Volejte 777 722 822  

Oddlužení online nebo osobně?

V naší advokátní kanceláři poskytujeme klientům službu sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení podle insolvenčního zákona. Při tomto jednáme s klientem osobně a sledujeme jeho specifika i požadavky s ohledem na poskytovanou službu.

V České republice ale existují i sepisovatelé, které nabízejí dlužníkům tuto službu tzv. online, nebo ji poskytují na dálku, nejčastěji korespondenčně. Obojí je dovoleno a při zvýšené míře pečlivosti lze službu poskytnout v souladu se zněním insolvenčního zákona, u advokátů i v souladu se stavovskými předpisy.

Jaká úskalí ale může využití služby sepisu a podání NPO pro dlužníka skrývat? Pojďme se na toto podívat blíže.

Sepis a podání NPO

Jak by měla být služba sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení poskytována? Detailní požadavky nejsou v insolvenčním zákoně stanoveny, jedinými výjimkami jsou požadavek na to, aby sepisovatelem byla některá z vyjmenovaných osob (advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná osoba) a povinnost poučit dlužníka při sepisu návrhu při poradě s ním o jeho povinnostech v oddlužení. Povinnost poučit dlužníka mají všichni sepisovatelé.

Z ustálené praxe lze snadno vysledovat, že sepisovatel by měl vyslechnout dlužníka, posoudit jeho situaci, zhodnotit poskytnuté listiny, vyhodnotit splnění podmínek pro oddlužení, identifikovat nedostatky a tyto společně s dlužníkem odstranit, doplnit, a pak pečlivě sepsat návrh na povolení oddlužení a podat na soud. Je-li poskytovatelem služby advokát, pak to poskytuje jako službu právní pomoci a musí respektovat i stavovské předpisy, zejména jednat v nejlepším zájmu klienta. Včetně porady.

Co prostě nemohou „dálkaři“ dělat?

Sepisovatelé poskytující službu na dálku nemohou zodpovědně posoudit celkovou právní situaci klienta (hlavně majetkové poměry). Protože s dlužníkem prostě nejednají a nevidí jeho reakce. Ani po telefonu nelze zajistit komplexní vnímání klienta.

Nemají tak šanci odhalit neúčinné právní jednání. Vědomě či z nedbalosti tak takoví sepisovatelé podstupují riziko vzniku škody dlužníkovi, ale zejména třetí osobě, která neúčinnost právního jednání musí respektovat a vrátit dlužníkovi plnění z něj obdržené. Takovým plněním jsou nejčastěji nemovité věci (rodinné domy, byty, pozemky).

Nemají šanci zohlednit individuální stav klienta před a při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení, neboť s ním nejednají.

Obtížné pro ně bude i adekvátně reagovat na výzvy k doplnění návrhu vydané insolvenčním soudem.

Povinnost poučit dlužníka o jeho povinnostech v oddlužení ve smyslu §390a odst. 1 insolvenčního zákona? Jen cár papíru. A porada s klientem? Ta se prostě nekoná, výjimečně během telefonního rozhovoru trvajícího zpravidla několik minut.

Nebezpečí online sepisu pro advokáty

Je-li sepisovatelem návrhu advokát, musí poskytovat právní služby jen osobně nebo prostřednictvím zaměstnanců. Kdo jedná s dlužníkem v případě online sepisu a podání návrhu? Která osoba to je? Jak zajistíme splnění tohoto požadavku?

Navíc je advokát povinen jednat vždy v nejlepším zájmu klienta, a to i v rozporu s pokyny klienta. Jak může tuto stavovskou povinnost advokát dodržet, pokud s klientem nejedná osobně přímo on nebo advokátův zaměstnanec? Toto je přehlížené riziko spojené s poskytováním právních služeb na dálku.

Je to jako operovat srdeční infarkt přes telefon. Lékař chce každého pacienta vidět. Před operací a zvlášť při operaci a zejména po ní. A oddlužení je operace s důsledky nejméně na 3 a půl roku (důchodci) nebo více let.

Jak pracujeme v naší advokátce

U nás si zakládáme na osobním setkání s klientem a zohlednění jeho situace. Dokážeme pečlivě posoudit a zapracovat individuální odchylky. Vždy máme šanci s ním jednat, ujistit se o jeho porozumění a prověřit všechny potenciální rizika oddlužení a jeho dopady na majetkové a osobní poměry dlužníka. Dokážeme nejvhodněji řešit doplnění návrhu dle požadavku soudu a můžeme se postarat o to, aby oddlužení bylo povoleno.

U nás máme nastaveno několik cílů, které při jednání s klientem prioritně sledujeme. Jedním z nic je postupovat tak, abychom každého klienta zpracovali tzv. na první jistou. Nikoli opakovaně 3x dokola. Já bych pod skalpel jít třikrát nechtěl. Ani zadarmo.

Zachraňujeme životy. Oddlužením.

JUDr. David Vozák

Autor působí jako ředitel sekce insolvencí v advokátní kanceláři Mgr. Martina Ludvíka. Problematice oddlužení a insolvencí se věnuje přes 10 let a je autorem více než 30 článků o oddlužení, insolvencích a exekucích.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky