Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Daňové bonusy a přeplatky na daních v insolvenci a exekuci: Musím je přiznat?

Patří daňové bonusy mezi příjmy pro srážky v oddlužení? Dostanu zpět přeplatek daně, když jsem v insolvenci? Patří vratka (přeplatek) na daních mezi příjmy pro srážky v oddlužení? Musím přeplatek na daních předat insolvenčnímu správci? Pošle přeplatek na daních insolvenčnímu správci můj zaměstnavatel, nebo to musím udělat já? A platí stejná pravidla pro daně i v exekuci?

Daňové bonusy a přeplatky na daních v insolvenci a exekuciPatří daňové bonusy mezi příjmy pro srážky v oddlužení?

Nepatří. Daňový bonus je od dubna 2020 uveden mezi pohledávkami, vůči nimž nelze vést výkon rozhodnutí. Daňový bonus tak nelze zahrnout mezi příjmy dlužníka k provádění srážek ze mzdy pro splátky pro oddlužení splátkovým kalendářem.

Pokud je daňový bonus vyplácen jednorázově, například při zúčtování daňového přiznání v insolvenci, pak tento taktéž zůstává k dispozici dlužníkovi.

Může exekutor zabavit daňový bonus?

Exekuce na daňový bonus nařídit nelze. Exekutor tedy daňový bonus nesmí postihnout srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů.

Letos lze poprvé uplatnit novou slevu na dani, která se týká zastavených exekucí!V roce 2023 lze nově využít slevu na dani, která se týká zastavených exekucí!

V zákoně o daních z příjmů přibyla nová sleva na dani. Týká se zastavených exekucí a má sloužit jako forma kompenzace věřitelům u exekucí zastavených ze zákona pro marnost jejich provádění. Přestože sleva platí již od 1. ledna 2022, v roce 2023 ji půjde v rámci daní uplatnit poprvé. Využití této slevy na dani věřiteli má ovšem 3 podmínky:

  1. Došlo k zastavení tzv. marné exekuce exekutorem. Znamená to, že majetek a finanční prostředky dlužníka nebyly dostatečné pro vymožení pohledávky.
  2. Vymáhání probíhalo minimálně 3 roky a za tuto dobu nedošlo ani k částečnému uspokojení pohledávky, na exekuci tedy nebylo vymoženo nic.
  3. Výše vymáhané pohledávky nepřevyšovala částku 1500 Kč bez příslušenství. Příslušenstvím se rozumí úroky a poplatky z prodlení a veškeré náklady, které jsou spojeny s jejich uplatněním.

Maximální výše této slevy na dani činí 30 % z vymáhané pohledávky. V případě limitních 1500 Kč by to tedy bylo 450 Kč. Limit však platí pouze na jednu zastavenou exekuci – při zastavení více marných exekucí lze za splnění podmínek slevu uplatnit vícekrát. Nárok na slevu na zastavenou exekuci se v případě daňového přiznání a ročního zúčtování doloží usnesením o zastavení exekuce.

» Srovnání výhod exekuce a insolvence z pohledu dlužníka

Dostanu zpět přeplatek daně, když jsem v insolvenci?

Jiná situace než u daňového bonusu je u přeplatku na dani. Přeplatek na dani sice bude dlužníkovi v insolvenci (oddlužení) vyplacen, nicméně dlužník je povinen přeplatek použít jako mimořádný příjem na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Důvodem je okolnost, že přeplatek je vlastně příjem dlužníka, který mu byl sražen pro splnění daňové povinnosti, která následně nenastala. Dlužník předá správci tento přeplatek poukázáním částky odpovídající vrácenému přeplatku na daních na účet majetkové podstaty.

Pozor! Dojde-li k tomu, že dlužník přeplatek daně (tedy peníze) použije na úhradu svých potřeb, bude jej po něm správce přesto požadovat, a dlužník je povinen odpovídající finanční částku správci zaslat! Nesplnění této povinnosti je nutno považovat za neplnění povinností dlužníkem v oddlužení, pro něž může být oddlužení dlužníkovi zrušeno.

Patří vratka (přeplatek) na daních mezi příjmy pro srážky v oddlužení?

Ano, patří. Je-li vrátka či přeplatek na daních zaúčtován a obsažen v pravidelném měsíčním příjmu dlužníka, podléhá tento standardně prováděným srážkám z příjmů pro potřeby oddlužení a bude v rámci těchto srážek i odeslán správci k rozdělení mezi nezajištěné věřitele.

Je-li vratka či přeplatek na dani zaslán dlužníkovi odděleně mimo pravidelný měsíční příjem, je dlužník povinen jej zaslat insolvenčnímu správci jako mimořádný příjem.

Daňové bonusy a přeplatky na daních v insolvenci a exekuci – komu náleží?Musím přeplatek na daních předat insolvenčnímu správci?

Ano, přeplatek na daních je třeba zaslat insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty. Pošle přeplatek na daních insolvenčnímu správci můj zaměstnavatel, nebo to musím udělat já? Pokud je přeplatek na daních zúčtován ve mzdě dlužníka, je automaticky předmětem srážek ze mzdy prováděných pro potřeby oddlužení plátcem mzdy (zaměstnavatelem). V tomto případě není třeba nijak reagovat, správce dostane přeplatek v rámci pravidelně prováděných srážek.

Jiná situace je, pokud je vratka poukázána na účet dlužníka. Například při podávání daňového přiznání dlužníkem. Zde většinou přeplatek zasílá zpět dlužníkovi na jeho účet odpovídající finanční úřad. V takovémto případě je dlužník povinen zaslat přeplatek insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy

Podléhají přeplatky na daních exekuci?

Ano. V případě existence exekuce jsou pravidla pro daňové přeplatky stejná jako v insolvenci, jejich úhrada pouze nebude provedene insolvenčnímu správci, ale příslušnému exekutorovi.

Bylo ve vašem oddlužení postupováno v rozporu s výše uvedeným? Máte problémy a potřebujete právní pomoc? Zajímají vás jiné záležitosti, se kterými se potýkáte v insolvenčním řízení? Stačí se obrátit na zkušené poradce naší advokátní kanceláře.

» Insolvenční zákon – zrušení schváleného oddlužení

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.