Vypořádání majetku po rozvodu

Rozvod je jedna z nejtěžších životních situací. Potýkáte se se smutkem, bolestí, strachem o děti, které rozchodem značně trpí a navíc je tu i hledisko finanční. Jak si vypořádat majetek, když jej nechcete rozřezávat na dvě půlky? Nezapomínejte ani na dluhy, i ty je potřeba rozdělit, jsou součástí majetkového vyrovnání!

Ideální je dohoda

AbiviaIdeální je, když se s manželem/kou na všem v klidu dohodnete, a to i za cenu, že se bude dohoda vztahovat jen na část společného jmění, na jejímž vypořádání se bývalí manželé shodnou. V praxi to bohužel není leckdy možné. V případě vládnoucích emocí, pocitů křivdy, smutku, zklamání, nemá rozum většinou šanci. Pokud se však nejste schopni dohodnout, rozhoduje soud, a to na základě žaloby jednoho z vás podané do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu.

Soud zaniklé společné jmění manželů vypořádá podle určitých zákonných kritérií – zejména vychází z toho, že manželé mají stejný podíl na společném jmění manželů (tedy jak na majetku, tak na dluzích), přihlíží k tomu, jaké věci jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, co bylo vynaloženo z tohoto výlučného majetku na majetek ve společném jmění a naopak, dále přihlíží k potřebám nezaopatřených dětí, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění (soud je vázán zejména zákonem a těmito kritérii, nikoliv žalobním návrhem).

Toto řízení tak může být velice zdlouhavé, pro obě strany nákladné a psychicky náročné. Proto doporučujeme, abyste se na vypořádání dohodli a tuto dohodu stvrdili nejlépe u notáře svými podpisy.

Pokud nedojde k vypořádání společného jmění dohodou a ani nebyla podána žaloba ve lhůtě tří let (postačí podání žaloby, soud v této lhůtě nemusí rozhodnout), dojde uplynutím této lhůty k automatickému vypořádání majetku podle pravidel obsažených v občanském zákoníku. Společné jmění je pak vypořádáno tak, že hmotné movité věci, které jeden z manželů výlučně užívá jako své vlastní pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti, jsou v jeho výlučném vlastnictví.

Ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů, přičemž podíly bývalých manželů na těchto věcech jsou stejné. Ve vztahu k ostatním majetkovým právům, pohledávkám a dluhům – tyto pak náleží oběma manželům společně, jejich podíly jsou na nich opět stejné.

Mějte na paměti i vztah k věřitelům

Mějte na paměti, že přestože dluhy vzniklé za trvání manželství jsou po jeho rozvodu vypořádány dohodou nebo rozsudkem (je určeno, který z bývalých manželů je bude do budoucna hradit), má toto vypořádání účinky pouze mezi bývalými manželi, nikoliv vůči věřiteli samotnému. Jakékoli vypořádání společného jmění manželů se tak nesmí dotýkat práv nabytých třetími osobami (věřiteli), ledaže ta s rozhodnutím soudu nebo dohodou o vypořádání výslovně souhlasí.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pokud si manžel vzal půjčku v bance, manželka byla označena jako spoludlužník a dle majetkového vypořádání by zmíněný dluh měla do budoucna hradit pouze manželka, je nutné, aby tuto dohodu obdržela také banka a akceptovala ji.

V praxi by tak ideálním řešením bylo, kdyby z původní úvěrové smlouvy banka vyňala bývalého manžela a ponechala jako dlužníka bývalou manželku. Bez tohoto kroku je možné, že přestože dle vypořádání zaniklého společného jmění manželů je novým dlužníkem pouze bývalá manželka, banka by mohla v případě neplacení závazku ze strany bývalé manželky plnění vyžadovat po bývalém manželovi, neboť se původně dohodla s oběma manželi. Jakmile však vypořádání společného jmění přijme a za dlužníka přijme pouze jednoho z manželů, nemůže v případě neplacení dluhu požadovat úhradu po druhém manželi.

Ne všechny dluhy se mezi bývalé manžele rozdělují na polovinu – dluhy, které vznikly trestnou činností jednoho z manželů, je povinen uhradit pouze tento manžel (např. peníze zpronevěřené v práci, povinnost nahradit škodu vzniklou z dopravní nehody způsobené pod vlivem alkoholu atd.), nedělí se ani daňové povinnosti jednoho z manželů nebo povinnost uhradit penále nebo pokutu v souvislosti s daňovým nebo jiným řízením. Povinnost hradit tyto dluhy tak nelze přenést na druhého manžela.

Pokud vás trápí po rozvodu vysoké dluhy a nejste schopni je sami zvládnout, můžete využít možnosti oddlužení. Jak oddlužení funguje a jaké jsou podmínky pro jeho povolení si můžete přečíst ZDE.

Nezapomeňte na nový zápis do katastru nemovitostí

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů má účinky ke dni, kdy došlo k zániku společného jmění manželů (tzn. ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství). Pokud je součástí společného jmění manželů věc, která se zapisuje do veřejného seznamu (typicky katastr nemovitostí), je třeba podat žádost o zápis změny do tohoto seznamu zvlášť. Ke změně vlastnictví tak dojde nikoliv ke dni účinnosti smlouvy o vypořádání, ale až ke dni podání návrhu na změnu v katastru nemovitostí.

Pokud tedy manželé nabyli nemovitou věc za trvání manželství, stává se tato věc zásadně i součástí společného jmění manželů (na výpisu z katastru nemovitostí tuto informaci zjistíme ze zkratky „SJM“). Manželé se mohou dohodnout na vypořádání například tak, že nemovitá věc bude ve spoluvlastnictví obou (bývalých) manželů, kdy každý bude vlastnit podíl ve výši ideální poloviny.

Ať už tedy bude nemovitá věc ve spoluvlastnictví bývalých manželů, nebo po rozvodu připadne pouze jednomu z bývalých manželů, je nutné na základě rozsudku o vypořádání SJM anebo na základě dohody s ověřenými podpisy (což je označováno jako nabývací titul) podat návrh na změnu vlastnického práva a s tím související změnu zápisu v katastru nemovitostí. Bez tohoto je opět samotná dohoda nebo rozsudek jenom bezcenný kus papíru.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 698 lidem z dluhů ve výši 11 731 893 347 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky