777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Které dluhy může exekutor vymáhat z majetku v SJM?

V článku Exekuce na majetek ve společném jmění manželů jste se mohli dozvědět, který majetek ve společném jmění manželů (SJM) lze postihnout exekucí. Zabývali jsme se tím, z čeho se může věřitel při vymáhání své pohledávky uspokojit, pokud je SJM smluvně upraveno. Ne všichni věřitelé však mají právo se uspokojit i z majetku v SJM, případně mohou, ale pouze do poloviny jeho hodnoty. Níže si přiblížíme, jak lze dluhy exekucí vymáhat i z majetku v SJM.

Dluhy vzniklé během manželství

Které dluhy může exekutor vymáhat ze společného jmění manželůNejprve se budeme zabývat dluhy, které vznikly během manželství. Tzn. vznikly oběma manželům společným jednáním, nebo je převzal jen jeden z manželů.

Pokud dluh vznikl (tj. závazek převzali) oběma manželům dohromady, může se věřitel (resp. exekutor) domáhat uspokojení pohledávky v případě neplacení dluhu jak z majetku v SJM, tak z výlučného majetku obou manželů (výlučný majetek je majetek, který nabyl každý sám před vznikem manželství, nejčastěji například darem, dědictvím).

Vzhledem k tomu, že zavázáni jsou oba manželé, lze takto postihnout veškerý jejich majetek.

Možnosti exekutora se liší podle souhlasu druhého manžela

Pokud však dluh během manželství převzal jen jeden z manželů, možnosti exekutora se liší podle toho, zda s tímto závazkem druhý manžel souhlasí:

 • Pokud se druhý manžel k tomuto závazku nijak nevyjádřil (nesdělil věřiteli svůj nesouhlas s tímto závazkem), i když o jeho existenci věděl, může exekutor při vymáhání tohoto dluhu postihnout veškerý majetek, který je ve společném jmění manželů (a to až do výše dluhu).
 • Pokud však druhý manžel se závazkem nesouhlasí, musí tento svůj nesouhlas sdělit věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o závazku dozvěděl. Pokud tak učiní, může exekutor postihnout majetek v SJM pouze do hodnoty vypořádacího podílu dlužného manžela (tzn. do „poloviny“ hodnoty majetku v SJM).

Exekutor může vést exekuci i na bankovní účet druhého manžela

Exekutor může vždy postihnout výlučný majetek toho manžela, který na sebe závazek výslovně převzal (tzn. podepsal smlouvu o zápůjčce apod.).

Pokud jde o dluhy, které jsou v SJM, lze od 1. 7. 2015 vedle majetku v SJM vést exekuci i na bankovní účet manžela povinného. Nelze ale vést exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného, pokud se k dluhu výslovně nezavázal.

Dluh v SJM poznáme tak, že vznikl během manželství, a to i jednomu z manželů při obstarávání každodenních záležitostí nebo zajišťování běžných potřeb rodiny. Do SJM naopak nespadají dluhy, které vznikly manželům před uzavřením manželství nebo které se týkají jen výlučného majetku jednoho z manželů.

Dluhy vzniklé před manželstvím

Nyní se budeme zabývat dluhy, které vznikly před uzavřením manželství. Je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů (tedy nepatří do společného jmění manželů, vznikl například před uzavřením manželství), může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Rozdíl oproti předchozí situaci, kdy dluh vznikl během manželství, je ale v tom, do jaké výše lze tento majetek postihnout.

Majetek v SJM lze postihnout pouze do poloviny 

Majetek v SJM lze totiž pro tento dluh postihnout pouze do výše, na kterou má dlužný manžel nárok v případě zrušení a vypořádání SJM, tzn. do „poloviny“ hodnoty tohoto majetku. Pokud je SJM smluvně upraveno (např. zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM.

Stejným způsobem lze vymáhat i dluhy, které jednomu z manželů vznikly z důvodu neplnění své vyživovací povinnosti (např. vůči dětem z předchozího manželství) nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů.

V těchto třech případech by bylo v rozporu se zájmem druhého manžela, pokud by exekutor mohl postihovat celý majetek v SJM (tedy i jeho „polovinu“), když dluhy se týkají výlučně jen jednoho z manželů a o kterých druhý manžel nemusí ani vědět. Vzhledem ale k tomu, že majetek v SJM je majetkem obou manželů, lze tento majetek postihnout alespoň částečně i pro výlučné dluhy. Nezadlužený manžel je chráněn a má jistotu v tom, že mu jednoduše řečeno vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Společné oddlužení manželů

Pokud mají manželé dluhy a exekuce, ze kterých se nemohou vyprostit, mohou soud požádat o tzv. oddlužení neboli osobní bankrot. Touto cestou mají možnost splácet pouze jednu splátku a využít tzv. společné oddlužení manželů, které je výhodnější, než kdyby šel do oddlužení každý sám.

Nejprve by si měli nastudovat, jak insolvence probíhá, jaké má kroky a co vše je potřebné doložit. Také je důležité vybrat si zkušeného odborníka, který jim návrh na povolení oddlužení vypracuje a zašle k soudu. 

Pomoc nebudou dlužníci potřebovat pouze při začátku oddlužení a zpracování jeho návrhu, ale také během následného insolvenční řízení. Často dlužníci řeší složité a komplikované situace, které sami nezvládnou a hledají právní pomoc advokáta. 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]