Volejte 777 722 822  

Jak se v oddlužení vyhnout předluženému dědictví

Po dobu trvání oddlužení má dlužník povinnost hodnoty získané dědictvím zpeněžit a použít na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Jak se má ale účinně bránit, je-li dědictví předluženo? Všechny zákonné možnosti uvádíme níže.

Dědic má obecně možnost ochránit se před zděděním dluhů třemi způsoby. Může dědický podíl v zákonem stanovené lhůtě odmítnout, uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti nebo se dědického práva zříci. Díky těmto možnostem si dědic zajistí, že nebude muset hradit za zemřelého dlužníka žádný dluh.

Odmítnutí dědictví v zákonem stanovené lhůtě

Odmítnutí dědictví je obecně užívaným institutem ochrany před předluženým dědictvím. Dědic se tímto výslovně zříká veškerých nároků na svůj podíl a odmítnutí dědictví se na něj hledí, jako by dědicem nikdy nebyl. V tomto případě je nutno dědický podíl odmítnout v zákonem stanovené lhůtě.

Odmítnutí vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu nebo notáři, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu dědictví odmítnout, včetně následků odmítnutí. Odmítnutí dědictví nesmí být částečné nebo podmíněné, jinak se k němu nepřihlíží. Dědic tak nemůže z dědictví odmítnout pouze dluhy. Pokud dědic ve stanovené lhůtě dědictví řádně neodmítne, jeho právo dědictví odmítnout zcela zaniká.

V oddlužení ale platí, že odmítnutí dědictví je neplatné, provede-li jej dlužník bez souhlasu správce. Totéž platí, uzavře-li dlužník dohodu o vypořádání dědictví, ze které má obdržet méně, než je jeho zákonný podíl.

Chce-li se dlužník v oddlužení účinně bránit proti předluženému dědictví, musí jej odmítnout písemně v zákonné lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o dědictví dozvěděl, a to se souhlasem insolvenčního správce.

Příklad: Pan Radim měl dluhy a zemřel. První syn pana Radima se bojí, že zdědí více dluhů, než o kterých ví. Ví, že jeho otec neměl mnoho majetku. Proto ve lhůtě stanovené soudem svůj dědický podíl písemně odmítne. Jeho dědický podíl připadne poměrně na ostatní dědice (další dva syny). Nezdědí ani majetek, ani žádné dluhy.

Výhrada soupisu pozůstalosti

Dědic se může ochránit také tzv. „výhradou soupisu pozůstalosti“ a to v případě, kdy není známo, kolik dluhů a jaký majetek zdědí. I když v souvislosti se soupisem pozůstalosti mohou vzniknout určité náklady (které se hradí z pozůstalosti), mohou dědicovi vytvořit jasný obrázek o tom, co vše je součástí dědictví a nemusí se bát, že bude muset ze svého majetku něco hradit. Tato možnost je pro dlužníka velmi výhodná.

  • V případě, kdy dědic uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, je povinen hradit nabyté dluhy jen do výše nabytého dědického podílu. Tzn., pokud dluhy převyšují majetek, který dědic získal, nemusí neuhrazenou část dluhů dědic platit ze svého majetku.
  • Pokud však dědic výhradu soupisu neuplatní, bude muset uhradit dluh v plné výši, tedy i z majetku, který vlastnil před nabytím dědictví (pokud je dědiců více, odpovídají za úhradu všichni dědicové společně a nerozdílně).

V oddlužení vždy platí, že pokud dlužník dědictví neodmítne, znamená to zároveň, že uplatnil výhradu soupisu.

Pokud tedy dlužník v oddlužení neodmítl dědictví, buď z opomenutí, nebo pro zmeškání lhůty, vždy ještě dojde k uplatnění výhrady soupisu a dědic tak nehradí na dluzích z dědictví více, než je hodnota majetku získaná z dědictví.

Příklad: Druhý syn Pavel uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti. V rámci dědictví zdědil dluhy ve výši 60.000 Kč a majetek ve výši 50.000 Kč. Vzhledem k tomu, že uplatnil výhradu soupisu, bude jeho zděděná část dluhů uhrazena ze zděděného majetku. Neuhrazených 10.000 Kč dluhů nemůže věřitel již po tomto dědici požadovat.

Třetí syn Ondřej výhradu soupisu pozůstalosti neuplatnil. Proto v rámci dědictví bude muset uhradit i zbylých 10.000 Kč, které nelze uhradit ze zděděného majetku.

Pokud se chce věřitel domáhat zaplacení svých pohledávek, musí se do dědického řízení ve stanovené lhůtě přihlásit. Následně se musí zajímat, zda dědic uplatnil tzv. „výhradu soupisu pozůstalosti“ či nikoliv.

Zřeknutí se dědického práva

Oproti předchozím variantám je možné se zřeknout dědického práva ještě před smrtí dlužníka, a to smlouvou se zůstavitelem (dlužníkem). Tato smlouva musí mít formu veřejné listiny (tzn. notářského zápisu).

Takovýto krok, kterým se dlužník zříká svého práva na dědický podíl, mohlo být posuzováno jako neúčinné právní jednání. A plnění z tohoto jednání by musela osoba, která jej obdržela místo dlužníka, navrátit po zahájení oddlužení zpět do majetku dlužníka – dědice. Tento postup tedy není vhodný jako ochrana před nabytím dědictví (i předluženého).

Zřeknutí dědictví nepřichází v úvahu u dlužníka, který již v oddlužení je, neboť toto je mu výslovně zákonem zakázáno. Tímto způsobem se dlužník předluženého dědictví nezbaví.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 12 091 lidem z dluhů ve výši 12 018 463 714 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky