Volejte 777 722 822  

Které dluhy může exekutor vymáhat z majetku v SJM?

V článku „Exekuce na majetek ve společném jmění manželů. Pomůže předmanželská smlouva?“ jste se mohli dozvědět, který majetek ve společném jmění manželů (SJM) lze postihnout exekucí. Zabývali jsme se tím, z čeho se může věřitel při vymáhání své pohledávky uspokojit, pokud je SJM smluvně upraveno. Ne všichni věřitelé však mají právo se uspokojit i z majetku v SJM, případně mohou, ale pouze do poloviny jeho hodnoty. Níže si přiblížíme, jak lze dluhy exekucí vymáhat i z majetku v SJM.

Dluhy vzniklé během manželství

Nejprve se budeme zabývat dluhy, které vznikly během manželství. Tzn.vznikly oběma manželům společným jednáním, nebo je převzal jen jeden z manželů. Pokud dluh vznikl (tj. závazek převzali) oběma manželům dohromady, může se věřitel (resp. exekutor) domáhat uspokojení pohledávky v případě neplacení dluhu jak z majetku v SJM, tak z výlučného majetku obou manželů (výlučný majetek je majetek, který nabyl každý sám před vznikem manželství, nejčastěji například darem, dědictvím). Vzhledem k tomu, že zavázaní jsou oba manželé, lze takto postihnout veškerý jejich majetek.

Pokud však dluh během manželství převzal jen jeden z manželů, možnosti exekutora se liší podle toho, zda s tímto závazkem druhý manžel souhlasí:

  • Pokud se druhý manžel k tomuto závazku nijak nevyjádřil (nesdělil věřiteli svůj nesouhlas s tímto závazkem), i když o jeho existenci věděl, může exekutor při vymáhání tohoto dluhu postihnout veškerý majetek, který je v SJM (a to až do výše dluhu).
  • Pokud však druhý manžel se závazkem nesouhlasí, musí tento svůj nesouhlas sdělit věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o závazku dozvěděl. Pokud tak učiní, může exekutor postihnout majetek v SJM pouze do hodnoty vypořádacího podílu dlužného manžela (tzn. do „poloviny“ hodnoty majetku v SJM).

Exekutor může vždy postihnout výlučný majetek toho manžela, který na sebe závazek výslovně převzal (tzn. podepsal smlouvu o zápůjčce apod.).

Pokud jde o dluhy, které jsou v SJM, lze od 1. 7. 2015 vedle majetku v SJM vést exekuci i na bankovní účet manžela povinného. Nelze ale vést exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného, pokud se k dluhu výslovně nezavázal.

Dluh v SJM poznáme tak, že vznikl během manželství, a to i jednomu z manželů při obstarávání každodenních záležitostí nebo zajišťování běžných potřeb rodiny. Do SJM naopak nespadají dluhy, které vznikly manželům před uzavřením manželství nebo které se týkají jen výlučného majetku jednoho z manželů.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Dluhy vzniklé před manželstvím

Nyní se budeme zabývat dluhy, které vznikly před uzavřením manželství. Je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů (tedy nepatří do společného jmění manželů, vznikl například před uzavřením manželství), může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Rozdíl oproti předchozí situaci, kdy dluh vznikl během manželství, je ale v tom, do jaké výše lze tento majetek postihnout.

Majetek v SJM lze totiž pro tento dluh postihnout pouze do výše, na kterou má dlužný manžel nárok v případě zrušení a vypořádání SJM, tzn. do „poloviny“ hodnoty tohoto majetku. Pokud je SJM smluvně upraveno (např. zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM.

Stejným způsobem lze vymáhat i dluhy, které jednomu z manželů vznikly z důvodu neplnění své vyživovací povinnosti (např. vůči dětem z předchozího manželství) nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů.

V těchto třech případech by bylo v rozporu se zájmem druhého manžela, pokud by exekutor mohl postihovat celý majetek v SJM (tedy i jeho „polovinu“), když dluhy se týkají výlučně jen jednoho z manželů a o kterých druhý manžel nemusí ani vědět. Vzhledem ale k tomu, že majetek v SJM je majetkem obou manželů, lze tento majetek postihnout alespoň částečně i pro výlučné dluhy. Nezadlužený manžel je chráněn a má jistotu v tom, že mu jednoduše řečeno vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 12 091 lidem z dluhů ve výši 12 018 530 801 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky