Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Jak je to s výmazem z registrů dlužníků? Mají registry právo evidovat informace o mých dluzích i po jejich zaplacení? A pokud ano, jak dlouho? Existuje vůbec nějaká zákonná cesta, jak evidenci v registru dlužníků zrušit?

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?Co je to registr dlužníků

Registr dlužníků je seznam fyzických a právnických osob, které mají závazek vůči svému věřiteli nebo jsou spojeny s poskytnutým úvěrem. Registry dlužníků obsahují údaje o všech závazcích dlužníka, ať už je dlužník po splatnosti nebo ne. Účelem registru dlužníků je pomoc věřitelským subjektům (bankám a jiným), aby měli možnost zjistit zadluženost a platební spolehlivost svých klientů – potenciálních dlužníků. Úvěrové registry hromadí informace od věřitelů a poskytují je dalším věřitelům i třetím osobám.

Stačí pozdní úhrada splátky

K tomu, aby se u dlužníka v registru vyskytl negativní záznam, postačí pozdní úhrady splátky. Nemusí dojít k zesplatnění celého dluhu věřitelem. Stačí se o několik dní opozdit, případně jednu splátku neuhradit. Pokud mají dlužníci splátky příliš vysoké a splácení je pro ně problémem, je na místě prověřit a zjistit, zda u nich neexistuje možnost snížení splátek. Do registru dlužníků se ale člověk dostane i tehdy, když mu nevyjde žádost o půjčku.

Pokud existují závazky po splatnosti, dluhy, nebo dokonce exekuce a člověk již neví kudy kam, může být vhodným řešením oddlužení. Jedná se o zákonnou cestu, jak může dlužník svou platební neschopnost (insolvenci) vyřešit. Oddlužení, nebo exekuce? Tato otázka bývá v současné době velmi aktuálním tématem. Je důležité srovnat všechny individuální výhody i nevýhody z pohledu dlužníka a zjistit, zda splňujete podmínky pro insolvenci.

Evidence dlužníků v ČR

Zjednodušeně fungují v České republice celkem tři relevantní registry dlužníků. Bankovní registr, Nebankovní registr a SOLUS. Kromě nich evidují dluhy, dlužníky a informace o jejich plnění navíc i 2 veřejné rejstříky: Insolvenční rejstřík a Centrální evidence exekucí (někdy též Exekuční rejstřík).

Pořízení výpisu z každé z těchto evidencí je zpoplatněno dle stanovených sazebníků, pouze Insolvenční rejstřík jako jediný nabízí informace veřejně a zdarma. Neexistuje však žádný oficiální a bezplatný centrální registr dlužníků, ve kterém by byly shromážděny záznamy ze všech evidencí dohromady.

 • Bankovní registr

Známý pod zkratkou BRKI, ve kterém jsou zapsány ty fyzické osoby, které si vzaly půjčku v bance, mají kontokorent, kreditní kartu anebo jsou na bankovním účtu v mínusu.

 • Nebankovní registr

Známý pod zkratkou NRKI, kde jsou vedeny záznamy o osobách, které čerpaly úvěr či využily jiných kreditních služeb u nebankovních společností.

 • SOLUS

Jedná se o Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů. V registru SOLUS jsou zapsáni všichni dlužníci, kteří členům tohoto sdružení dluží. Členy jsou bankovní i nebankovní instituce.

 • Exekuční rejstřík

Informace o probíhajících exekucích se shromažďují v rejstříku zvaném Centrální evidence exekucí (CEE), lidově známém také jako registr exekucí. Zahrnuje seznam dlužníků, vůči kterým je vedena exekuce.

 • Insolvenční rejstřík

Zkráceně ISIR, je evidence zřízená na základě Insolvenčního zákona (Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení), a jsou v něm vedeny záznamy o všech dlužnících v úpadku a jejich insolvenčních řízeních.

Chci konzultaci zdarma

Vypršení lhůty pro vymazání z registru dlužníků se časově liší

Délka výmazu z registrů dlužníků se lišíK vymazání záznamu o dluhu z registru dlužníků nedochází ihned po jeho uhrazení, ale až po vypršení lhůty.  Ta se u každého registru liší.

Registr dlužníků SOLUS vede záznamy po dobu 3 let od splacení pohledávky. V případě pohledávek telekomunikačních společností či distributorů energie pak 1 rok. Pokud k uzavření smlouvy s některým členem sdružení SOLUS vůbec nedojde, ale klient o službu dříve požádal, eviduje sdružení záznam maximálně po dobu 3 měsíců.

Registry NRKI a BRKI uchovávají záznamy po celou dobu splatnosti závazku a po jeho splacení pak ještě další 4 roky. Pokud klient o úvěrový produkt žádal, ale nezískal či nevyužil jej, je záznam o žádosti v BRKI evidována po dobu jednoho roku a v NRKI po dobu půl roku.

Výměna informací o závazcích spotřebitele je možná i bez jeho souhlasu

V minulosti bylo možné uspíšit výmaz z registru NRKI a SOLUS, a to tím způsobem, že dlužník musel nejprve uhradit zapsanou pohledávku, následně s věřitelem rozvázat veškeré smluvní vztahy a spolu s tím také zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Teprve poté mohl požádat registr dlužníků SOLUS a NRKI o výmaz z důvodu, že již není oprávněn zpracovávat osobní údaje dlužníka. Následně byl záznam v registru vymazán, protože již nebyl v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vše se však změnilo s novelizací zákona o ochraně spotřebitele provedenou zákonem č. 378/2015 Sb. Dnes je výměna informací o závazcích spotřebitele možná i bez jeho souhlasu. Registry NRKI a SOLUS využívají možností daných jim zákonem a údaje zpřístupňují a poskytují žadatelům i po odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dřívější výmaz záznamů z registrů tedy není možný.

§ 20z zákona o ochraně spotřebitele

(1) Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, se prodávající, kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění, mohou prostřednictvím informačních databází (dále jen „registr“) vzájemně informovat o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, a to i v případě, kdy je jim podle jiného zákona uložena povinnost mlčenlivosti.

Z exekučního rejstříku je záznam vymazán nejrychleji

Informace o probíhajících exekucích se z registru CEE odstraňují do 15 dnů od ukončení exekučního řízení. Exekuční řízení může být ukončeno zejména úhradou dluhu nebo pravomocným zastavením exekuce, atd. Proces výmazu záznamů ovšem není automatický, jako u jiných evidencí, ale provádí ho a zodpovídá za něj příslušný exekutor. Je proto vhodné si pořízením výpisu z CEE potvrdit, že k odstranění záznamu po stanovené lhůtě skutečně došlo. V opačném případě se doporučuje exekutora upomenout, případně se poté obrátit přímo na exekuční soud.

Výmaz z insolvenčního rejstříku po 5 letech?

V insolvenčním rejstříku je záznam dlužníka evidován doživotně.Znepřístupnění záznamu v insolvenčním rejstříku je upraveno přímo zákonem, konkrétně ustanovením § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků automaticky vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení. V případě, kdy byl dlužník úspěšně oddlužen, se jedná o lhůtu 5 let ode dne právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení. Ačkoliv pro veřejnost nebude po této lhůtě záznam viditelný, soudy a insolvenční správci k němu budou mít přístup natrvalo.

Pro shrnutí tedy uvádíme, že registr SOLUS vede záznamy o závazcích dlužníka a jejich plnění další 3 roky od splacení pohledávky, NRKI a BRKI 4 roky. V Exekučním rejstříku maže exekutor záznamy o dlužnících do 15 dní ode dne ukončení exekučního řízení. Insolvenční rejstřík je povinen vést evidenci o dlužnících a jejich insolvenčních řízeních doživotně. Pro veřejnost jsou však údaje znepřístupněny po 5 letech od ukončení insolvence.

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

Přejete si vědět více o registrech dlužníků nebo potřebujete zjistit vaše dluhy? Naše advokátní kancelář vám pomůže. Můžete se obrátit na naše insolvenční poradce a domluvit si nezávaznou a bezplatnou konzultaci.

Užitečné odkazy: BRKI, NRKI, SOLUSčlenové sdružení SOLUS, Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstřík; zdroj obrázků: cz.depositphotos.com

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.