777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Pohledávky věřitelů a jejich uspokojení v oddlužení

Kolik bude věřiteli v oddlužení zaplaceno na jeho pohledávce, závisí na dvou okolnostech. Za prvé o jakou pohledávku jde (jakého typu) a za druhé na objemu majetku dlužníka a výši jeho plnění v oddlužení (kolik majetku či peněz dlužníka na všechny věřitele připadne). Pojďme se podívat zejména na typy pohledávek a jejich uspokojení v oddlužení, neboť výši majetku a plnění dlužníka věřitelé zpravidla nijak neovlivní.

Z hlediska jejich spokojení rozlišujeme čtyři typy pohledávek:

 • pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené pohledávky,
 • pohledávky zajištěných věřitelů,
 • pohledávky nezajištěních věřitelů,
 • vyjmenované pohledávky, které se neuspokojují vůbec.

Pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené pohledávky

Pohledávky věřitelů a jejich uspokojení

Tyto pohledávky se uspokojují v plném rozsahu kdykoli během průběhu oddlužení a přednostně před jinými pohledávkami.

Jde zpravidla o pohledávky, které vznikají osobám, jež se starají o průběh insolvenčního řízení (například insolvenční správce, věřitelský výbor, znalec). 

Nebo jde o pohledávky, na kterých je vyšší společenský zájem pro jejich zaplacení.

 

Příkladem pohledávek za majetkovou podstatou jsou:

 • hotové výdaje a odměna insolvenčního správce,
 • náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka,
 • náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném jako postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku,
 • náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty,
 • daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění,
 • pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, a další.

Příkladem pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou:

 • pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců,
 • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví,
 • pohledávky státu – Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů a pohledávky státu – správce daně vzniklé na základě povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě reorganizace nebo povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
 • pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • pohledávky věřitelů na výživném ze zákona,
 • náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, a další.

Pohledávky zajištěných věřitelů

Jedná se o pohledávky věřitelů, kteří mají svou pohledávku za dlužníkem zajištěnu něčím z majetku dlužníka a to některým z vyjmenovaných způsobů, které naleznete v článku Zajištěný a nezajištěný věřitel (například zástavní právo, postoupení pohledávky nebo zajišťovací převod práva).

Uspokojení zajištěného věřitele z prodeje 

Tito věřitelé mají možnost uspokojit svou pohledávku z výtěžku z prodeje předmětu zajištění (movité či nemovité věci, případně práva). Důležité je, že jim nenáleží nic dalšího, tedy nic z výtěžku prodeje majetku dlužníka, který není předmětem zajištění případně z plnění dlužníka ze splátkového kalendáře.

Věřitelé, kteří mají svou pohledávku za dlužníkem zajištěnu, mají možnost si za daných okolností zvolit, zdali má být předmět zajištění zpeněžen či nikoli. Pokud o zpeněžení nepožádají, pak jim zůstává právo na uspokojení z předmětu zajištění i po ukončení oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů.

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty má zajištěný věřitel právo volby, zda o zpeněžení předmětu zajištění požádá či nikoli, bez dalšího. Je čistě na něm, zda o prodej předmětu zajištění požádá.

Kdy se předmět zajištění nezpeněží

V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty může zajištěný věřitel zvolit, že se předmět zajištění nezpeněží jen za vybraných okolností. Buď v případě, kdy nezajištění věřitelé budou prodejem ostatního majetku uspokojeni v plném rozsahu. Nebo v situaci, kdy zajištěná pohledávka zjevně přesahuje hodnotu předmětu zajištění. V ostatní situacích vždy dojde ke zpeněžení předmětu zajištění.

Pohledávky nezajištěných věřitelů

Pohledávky nezajištěných věřitelů jsou uspokojovány v rozsahu odpovídajícímu hodnotě majetku, který dlužník vlastní (u oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) a k tomu hodnotě plnění dlužníka pro oddlužení (u oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty). Tyto hodnoty jsou mezi nezajištěné věřitele rozdělovány poměrně dle velikosti jejich pohledávek.

Ostatní pohledávky, které se neuspokojují

Některé pohledávky se v insolvenčního řízení neuspokojují vůbec. Jde zpravidla o části pohledávek, které by k základům pohledávky přirůstaly neustále. Nebo ty, které závisí na časových obdobích ode dne splatnosti pohledávky. Příkladem jsou:

 • úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí,
 • úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku,
 • pohledávky věřitelů z darovacích smluv,
 • mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku,
 • smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,
 • náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Postavení věřitelů a uspokojování jejich pohledávek je možné najít v Insolvenčním zákoně (§ 165).  

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 15 554 lidem z dluhů ve výši 14 309 645 629 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky

  • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
  • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

   V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

  • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
  • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

   Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]