Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Co dělat po ukončení oddlužení? Soud vydá rozhodnutí automaticky

Co následuje po ukončení insolvenčního řízení? Co se stane „samo“?  Co může a nemůže dlužník udělat a kdy? Velmi časté dotazy našich klientů. Níže uvedené se týká ukončení insolvenčního řízení o oddlužení splněním oddlužení dlužníkem. O tomto rozhoduje soud.

Vydání osvobození od nesplacených a nepřihlášených dluhů

Po skončení insolvenčního řízení o oddlužení dochází automaticky k vydání osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů. Dlužník obdrží rovnou v usnesení o splnění oddlužení osvobození od povinnosti platit pohledávky věřitelů, které byly do oddlužení zahrnuty a nebyly v něm plně uspokojeny. Osvobození se vztahuje i na pohledávky věřitelů, které měly být do oddlužení přihlášeny a nebyly stejně jako na pohledávky věřitelů, ke kterým se nepřihlíželo v insolvenčním řízení.

Dlužník tedy není povinen o osvobození žádat zvláštním postupem. Pouze v případě, kdy tak soud opomine učinit, je vhodné přípis soudu zaslat. V tomto případě se na nás můžete obrátit a pomůžeme vám. 

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

§ 414 insolvenčního zákona

Osvobození dlužníka od placení pohledávek
(1) Jestliže insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

(2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

(4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.

Co dělat s požadavky věřitelů na poskytnutí plnění

Po splnění oddlužení dlužník obdrží osvobození od povinnosti platit pohledávky, které nebyly v oddlužení splaceny, které do něj nebyly přihlášeny (ač měly být) a ke kterým se nepřihlíželo.

V zásadě tedy platí, že s požadavky věřitelů na poskytnutí plnění (tj. „zaplaťte mi, co mi dlužíte…“) si dlužník nemusí lámat hlavu. Slušnost pak velí věřiteli sdělit, že byl dlužník od placení dané pohledávky soudem osvobozen. I v případě soudních či jiných řízení o nárocích věřitelů postačí sdělit soudu či jinému orgánu okolnost, že osvobození od povinnosti platit tuto pohledávku bylo dlužníkovi přiznáno soudem.

Naopak v případě, kdy vznikne dlužníkovi pohledávka nová, typicky pohledávka vzniklá během insolvenčního řízení po zjištění úpadku dlužníka, je dlužník povinen tuto pohledávku věřiteli uhradit navzdory poskytnutému osvobození. Důvod je prostý: osvobození se na tyto nové pohledávky nevztahuje.

Evidence dlužníka v insolvenčním rejstříku

Po skončení insolvenčního řízení jsou veškeré údaje o jeho průběhu evidovány v insolvenčním rejstříku. Změna z aktivního, probíhajícího řízení na řízení ukončené je patrna tak, že záznam o insolvenčním řízení tzv. zešedne.

V insolvenčním rejstříku jsou insolvenční soudy povinny vést evidence o všech probíhajících insolvenčních řízeních a o ukončených pak po dobu 5 let od jejich ukončení. Po uplynutí této doby jsou údaje o insolvenčním řízení znepřístupněny a dlužník je vyškrtnut ze seznamu dlužníků.

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu58).

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

Provádění srážek plátcem mzdy

Skončením insolvenčního řízení o oddlužení, což se děje usnesením soudu o splnění oddlužení, končí i povinnost plátce mzdy provádět srážky ze mzdy a jiných příjmů dlužníka pro potřeby insolvenčního řízení. Není tedy třeba žádného zvláštního rozhodnutí soudu či insolvenčního správce.

V praxi občas plátce mzdy nadále provádí srážky. Pokud je to z nevědomosti, kdy mu například nebylo rozhodnutí soudu o splnění oddlužení doručeno, je třeba jej informovat o existenci rozhodnutí o splnění oddlužení. Okamžikem informování zaniká povinnost plátce mzdy provádět srážky ze mzdy a jiných příjmů.

Pokud plátce mzdy nadále ve srážkách pokračuje, je třeba se aktivně bránit a domáhat se ukončení provádění srážek. Děje se tak přímo proti plátci mzdy a oprávněným je dlužník. Pokud máte podobný problém, můžete nás kontaktovat ZDE a provedeme za vás potřebné právní kroky. 

§ 75 insolvenčního zákona

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, osobám, které mají právo podání opravného prostředku, osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco vykonat.

Pořizování majetku během insolvenčního řízení a po jeho ukončení

Dlužník není nijak omezen v pořizování majetku během insolvenčního řízení o oddlužení. V podstatě si může pořídit jakýkoli majetek, na který jeho zbývající majetek či příjmy nepoužité pro oddlužení postačují, a to kdykoli během oddlužení.  Není nutno čekat na skončení insolvenčního řízení.

Jiná situace je ale s majetkem, který by měl získat dědictvím a zejména darem. Zde po dobu oddlužení platí povinnost vydat všechen takovýto majetek správci ke zpeněžení a použít výtěžek ze zpeněžení na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Je tedy vhodnější zejména při darování počkat na ukončení insolvenčního řízení.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy…

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 127 lidem z dluhů ve výši 11 381 431 989 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.