Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Které dluhy může exekutor vymáhat z majetku v SJM?

V článku „Exekuce na majetek ve společném jmění manželů. Pomůže předmanželská smlouva?“ jste se mohli dozvědět, který majetek ve společném jmění manželů (SJM) lze postihnout exekucí. Zabývali jsme se tedy tím, z čeho se může věřitel při vymáhání své pohledávky uspokojit, pokud je SJM smluvně upraveno. Ne všichni věřitelé však mají právo se uspokojit i z majetku v SJM, případně mohou, ale pouze do poloviny jeho hodnoty. Účelem tohoto článku je tedy přiblížit, jak lze dluhy exekucí vymáhat i z majetku v SJM.

Dluhy vzniklé během manželství

Nejprve se budeme zabývat dluhy, které vznikly během manželství. Tzn. vznikly oběma manželům společným jednáním, nebo je převzal jen jeden z manželů. Pokud smlouvu uzavřeli (závazek převzali) oba manželé dohromady, může se věřitel (resp. exekutor) domáhat uspokojení pohledávky v případě neplacení dluhu jak z majetku v SJM, tak z výlučného majetku obou manželů (majetek, který nabyl každý sám před vznikem manželství, darem, dědictvím). Vzhledem k tomu, že zavázaní jsou oba manželé, lze takto postihnout veškerý jejich majetek.

Pokud však dluh během manželství převzal jen jeden z manželů, možnosti exekutora se liší podle toho, zda s tímto závazkem druhý manžel souhlasí:

  • Pokud se druhý manžel k tomuto závazku nijak nevyjádřil (nesdělil věřiteli svůj nesouhlas s tímto závazkem), i když o jeho existenci věděl, může exekutor při vymáhání tohoto dluhu postihnout veškerý majetek, který je v SJM (a to až do výše dluhu).
  • Pokud však druhý manžel se závazkem nesouhlasí, musí tento svůj nesouhlas sdělit věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o závazku dozvěděl. Pokud tak učiní, může exekutor postihnout majetek v SJM pouze do hodnoty vypořádacího podílu dlužného manžela (tzn. do „poloviny“ hodnoty majetku v SJM).

Exekutor může vždy postihnout výlučný majetek toho manžela, který na sebe závazek výslovně převzal (tzn. podepsal smlouvu o půjčce atd.).

Pokud jde o dluhy, které jsou v SJM, lze od 1. 7. 2015 vedle majetku v SJM vést exekuci i na bankovní účet manžela povinného. Nově tak nelze vést exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného, pokud se k dluhu výslovně nezavázal. Dluh v SJM poznáme tak, že vznikl během manželství a to i jednomu z manželů při obstarávání každodenních záležitostí nebo zajišťování běžných potřeb rodiny. Do SJM naopak nespadají dluhy, které vznikly manželům před uzavřením manželství nebo které se týkají jen výlučného majetku jednoho z manželů.

Dluhy vzniklé před manželstvím

Nyní se budeme zabývat dluhy, které vznikly před uzavřením manželství. Je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů (tedy nepatří do společného jmění manželů, vznikl například před uzavřením manželství), může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i Co může exekutor zabavitz majetku ve společném jmění manželů. Rozdíl oproti předchozí situaci, kdy dluh vznikl během manželství, je ale v tom, do jaké výše lze tento majetek postihnout.

Majetek v SJM lze totiž pro tento dluh postihnout pouze do výše, na kterou má dlužný manžel nárok v případě zrušení a vypořádání SJM, tzn. do „poloviny“ hodnoty tohoto majetku. Pokud je SJM smluvně upraveno (např. zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM.

Stejným způsobem lze vymáhat i dluhy, které jednomu z manželů vznikly z důvodu neplnění své vyživovací povinnosti (např. vůči dětem z předchozího manželství) nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů.

V těchto třech případech by bylo v rozporu se zájmem druhého manžela, pokud by exekutor mohl postihovat celý majetek v SJM (tedy i jeho „polovinu“), když dluhy se týkají výlučně jen jednoho z manželů a o kterých druhý manžel nemusí ani vědět. Vzhledem ale k tomu, že majetek v SJM je majetkem obou manželů, lze tento majetek postihnout alespoň částečně i pro výlučné dluhy. Nezadlužený manžel je chráněn a má jistotu v tom, že mu jednoduše řečeno vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 143 lidem z dluhů ve výši 11 399 734 341 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.