Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvence a ochrana před zděděním dluhů

Oddlužení dlužníka trvá zpravidla několik let. V době, kdy oddlužení probíhá, se může přihodit mnoho životních situací. Často se dlužník může stát dědicem. Stane-li se dlužník v insolvenci dědicem, má povinnost hodnoty získané dědictvím zpeněžit a použít na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům.

Jak se ochránit před zděděním dluhů

Pokud dědictví obsahuje dluhy, které převyšují hodnotu majetku, jedná se o tzv. předlužené dědictví. Dědic má možnost ochránit se před zděděním dluhů několika způsoby, které upravuje občanský zákoník.

  1. Odmítnutí dědictví v zákonem stanovené lhůtě
  2. Uplatnění tzv. výhrady soupisu pozůstalosti
  3. Zřeknutí se svého práva a dědictví se vzdát

Odmítnutí dědictví

ochrana před zděděním dluhů v insolvenci

Odmítnutí dědictví je všeobecně užívaným způsobem, jak se dědic může ochránit před předluženým dědictvím. Dědic se odmítnutím dědictví výslovně zříká veškerých nároků na svůj dědický podíl a po odmítnutí dědictví se na něj hledí, jako by dědicem nikdy nebyl. Aby bylo odmítnutí dědictví účinné, musí dědic postupovat následovně.

Odmítnutí vyžaduje výslovné prohlášení dědice vůči soudu nebo notáři, že dědictví odmítá. Na prohlášení o odmítnutí dědictví má dědic jen jeden měsíc ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu dědictví odmítnout, včetně následků odmítnutí.

Odmítnutí dědictví nesmí být částečné nebo podmíněné, jinak se k němu nepřihlíží. Dědic tak nemůže z dědictví odmítnout pouze dluhy. Může dědictví odmítnout jen jako celek. Pokud dědic ve stanovené lhůtě dědictví neodmítne, jeho právo dědictví odmítnout zcela zaniká.

Výhrada soupisu pozůstalosti

Dědic se může ochránit před předluženým dědictví pomocí tzv. „výhrady soupisu pozůstalosti“. Zjistit dluhy není jednoduché a výhrada soupisu je postup, který se vyplatí v případě, kdy není známo, kolik dluhů a jaký majetek dědictví obsahuje. Tzn. dědic neví, co přesně dědictví obnáší. Výhrada soupisu a její uplatnění dědicovi zajistí jasný obrázek o tom, co vše je součástí dědictví. Navíc se dědic nemusí obávat, že bude muset ze svého majetku něco hradit.

V případě, kdy dědic uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, je povinen hradit dluhy z dědictví jen do výše nabytého dědického podílu. Tzn., že pokud dluhy převyšují majetek, který dědic z dědictví získal, uhradí dluhy jen do výše hodnoty jeho podílu z dědictví a nemusí neuhrazenou část dluhů platit ze svého majetku.

Pokud však dědic výhradu soupisu neuplatní, bude muset uhradit dluhy v plné výši. A nepostačí-li na úhradu dluhů majetek z podílu dědice na pozůstalosti, musí dluhy uhradit i z majetku, který vlastnil před nabytím dědictví.

Zřeknutí se dědického práva a vzdání se dědictví

Dědictví v oddluženíOchranou před nabytím předluženého dědictví může být i zřeknutí se dědického práva. Oproti předchozím postupům odmítnutí dědictví a uplatnění výhrady soupisu je možné zřeknout se dědického práva jen před smrtí zůstavitele, a to smlouvou se zůstavitelem. Tato smlouva musí mít formu veřejné listiny, tzn. notářského zápisu. Vzdání se dědického práva je naopak postup, kdy se dědic vzdává celého svého podílu na dědictví ve prospěch jiného dědice. Na rozdíl od zřeknutí se dědického práva se dědic vzdává dědictví až v průběhu dědického řízení.

Chci konzultaci zdarma

Jak se ochránit před zděděním dluhů v insolvenci?

Dlužník v probíhající insolvenci má povinnost všechny hodnoty získané darem a dědictvím zpeněžit a použít pro mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Pokud je ale dědictví předluženo, tj. obsahuje i dluhy a tyto převyšují hodnotu majetku v dědictví, zvýšily by se přijetím dědictví i dluhy dlužníka v oddlužení. Jak se má dlužník účinně bránit, je-li dědictví předluženo? Má stejné možnosti popsané výše? 

Jak správně odmítnout dědictví v oddlužení?

Dědictví lze odmítnout i v oddlužení. K prohlášení dlužníka – dědice o odmítnutí dědictví je ale potřeba souhlas insolvenčního správce. Odmítnutí dědictví bez souhlasu správce je neplatné. Totéž platí, uzavře-li dědic – dlužník dohodu o vypořádání dědictví, ze které má obdržet méně, než je jeho zákonný podíl.

Chce-li se dlužník v oddlužení účinně bránit proti předluženému dědictví, musí nejprve požádat svého správce o souhlas s odmítnutím dědictví, a pak jej odmítnout písemně v zákonné lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o možnosti odmítnout dědictví dozvěděl od soudu.

Příklad: Pan Radim měl dluhy a zemřel. První syn pana Radima se bojí, že zdědí více dluhů, než o kterých ví. Ví, že jeho otec neměl mnoho majetku. Proto ve lhůtě stanovené soudem svůj dědický podíl písemně odmítne. Jeho dědický podíl připadne poměrně na ostatní dědice (další dva syny). Nezdědí ani majetek, ani žádné dluhy.

Jak je to s výhradou soupisu v insolvenci?

Uplatnění výhrady soupisu je v insolvenci snadné. Platí totiž, že pokud dlužník dědictví neodmítne, znamená to, že uplatnil výhradu soupisu. Nastavení tohoto pravidla tak vždy znamená, že dlužník nemůže nabýt z dědictví další „nové“ dluhy, které by jej více zatížily.

Pokud tedy dlužník v oddlužení neodmítl dědictví, buď z opomenutí, nebo pro zmeškání lhůty, vždy ještě dojde k uplatnění výhrady soupisu. Dlužník – dědic v insolvenci tak nikdy nehradí na dluzích z dědictví více, než je hodnota majetku, kterou z pozůstalosti získá.

Příklad: Druhý syn Pavel uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti. V rámci dědictví zdědil dluhy ve výši 60.000 Kč a majetek ve výši 50.000 Kč. Vzhledem k tomu, že uplatnil výhradu soupisu, bude jeho zděděná část dluhů uhrazena ze zděděného majetku. Neuhrazených 10.000 Kč dluhů nemůže věřitel již po tomto dědici požadovat.

Třetí syn Ondřej výhradu soupisu pozůstalosti neuplatnil. Proto v rámci dědictví bude muset uhradit i zbylých 10.000 Kč, které nelze uhradit ze zděděného majetku.

Může se zřeknout dědického práva nebo se dědictví vzdát dlužník v oddlužení?

Zřeknutí se dědictví během oddlužení stejně jako vzdání se dědictví prohlašuje insolvenční zákon bez souhlasu insolvenčního správce za neplatný. Pokud by tedy dlužník – dědic chtěl použít některý z uvedených postupů, musí si předem vyžádat souhlas insolvenčního správce.

Jste v insolvenci a nevíte, jak postupovat při dědictví? Potřebujete právní pomoc? Nevíte, jak kontaktovat insolvenčního správce nebo nereaguje na Váš dotaz? Rádi vám pomůžeme.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.