ani jiným osobám dovolávat. Dohodu lze následně zapsat do veřejného seznamu (Seznamu listin o manželském majetkovém režimu), který vede Notářská komora České republiky. O zápis do tohoto seznamu musí požádat oba manželé (případně snoubenci), případně lze zápis do seznamu sjednat přímo v dohodě upravující SJM.

Zúžení SJM

Věřitelé tak z tohoto seznamu mohou za poplatek 30 Kč vč. DPH zjistit, jestli byl majetkový režim manželů smluvně upraven, zda byl ohledně tohoto režimu soudem vydán rozsudek a do jaké míry je zákonný režim měněn. Pro věřitele je tato informace důležitá, jelikož vymezuje rozsah majetku, ze kterého může svou pohledávku vymáhat. Pokud se tedy manželé dohodnou pro zúžení SJM, může svou pohledávku vymáhat pouze z majetku, který do SJM po zúžení spadá (nelze tak postihnout majetek, který byl ze SJM smluvně vyloučen).

Zúžení společného jmění manželů ochrání jednoho z manželů před věřiteli druhého. Zápis do veřejného seznamu je důležitý minimálně z jednoho důvodu, a to pro případnou exekuci. K dohodě o změně rozsahu SJM musí exekutor přihlížet tehdy, pokud je tato dohoda zapsána do veřejného seznamu a zároveň pokud dluh vznikl až poté, kdy byl tento zápis do seznamu proveden. Pokud nebude dohoda zapsána do seznamu, nemůže mít vůči věřiteli žádné účinky.

Chci konzultaci zdarma

Podnikání jednoho z manželů

Pokud tak manželé tímto způsobem chtějí ochránit majetek např. před podnikáním jednoho z manželů a s tím spojeným rizikem, měli by si majetkový režim sjednat odchylně od zákona ještě před zahájením podnikání jednoho z manželů. Rovněž pak musí požádat o zápis této dohody do veřejného seznamu u Notářské komory ČR, aby byla dohoda účinná i vůči všem budoucím věřitelům. Od okamžiku, kdy je dohoda zapsána v seznamu, je majetek smluvně vyloučený ze SJM chráněn před věřiteli podnikajícího manžela.

Pokud ale dluh vznikl ještě před zápisem této dohody do seznamu, exekutor k úpravě SJM přihlédne pouze se souhlasem věřitele. Pokud ale věřitel nesouhlasí (a zpravidla taky souhlasit nebude), může exekutor postihnout veškerý majetek, který do společného jmění manželů nepatří jen z důvodu, že byl dohodou rozsah SJM např. zúžen.

Pro zjištění, který majetek ze smluvně upraveného SJM může exekutor postihnout a který nikoliv, je tedy důležité, zda je dohoda o úpravě SJM zapsána v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, a dále zda dluh vznikl před, anebo po tomto zápisu.

Nevíme, kdy vznikl dluh…

V praxi však může nastat situace, kdy dlužník ani věřitel opravdu neví, kdy závazek vznikl. Právní úprava se zde staví na stranu věřitele. V takovém případě se totiž má za to, že závazek vznikl před zápisem smlouvy do seznamu, tzn. exekutor nemusí k zúžení SJM nijak přihlížet a postihnout i ten majetek, který v SJM není jenom z důvodu této dohody. Dlužník má možnost dovolat se úpravy SJM jedině tehdy, pokud prokáže vznik závazku až po zápisu dohody o úpravě SJM do veřejného seznamu.

Jak řešit dluhy a exekuce?

Pokud jste v situaci, kdy máte více dluhů nebo exekucí, je možné je řešit pomocí oddlužení. Nevíte, jak na to? Které dokumenty si připravit a jak v insolvenci postupovat? Můžete se obrátit na naše poradce, kteří vás celým procesem provedou.

Závěrem tak lze říct, že předmanželskou smlouvou lze nyní opravdu majetek nabytý během manželství, který je součástí SJM, ochránit například smlouvou o zúžení SJM. Podmínkou je zápis této smlouvy do veřejného seznamu.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.