Úloha insolvenčního správce v oddlužení

Insolvenční správce je ustanoven soudem při povolení oddlužení dlužníka. Jeho povinnosti jsou povahy administrativní, zjišťovací, přezkumné a právní, případně daňové. Kontroluje dodržování podmínek stanovených soudem a přeposílá nezajištěným věřitelům finanční prostředky dlužníka. Při výkonu své funkce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, o některých získaných informacích má povinnost mlčenlivosti. Právní postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení je tak velmi specifické.

Kdo je insolvenční správce

Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce mají v Česku fyzické osoby a veřejné obchodní společnosti (příp. obdobná zahraniční společnost) splňující zákonem stanovené podmínky, na základě kterých získá povolení. Mezi tyto podmínky patří především bezúhonnost a odborné kvalifikační předpoklady. Insolvenční zákon požaduje vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu a složení poměrně náročných správcovských zkoušek. Do seznamu správců jsou zapsány osoby, které splnily výše zákonem stanovené podmínky a podaly návrh na zápis do seznamu správců. Seznam insolvenčních správců vede ministerstvo spravedlnosti, které zároveň dohlíží na výkon funkce insolvenčních správců. Seznam insolvenčních správců je jednou ze součástí insolvenčního rejstříku.

Práva a povinnosti insolvenčního správce:

 • právo navrhnout a doporučit způsob řešení úpadku dlužníka
 • zajistit si přehled o pohledávkách věřitelů vůči dlužníkovi a o dlužníkovu majetku
 • sestavit a vést seznam přihlášených pohledávek
 • přezkoumat přihlášené pohledávky dle přiložených dokladů
 • písemně vyrozumět ve vybraných případech účastníky insolvenčního řízení
 • vyvinout veškeré úsilí, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře
 • vypracovat zprávu o své činnosti, resp. zprávu o hospodářské situaci dlužníka
 • spravovat zajištěný majetek
 • platit daň z přidané hodnoty, pokud je plátcem DPH

IS je oprávněn provádět v rámci své zjišťovací činnosti vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty dlužníka nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty než ty, které dlužník uvedl v seznamu svého majetku. Se souhlasem insolvenčního soudu je oprávněn provést prohlídku bytu, sídla, či místa podnikání dlužníka. Z výsledků své činnosti sestaví insolvenční správce zprávu, která je důležitým podkladem pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, tedy zda bude oddlužení schváleno a jakým způsobem.

IS informuje a upozorňuje

Během řešení úpadku dlužníka oddlužením má insolvenční správce povinnosti především informačního, zjišťovacího a upozorňovacího charakteru. Zákon stanovuje, že insolvenční správce musí být každopádně přítomen na schůzi věřitelů. Má-li insolvenční správce podezření, že existují skutečnosti, kvůli kterým by neměl být návrh na oddlužení přijat, je povinen před hlasováním schůze věřitelů na toto podezření upozornit.

V oddlužení je plátce mzdy povinen příjmy dlužníka použitelné pro oddlužení zasílat insolvenčnímu správci, ten si poté ponechá svou odměnu a následně dle rozvrhu zasílá jednotlivé splátky na pohledávky nezajištěných věřitelů.

V případě jakýchkoliv změn v průběhu vašeho oddlužení je nutno dané změny nahlásit insolvenčnímu správci (změna bydliště nebo zaměstnání). Pokud dojde k porušení povinností insolvenčního správce, tzn. počíná si nestandardním nebo přímo nezákonným způsobem, máte možnost obrátit se na insolvenční soud, případě jej požádat o změnu insolvenčního správce pro neplnění povinností.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 429 lidem z dluhů ve výši 11 593 597 398 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky