Volejte 777 722 822  

Zablokoval vám exekutor účet? Jak je možné se bránit?

Kdo mi může zablokovat účet? Jak se mohu bránit? Co znamená blokace účtu pro exekuci na manžela? Mám při blokaci účtu nárok na nějakou výplatu z účtu? Jak zrušit blokaci účtu exekutorem po zaplacení dluhu? Kdy bude zrušena blokace účtu, když jsem v oddlužení (insolvenci)? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Kdo mi může zablokovat účet?

Exekutor nebo soudní vykonavatel při výkonu rozhodnutí soudem. Děje se tak exekučním příkazem na přikázání pohledávky z účtu peněžního ústavu, kterým exekutor přikáže bance, aby účet zablokovala a prostředky na něm deponovala až do dosažení výše vymáhané pohledávky včetně příslušenství vymáhané pohledávky a předpokládaných nákladů exekuce.

V exekuci lze pro vymáhání byť jediné pohledávky zablokovat i více účtů dlužníka – povinného nebo jeho manžela.

Jak se mohu bránit?

Pokud je exekuce oprávněná, tj. nařízená v souladu se zákonem a zejména pro oprávněný důvod (existující pohledávku), nelze se proti ní jakkoli účinně bránit. Jediná možnost, jak alespoň částečně získat blokované prostředky, spočívá ve výplatě dvojnásobku životního minima z prostředků na blokovaném účtu. 

Naopak je-li účet zablokován neoprávněně, omylem, spočívá účinná obrana v podání návrhu na zastavení exekuce přímo exekutorovi. Doprovodným a velmi účinným nástrojem je podání návrhu na zastavení exekuce přímo okresnímu soudu, jenž provedením exekuce daného exekutora pověřil.

Co znamená blokace účtu pro exekuci na manžela?

Blokace účtu manžela ve zkratce znamená, že exekutor využil možnosti vztáhnout exekuci vedenou proti povinnému i na prostředky na účtu manžela. Takto může ze zákona učinit v případě vymáhání peněžité pohledávky. Blokace účtu manžela povinného je tak častým krokem, který exekutor v exekuci činí.

Účinně se bránit proti blokaci účtu se může manžel povinného jen tehdy, pokud mají s povinným dlužníkem zrušeno či zúženo společné jmění manželů a prostředky na účtu tak do společného jmění nespadají. Toto musí prokázat. Manžel pak jako účastník řízení může podat návrh na zastavení té části exekuce, která je vedena proti jeho osobnímu účtu.

Mám při blokaci účtu nárok na nějakou výplatu z účtu?

Při blokaci účtu má povinný dlužník právo na výplatu trojnásobku životního minima. O toto může žádat pouze jednou. Pokud má více účtů, vyplácí se dvojnásobek životního minima opět pouze jednou. Výplatu dvojnásobku životního minima provádí přímo banka na základě žádosti povinného dlužníka.

Pokud se topíte v dluzích a máte zablokován účet kvůli exekucím, možností je využít oddlužení. Často je jediným nástrojem, jak lze exekuce zastavit. 

Jak zrušit blokaci účtu exekutorem po zaplacení dluhu?

Zaplacením vymáhané pohledávky včetně příslušenství a odměny exekutora dochází k naplnění účelu exekuce a tato by měla být exekutorem ukončena. Exekutor by měl jednat bez dalšího, tj. sám z vlastní povinnosti.

Byla-li vymáhaná pohledávka zaplacena, může povinný zastavení exekuce navrhnout i povinný. Návrh se podává přímo exekutorovi. O návrhu je exekutor povinen rozhodnout do 15 dnů od jeho obdržení. Proti rozhodnutí exekutora lze podat odvolání.

Pro zvýšení důrazu lze připojit i návrh na zproštění exekutora pověřením provádět exekuci přímo okresnímu sodu, který exekutora ustanovil. S připojením návrhu na zastavení exekuce zasílaného exekutorovi.

Návrh na zastavení exekuce pro zaplacení vymáhané pohledávky může podat i manžel povinného, je-li exekuce vedena i proti jeho majetku či proti majetku ve společném jmění manželů.

Kdy bude zrušena blokace účtu, když jsem v oddlužení (insolvenci)?

Pokud dlužník, který je v exekuci a má zablokovaný účet, zahájí insolvenční řízení o oddlužení, bude účet zablokován i po zahájení insolvence.

K odblokování účtu dojde až po schválení oddlužení. A to z důvodu, že po schválení oddlužení již nelze vykonávat exekuci na majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka.

Zůstaly-li po zrušení blokace na účtu finanční prostředky, patří tyto do majetkové podstaty a je pravděpodobné, že budou použity na uspokojení pohledávek věřitelů v oddlužení. Stejně tak patří do majetkové podstaty i všechny prostředky, které na účet přijdou do schválení oddlužení.

Důležité ale je, že s prostředky, které na odblokovaný účet přijdou po schválení oddlužení, má právo disponovat pouze dlužník. Nelze je tedy použít pro splátky věřitelům v oddlužení.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky