Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Oddlužení a krizová opatření při epidemii

Jaký májí krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh oddlužení? Co když nemůžu platit splátky v oddlužení kvůli epidemii? Lze očekávat odložení či prominutí splátek v oddlužení kvůli krizovým opatřením při epidemii? Jaké mám možnosti v oddlužení, pokud na mne dopadla krizová opatření a nemám dost peněz na splátky v oddlužení?

Jaký májí krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh oddlužení?

Krizová opatření vlády přijatá kvůli epidemii koronaviru nemají žádný přímý vliv na průběh oddlužení nebo jiných insolvenčních řízení. Důvodem je skutečnost, že rozhodování o průběhu soudních řízení, kterým je vždy i oddlužení, mohou výhradně orgány soudní moci, čili soudy, případně insolvenční správci.

Krizová opatření vlády musejí směřovat výhradně k řešení krizové situace a nesmějí přesahovat vyjmenované oprávnění. Mezi tato oprávnění nepatří omezování či úpravy výkonu soudní moci.

Insolvenční řízení může přerušit výhradně insolvenční soud, a to na základě konkrétní a doložitelné situace dlužníka. Tuto posuzuje soud vždy individuálně.

Nelze ani zapomínat na ustanovení krizového zákona, podle kterého je stát povinen nahradit fyzickým a právnickým osobám škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděnými krizovými opatřeními. Odpovědnost státu je zde objektivní (bez ohledu na zavinění). S ohledem na pevně danou délku oddlužení na dobu 60 měsíců by to v praxi znamenalo, že neprovedené splátky by za dlužníka musel zaplatit věřitelům stát.

Co když nemůžu platit splátky v oddlužení kvůli epidemii?

Při epidemii koronaviru je neschopnost platit splátky v oddlužení přímo závislá na existenci a výši příjmů dlužníka. Jinými slovy, epidemie ani krizová opatření vlády nezpůsobí neplacení splátek v oddlužení, toto může nastat výhradně z důvodu přechodného či trvalého snížení nebo ztráty příjmů dlužníka.

Dojde-li z důvodu epidemie ke ztrátě příjmů dlužníka nebo k jejich snížení tak, že splátky nemohou být prováděny ani v zákonem požadované minimální výši, může toto být důvodem pro zrušení oddlužení.

Podmínkou zrušení oddlužení je, aby dlužník po dobu déle než 3 měsíce nebyl schopen odvádět ze svých příjmů srážky pro oddlužení minimálně ve výši odměny pro insolvenčního správce a jednoho násobku navíc. Spolu s případnými úhradami běžného výživného. V praxi je nejčastější, že minimální srážka z příjmů dlužníka pro oddlužení by měla být alespoň 2 300 Kč.

O zrušení oddlužení pro jeho nesplácení bude rozhodovat insolvenční soud.

Lze očekávat odložení či prominutí splátek v oddlužení kvůli krizovým opatřením při epidemii?

Podle našeho názoru nelze. Důvodem je skutečnost, že krizová opatření vlády mají směřovat výhradně k zajištění opatření pro vyřešení krize a zmírnění jejího průběhu. S tím souvisejí i opatření k zajištění náhradních příjmů pro občany.

Odklad splátek v oddlužení či jeho přerušení nespadá do kompetence vlády a nelze podle našeho názoru očekávat v této oblasti jakékoli úlevy.

Chci konzultaci zdarma

Jaké mám možnosti v oddlužení, pokud na mne dopadla krizová opatření a nemám dost peněz na splátky v oddlužení?

Řešením nedostatečných příjmů dlužníka pro splácení zákonem požadované minimální splátky v oddlužení může být žádost dlužníka o nižší splátky v oddlužení, přerušení oddlužení a prodloužení oddlužení.

Žádost o nižší splátky

Žádost o oddlužení může podat dlužník spolu s návrhem na povolení oddlužení, nejpozději po schůzce s insolvenčním správcem. Zákon ale dává soudu možnost, aby u oddlužení splátkovým kalendářem změnil své rozhodnutí kdykoli, změní-li se podstatně okolnosti rozhodné pro výši a trvání stanovených měsíčních splátek.

V praxi tak lze kdykoli požádat soud o stanovení nižších splátek v oddlužení, než jsou srážky prováděné podle zákonného postupu. Podmínkou je podstatná změna okolností pro stanovení splátky.

Dlužník tak při významném a trvaném snížení svých příjmů může požádat soud o stanovení jiných (nižších) splátek v oddlužení, než jaké jsou mu srážkami z příjmů odváděny. Podmínkou je, aby tyto splátky byly alespoň tak vysoké, aby dlužník plnil oddlužení v zákonem požadovaném minimálním rozsahu. Zjednodušeně musejí být splátky pro oddlužení alespoň ve výši 2 300 Kč měsíčně.

Přerušení oddlužení

Dlužník může při oddlužení splátkovým kalendářem požádat soud o  přerušení průběhu oddlužení. Podmínkou je, aby zde byly důležité důvody pro přerušení. Mezi takové může patřit ztráta příjmů z důvodu epidemie koronaviru, nebo jejich výrazné snížení na úroveň, kdy z příjmů nelze hradit splátky pro oddlužení ani v zákonem požadované minimální výši.

Oddlužení může být přerušeno pouze jednou na dobu až 1 roku. Po dobu přerušení dlužník nemusí ze svých příjmů odvádět srážky pro potřeby oddlužení.

Prodloužení oddlužení

O prodloužení oddlužení rozhoduje soud, a to na návrh dlužníka. Soud může oddlužení prodloužit až o 6 měsíců. Prodloužení oddlužení má význam pro splnění podmínek pro vydání osvobození dlužníka od povinnosti hradit v oddlužení nesplacené a do něj nepřihlášené pohledávky věřitelů.

Prodloužením oddlužení dochází k navýšení plnění pro věřitele dlužníka. Dlužník může prodloužením oddlužení splnit zákonem stanovenou podmínku pro automatické vydání osvobození od placení pohledávek věřitelů, která činí 30 % z hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Po překročení 30 % soud vydá osvobození dlužníka bez dalšího.

Pokud potřebujete pomoci se snížením splátek, přerušením či prodloužením oddlužení, můžete se obrátit na naše poradce.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.