Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Práva a povinnosti insolvenčního správce v insolvenci

Insolvenční správce je ustanoven soudem při povolení oddlužení dlužníka. Jeho povinnosti jsou povahy administrativní, zjišťovací, přezkumné a právní, případně daňové. V insolvenci kontroluje dodržování podmínek stanovených soudem a přeposílá nezajištěným věřitelům finanční prostředky dlužníka.

Kdo je insolvenční správce

povinnosti insolvenčního správce v oddluženíInsolvenční správce je povinen při výkonu své funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí. O některých získaných informacích má povinnost mlčenlivosti. Právní postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení je tak velmi specifické.

Jaké podmínky musí insolvenční správce v oddlužení splňovat

Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce mají v Česku fyzické osoby a veřejné obchodní společnosti (příp. obdobná zahraniční společnost) splňující zákonem stanovené podmínky, na základě kterých získají povolení. Mezi tyto podmínky patří především bezúhonnost a odborné kvalifikační předpoklady.

Požadované vzdělání insolvenčního správce v insolvenci

Insolvenční zákon požaduje vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu a složení poměrně náročných správcovských zkoušek. Do seznamu správců jsou zapsány osoby, které splnily výše zákonem stanovené podmínky a podaly návrh na zápis do seznamu správců. Seznam insolvenčních správců vede ministerstvo spravedlnosti, které zároveň dohlíží na výkon funkce insolvenčních správců. Seznam insolvenčních správců je jednou ze součástí insolvenčního rejstříku.

Práva a povinnosti správce v insolvenci

 • právo navrhnout a doporučit způsob řešení úpadku dlužníka
 • zajistit si přehled o pohledávkách věřitelů vůči dlužníkovi a o dlužníkovu majetku
 • sestavit a vést seznam přihlášených pohledávek
 • přezkoumat přihlášené pohledávky dle přiložených dokladů, uznat je a případně popřít
 • vypracovat zprávu o přezkumu přihlášených pohledávek
 • písemně vyrozumět ve vybraných případech účastníky insolvenčního řízení
 • vyvinout veškeré úsilí, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře
 • vypracovat zprávu pro oddlužení
 • vypracovat zprávu o své činnosti, resp. zprávu o majetkové situaci dlužníka
 • spravovat majetek sloužící k zajištění
 • platit daň z přidané hodnoty, pokud je plátcem DPH

IS je oprávněn provádět v rámci své zjišťovací činnosti vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty dlužníka nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty než ty, které dlužník uvedl v seznamu svého majetku.

Se souhlasem insolvenčního soudu je oprávněn provést prohlídku bytu, sídla, či místa podnikání dlužníka. Z výsledků své činnosti sestaví insolvenční správce zprávu, která je důležitým podkladem pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, tedy zda bude oddlužení schváleno a jakým způsobem.

Významné dokumenty v oddlužení

Významným dokumentem je i zpráva pro oddlužení, ve které správce uvádí rozhodné okolnosti nejen k celkovému schválení oddlužení, ale i k výběru formy, kterou bude oddlužení provedeno.

Posledním stěžejním dokumentem je zpráva o přezkumu, ve které správce uvádí svá stanoviska k přihlášeným pohledávkám a jejich příslušenství. Pohledávku správce může uznat, popřít či částečně popřít. Zpráva o přezkumu tvoří podklad pro pohledávky věřitelů, které budou v oddlužení uspokojovány.

Chci konzultaci zdarma

V insolvenci správce dohlíží a kontroluje

insolvenční správce neplní své povinnostiBěhem insolvence má insolvenční správce povinnosti především dohlížet nad vlastním průběhem oddlužení. Nejčastěji jde o dohled nad pravidelným placením srážek pro oddlužení.

V oddlužení je plátce mzdy povinen příjmy dlužníka použitelné pro oddlužení zasílat insolvenčnímu správci, ten si poté ponechá svou odměnu a následně dle rozvrhu zasílá jednotlivé splátky na pohledávky nezajištěných věřitelů.

Správce vypracuje zprávu o průběhu oddlužení

Dále je insolvenční správce povinen pravidelně jednou za půl roku vypracovávat zprávu o průběhu oddlužení. V této je mimo jiné povinen uvádět i předpokládanou míru splnění oddlužení dlužníkem. Dále pak uvádět kolik bylo na jednotlivých pohledávkách věřitelům uhrazeno a uvádět další rozhodné okolnosti pro průběh oddlužení, zejména okolnosti ohledně příjmů dlužníka a plnění stanovených povinností dlužníkem v oddlužení.

V případě jakýchkoliv změn v průběhu vašeho oddlužení je nutno dané změny nahlásit insolvenčnímu správci (změna bydliště nebo zaměstnání).

Jak se bránit v případě, že správce neplní své povinnosti v insolvenci?

Insolvenční správce musí během oddlužení řádně plnit své povinnosti. Pokud dojde k jejich neplnění ze strany insolvenčního správce, tzn. neplní-li včas své povinnosti si nebo si přímo počíná nezákonným způsobem, má dlužník možnost obrátit se na insolvenční soud s návrhem o změnu insolvenčního správce pro neplnění povinností. Stejnou možnost mají i věřitelé.

V insolvenci je možná také výměna insolvenčního správce. K výměně insolvenčního správce může docházet pouze dvěma způsoby, o kterých rozhoduje soud:

 • odvoláním správce
 • zproštěním insolvenčního správce výkonem funkce

Odměna insolvenčního správce v oddlužení

Každý insolvenční správce má při své činnosti v insolvenci nárok na svou odměnu. Výše a výpočet odměny insolvenčního správce v oddlužení se odvíjí od způsobu realizace oddlužení. Jedná se o dva způsoby oddlužení. Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Zajímá vás více informací o působení insolvenčního správce? Jste v insolvenčním řízení a řešíte komplikované záležitosti a změny? Nevíte, jak správně komunikovat se soudem a co vše doložit? Rádi vám poskytneme právní pomoc a pomůžeme situaci vyřešit. Stačí kontaktovat naše zkušené kolegy.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.