Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvence na 3 roky a oddlužení důchodců

Poslední velká novela insolvenčního zákona z roku 2019 zavádí mimo jiné možnost tzv. zkráceného oddlužení na 3 roky. Zkrácení insolvence na 3 roky platí hlavně pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2. či 3. stupně. Za splnění určitých podmínek ji však mohou využít všichni dlužníci.

Oddlužení na 3 roky pro každého?

Oddlužení na 3 roky mohou využít všichni dlužníciNa dlužníky v oddlužení, kteří nepobírají starobní důchod ani invalidní důchod 2. nebo 3. stupně, se zkrácení insolvence na 3 roky vztahuje v případě, že do 3 let od schválení osobního bankrotu splatí alespoň 60 % dluhů svým nezajištěným věřitelům. Není výjimkou, že dlužník například 35. měsíc trvání splátkového kalendáře uhradí jednorázovou mimořádnou splátku, aby uspokojení pohledávek věřitelů dosáhlo uvedené výše.

Jelikož insolvenční správce pravidelně podává soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníka, po splnění této podmínky není třeba insolvenční soud o nic žádat a oddlužení je ukončeno automaticky.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že nárok na zkrácené oddlužení nemají dlužníci, u kterých byl zjištěn úpadek (tj. povoleno oddlužení) před 1. 6. 2019. Tito se oddlužují podle dříve platných pravidel, kdy oddlužení splátkovým kalendářem vždy trvá 5 let. Dříve jim insolvence může skončit pouze ve chvíli, kdy dlužník uhradí 100 % dluhů svým nezajištěným věřitelům.

Ukazuje insolvenci na 3 roky kalkulačka?

>> Insolvenční kalkulačka online

Klasická insolvenční kalkulačka nemá pro důchodce (starobní + invalidní II. a III. stupně) žádný informativní charakter. Protože osvobození u nich není podmíněné výší splacení dluhů. Zákon pro ně stanovuje délku oddlužení vždy na 3 roky s povinností platit měsíčně alespoň zákonné minimum na splátkách pro oddlužení, které je nejčastěji cca 2200 Kč (u jednotlivce) nebo cca 3 300 Kč (u oddlužení manželů).

Pokud ale nespadáte do kategorie penzijních dlužníků, a přesto usilujete o zkrácení insolvence na 3 roky, kalkulačka online obratem ukáže, zda na zkrácení máte šanci. Splnění podmínek pro zkrácení oddlužení na 3 roky záleží na výši vašich příjmů, výši dluhů a počtu vyživovaných osob. Na příkladu níže jsou podmínky pro zkrácení splněny.

Osvobození od dluhů po 3 letech při splnění podmínky úhrady 60 % dluhu

V případě větších dluhů ale není dlužník s čistým příjmem 25 000 Kč schopen splatit celých 60 % dluhů už za 3 roky. Proto se mu doba insolvence prodlouží na 5 let – osvobození od dluhů se zde podmiňuje dodržením obecných podmínek oddlužení.*

Standardní délka trvání insolvence 5 let

Oddlužení seniorů

Oddlužení důchodců je zpravidla zkráceno na 3 rokyInsolvence je přístupná všem dlužníkům bez rozdílu věku. Je určena i pro osoby starší 65 let. Dokonce jsou pro seniory nastaveny jiné, mírnější podmínky oddlužení. Bylo by chybou, pokud by senioři možnost oddlužení nevyužívali, neboť nejen vyřeší své dluhy, ale dosáhnou i toho, že dluhy nepřejdou na jejich potomky a ti následně nemusejí přemýšlet, jak se ochránit před zděděním dluhů.

V čem spočívají největší výhody oddlužení pro seniory?

Současná pravidla oddlužení obsahují několik zvýhodnění pro osoby s přiznaným starobním důchodem. Mezi nejvýznamnější patří zkrácení délky oddlužení na 3 roky pro osoby, které v době podání návrhu na povolení oddlužení pobírají starobní důchod, nebo jim na tento vznikl nárok.

Navíc se při oddlužení těchto osob nesleduje, kolik za dobu oddlužení uhradí na pohledávkách svým věřitelům. Soud je povinen vydat osvobození od dluhů ihned po ukončení oddlužení bez zkoumání, jaká byla výše úhrady pohledávek věřitelů dlužníkem – seniorem v oddlužení.

Základní podmínkou pro úspěšné oddlužení tak zůstává požadavek, aby dlužník v insolvenci uhradil svým věřitelům minimálně tolik, co insolvenčnímu správci na jeho odměně. Při splnění této podmínky probíhá insolvence bez překážek. V praxi to znamená hradit na splátce v oddlužení nejméně cca 2 200 Kč měsíčně.

Chci konzultaci zdarma

Insolvence při invaliditě

Zkrácená doba oddlužení a stejná pravidla pro přiznání osvobození od dluhů platí i pro osoby pobírající invalidní důchod 2. a 3. stupně. Na rozdíl od seniorů pobírajících starobní důchod přitom není důležité, aby už v okamžiku podání návrhu pobírali invalidní důchod, postačí, aby jim na něj vznikl nárok během průběhu oddlužení. Jejich oddlužení se pak automaticky zkracuje na 3 roky. Ostatní podmínky oddlužení, například minimální splátka, zůstávají stejné.

Jaké dokumenty si připravit pro žádost o insolvenci?

Po přípravu žádosti o insolvenci je třeba si připravit některé dokumenty:

 1. podklady k nejméně 2 závazkům
 2. přehled svého majetku
 3. příjmy za posledních 12 měsíců (důchodový výměr)
 4. potvrzení o přiznání nároku na starobní nebo invalidní důchod
 5. výpis z rejstříků trestů ne starší 3 měsíců

Další dokumenty mohou být potřeba dle individuální situace dlužníka, například oddací list u manželů, darovací smlouva s doplněním příjmů dlužníka nebo případná čestná prohlášení.

Povinnosti dlužníka v oddlužení 

Během insolvence má dlužník povinnost dokládat insolvenčnímu správci a soudu dvakrát ročně přehled o svých příjmech. V případě důchodců (starobních či invalidních 2. a 3. stupně) se tato povinnost plní předložením aktuálního důchodového výměru.

Dále postupuje dlužník v oddlužení dle pokynů soudu a insolvenčního správce, tomu je povinen poskytovat součinnost. Součinnost nejčastěji obnáší sdělování požadovaných informací (o příjmech, majetku, změně bydliště dlužníka a podobně), případně setkávání se správcem.

Osvobození důchodců od dluhů po 3 letech

Po uplynutí 3 let od schválení oddlužení soud insolvenci seniorů a invalidních důchodců ukončí. Zároveň automaticky vydá osvobození od úhrady zbytku dluhů, které nebyly v insolvenci zcela splaceny, i těch, které nebyly do oddlužení přihlášeny. Nezkoumá při tom úroveň úhrady přihlášených pohledávek věřitelů. Dlužník tak obdrží od soudu osvobození od dluhů, které působí jak proti jeho věřitelům, tak i proti exekutorům. Výsledkem insolvence je klidný následný život a vypořádání dluhů pro budoucnost.

Podle Exekutorské komory České republiky činil k 31. prosinci 2021 počet osob v exekuci starších 65 let 66 144. Seniorů v exekuci sice meziročně o necelé 2 % ubylo, stále však představují téměř desetinu z celkového počtu exekučně stíhaných osob v ČR.

Klesající počet exekucí u seniorů může být důsledkem častějšího využívání oddlužení jako cesty, jak se vypořádat s nezvladatelnými dluhy, vícenásobnými exekucemi a úpadkem.

Chci konzultaci zdarma

Proč se pro vyřešení předlužení a exekucí používá oddlužení?

Insolvence neboli oddlužení (někdy taky osobní bankrot), je zákonem nastavený postup, jak se dlužník může zbavit svých dluhů. Dlužník při něm podává k soudu návrh na vyřešení své insolvence pomocí oddlužení. Soud posoudí návrh dlužníka a při splnění podmínek pro povolení oddlužení mu oddlužení schválí.

Osvobození dlužníka od dluhů

V oddlužení dlužník nejčastěji po několik let splácí svým věřitelům ze svých příjmů do oddlužení přihlášené pohledávky. Po uplynutí zákonem předepsané doby a při splnění podmínek oddlužení soud po ukončení oddlužení osvobodí dlužníka od povinnosti splácet v oddlužení neuhrazené dluhy. Tím dochází k osvobození dlužníka od dluhů a k zastavení exekucí a k jeho novému životu s čistým štítem.

Důležitým aspektem oddlužení je i to, že po dobu trvání oddlužení nelze po dlužníkovi vymáhat plnění jeho dluhů. Věřitelé i exekutoři musejí strpět průběh insolvence a podřídit se jejím pravidlům.

Jak na oddlužení? 

Potřebujete pomoci s oddlužením a nevíte, jak na to? Stačí kontaktovat poradce ve vašem okolí a postup s ním probrat. V případě, že jste již v oddlužení a hledáte právní pomoc, jsme zde pro vás také. Čím dříve začnete situaci řešit, tím dříve budete mít znovu klid od dluhů.

* Po novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019 již není podmínkou pro úspěšné splnění insolvence úhrada 30 % dluhů věřitelům, ale zkoumá se, zda dlužník po celou dobu oddlužení vynaložil k uspokojení pohledávek svých věřitelů maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. A zda po celou dobu oddlužení plnil soudem uložené povinnosti (například pracoval nebo o práci usiloval, zpeněžil dědictví a dar a použil je jako mimořádné příjmy, předkládal 2× ročně přehled o příjmech, nezatajoval žádný ze svých příjmů, nezvýhodňoval věřitele, nepřijímal nové závazky a další).

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.