Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Co po insolvenci? Rozhodnutí o ukončení insolvence vydá soud

Co následuje po ukončení insolvenčního řízení? Co se stane „samo“ a co ne? Co může a nemůže dlužník udělat a kdy? Odpovídáme na časté dotazy našich klientů. Rozhodnutí o splnění a ukončení insolvence spadá do pravomoci soudu.

Jak dlouho trvá soudu ukončení insolvence a co následuje po skončení insolvence, ptá se muž

Jak probíhá ukončení insolvence? Ideální postup a klíčové kroky

Standardní je ukončení insolvence po 5 letech, během nichž dlužník podniká maximální možné kroky k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Možné je však i ukončení insolvence po 3 letech, během nichž se uhradí minimálně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Blížíte se k poslední splátce? S naším postupem předejdete zbytečným komplikacím a zajistíte si efektivní závěr insolvence.

1. Kontaktovat insolvenčního správce

Dva měsíce před 60. (případně 36.) splátkou je vhodné kontaktovat insolvenčního správce ohledně aktuálního stavu plnění oddlužení. Zjistěte, zda jste všechny své závazky úspěšně splatili a získali tak právo na osvobození od svých dluhů.

2. Ověřit splnění oddlužení

Správce sleduje, zda byly všechny závazky řádně splaceny. V případě úspěšného plnění vydá bez zbytečného odkladu zprávu o splnění oddlužení. Tato zpráva je následně zveřejněna v insolvenčním rejstříku a odeslána soudu.

3. Nadbytečné platby

Pokud jste zaplatili nad rámec svých povinností, správce by měl tyto přeplatky deponovat a vrátit vám je po skončení insolvence. Je to důležitá součást řádného ukončení oddlužení.

4. Rozhodnutí soudu

Lidé se často ptají, jak dlouho trvá soudu ukončení insolvence. Lhůta pro rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení není pevně daná, avšak obecně platí zásada rychlosti a hospodárnosti řízení.

  • Z naší praxe: Soud čeká na zprávu o splnění oddlužení od správce. Tu obdrží zhruba do měsíce po poslední splátce. Zprávu prověří a poté rozhodne o splnění oddlužení, což trvá asi 2 až 3 měsíce. Máte-li pocit, že na konec oddlužení čekáte příliš dlouho, můžete se obrátit přímo na soud.

5. Obrana před exekutory

Pokud po vás exekutoři požadují úhrady v době mezi vydáním zprávy správce a pravomocným rozhodnutím soudu v insolvenčním rejstříku, nejste povinni tyto pohledávky hradit. Staré dluhy se stávají nevymahatelnými (s výjimkou trestných činů a výživného) a dlužník má právo na pozastavení exekuce s odůvodněním osvobození od dluhů.

6. Nabytí právní moci ukončení insolvence

Aktuální stav insolvence stejně jako přesné datum skončení insolvence najdete ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku. V něm se řádně ukončené insolvenční řízení zobrazuje ještě po dobu 5 let. Spolu s rozhodnutím o ukončení insolvence soud vydá i rozhodnutí o osvobození od dluhů. I když máte vše řádně splněno, je nutné počkat na rozhodnutí soudu. Pokud toto trvá příliš dlouho, můžete se na něj obrátit s dotazem na důvody průtahů.

  • (Ani při splnění všech požadavků nemusíte být okamžitě osvobozeni od dluhů. Je podstatné, abyste projevili dostatečné úsilí a respektovali, že dokončení insolvence může trvat déle. V případě potřeby zvažte odvolání u soudu.)

Co následuje po ukončení insolvenčního řízení?

Po splnění oddlužení a ukončení insolvence soudem se některé věci vyřeší automaticky, zatímco jiné závisí na aktivitě dlužníka. Přinášíme vám malý přehled.

Automaticky se stane:
1. Zveřejnění v insolvenčním rejstříku Po splnění podmínek bude ukončení oddlužení zaznamenáno v insolvenčním rejstříku.
2. Osvobození od dluhů Pokud byly splněny veškeré podmínky, soud potvrdí osvobození dlužníka od závazků.
Závisí na aktivitách dlužníka:
1. Přeplatky Nevydá-li přeplatky na splátkách v oddlužení správce dlužníku automaticky, musí dlužník správce k tomuto vyzvat. Případné přeplatky z procesu oddlužení má správce navrátit dlužníkovi bez zbytečného prodlení po ukončení insolvence.
2. Ochrana před exekucí Dlužník navrhne pozastavení exekuce, ve kterém exekutor zatvrzele pokračuje navzdory úspěšnému oddlužení, odůvodněné právě osvobozením od dluhů.

Vše ohledně ukončení insolvenčního řízení lze konzultovat s odborníky v rámci naší služby Právní zastoupení v insolvenci.

Půjčka po insolvenci? Auto na splátky po ukončení insolvence?

Život po insolvenci je snazší, nikoli bez důsledků. Pořídit si třeba auto na splátky za přijatelných podmínek může být po ukončení insolvence dočasně problém. Úvěrové instituce a banky si musí dle zákona ověřit vaši bonitu (úvěruschopnost). Projdou také insolvenční rejstřík a půjčku nejspíš neschválí. Proč? Sami se dluhům chtějí vyhnout, zvláště riziku opětovné dluhové pasti a vymáhání.

Jak probíhá ukončení insolvence a na co si dát pozor

A nebankovní půjčka po insolvenci bez registru? Je sice dostupná, ale zpravidla nevýhodná (vysoké úroky, RPSN, …). Auto na splátky se tak skutečně prodraží.


Pro hloubavé: Nabytí právní moci ukončení insolvence řečí paragrafů

► Vydání osvobození od nesplacených a nepřihlášených dluhů

Po skončení insolvenčního řízení o oddlužení dochází k vydání osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů. V usnesení o splnění oddlužení obdrží dlužník osvobození od povinnosti platit pohledávky věřitelů, které byly do oddlužení zahrnuty a nebyly v něm plně uspokojeny. Osvobození se vztahuje i na pohledávky věřitelů, které měly být do oddlužení přihlášeny a nebyly stejně jako na pohledávky věřitelů, ke kterým se nepřihlíželo v insolvenčním řízení.

Dlužník není povinen o osvobození žádat zvláštním postupem. Pouze v případě, kdy tak soud opomine učinit, je vhodné přípis soudu zaslat.

§ 414 insolvenčního zákona

Osvobození dlužníka od placení pohledávek
(1) Jestliže insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

► Co dělat s požadavky věřitelů na poskytnutí plnění

Po splnění oddlužení dlužník obdrží osvobození od povinnosti platit pohledávky, které nebyly v oddlužení splaceny, nebyly do něj přihlášeny (ač měly být) a ke kterým se nepřihlíželo.

V zásadě platí, že s požadavky věřitelů na poskytnutí plnění (tj. „zaplaťte mi, co mi dlužíte…“) si dlužník nemusí lámat hlavu. Slušnost pak velí sdělit věřiteli, že byl dlužník od placení dané pohledávky soudem osvobozen. I v případě soudních či jiných řízení o nárocích věřitelů postačí sdělit soudu či jinému orgánu okolnost, že osvobození od povinnosti platit tuto pohledávku soud dlužníkovi přiznal.

Pozor!
Když vznikne dlužníkovi nová pohledávka (typicky během insolvenčního řízení po zjištění úpadku dlužníka), je dlužník povinen tuto pohledávku věřiteli uhradit navzdory poskytnutému osvobození. Důvod je prostý: osvobození se na nové pohledávky nevztahuje.

► Evidence dlužníka v insolvenčním rejstříku

Po skončení insolvenčního řízení jsou veškeré údaje o jeho průběhu evidovány v insolvenčním rejstříku. Změna z aktivního probíhajícího řízení na řízení ukončené je patrna tak, že záznam o insolvenčním řízení tzv. zešedne.

V insolvenčním rejstříku jsou insolvenční soudy povinny vést evidence o všech probíhajících insolvenčních řízeních a o ukončených pak po dobu 5 let od jejich ukončení. Po uplynutí této doby jsou údaje o insolvenčním řízení znepřístupněny a dlužník je vyškrtnut ze seznamu dlužníků.
Vymazání z registru dlužníků

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

► Provádění srážek plátcem mzdy

Skončením insolvenčního řízení o oddlužení, což se děje usnesením soudu o splnění oddlužení, končí i povinnost plátce mzdy provádět srážky ze mzdy a jiných příjmů dlužníka pro potřeby insolvenčního řízení. Není tedy třeba žádného zvláštního rozhodnutí soudu či insolvenčního správce.

V praxi občas plátce mzdy nadále provádí srážky: Pokud je to z nevědomosti, kdy mu například nebylo rozhodnutí soudu o splnění oddlužení doručeno, je třeba jej informovat o existenci rozhodnutí o splnění oddlužení. Okamžikem informování zaniká povinnost plátce mzdy provádět srážky ze mzdy a jiných příjmů.

Pokud plátce mzdy nadále ve srážkách pokračuje, je třeba se aktivně bránit a domáhat se ukončení provádění srážek. Děje se tak přímo proti plátci mzdy a oprávněným je dlužník.

§ 75 insolvenčního zákona

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, osobám, které mají právo podání opravného prostředku, osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco vykonat.

► Pořizování majetku během insolvenčního řízení a po jeho ukončení

Dlužník není nijak omezen v pořizování majetku během insolvenčního řízení o oddlužení. V podstatě si může pořídit jakýkoli majetek, na který jeho zbývající majetek či příjmy nepoužité pro oddlužení postačují, a to kdykoli během oddlužení. Není nutno čekat na skončení insolvenčního řízení.

Jiná situace je ale s majetkem, který by měl získat dědictvím a zejména darem. Po dobu oddlužení platí povinnost vydat všechen takovýto majetek správci ke zpeněžení a použít výtěžek ze zpeněžení na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Je tedy vhodnější zejména při darování počkat na ukončení insolvenčního řízení.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen…

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy…

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.