Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Přerušení nebo prodloužení oddlužení. Co je třeba splnit?

Co je přerušení a co prodloužení oddlužení a jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké podmínky je nutné pro přerušení nebo prodloužení insolvence splnit? Kdo může požádat o přerušení oddlužení a kdo o prodlužení oddlužení? Jaký je dopad přerušení oddlužení na pohledávky věřitelů? Jaký je dopad na povinnosti dlužníka?

Dozvíte se také, jaké jsou výhody přerušení insolvence a jaké jsou výhody prodloužení insolvence. Dále jak insolvence pokračuje po ukončení přerušení a zda lze přerušení oddlužení nebo jeho prodloužení použít u všech insolvencí.

Co znamená přerušení oddlužení?

Přerušení oddlužení až na 1 rokPřerušení oddlužení je postup, kdy soud svým rozhodnutím přeruší na danou dobu nebo pro daný důvod insolvenci dlužníka. Přerušení oddlužení je nástrojem, který může dlužník využít a požádat soud o dočasné přerušení svého oddlužení. Z důležitých důvodů. Po dobu přerušení oddlužení, která může být maximálně 1 rok, není dlužník povinen plnit svou povinnost hradit věřitelům ze svých příjmů měsíčně splátku pro oddlužení.

Z jakých důvodů je možné požádat o přerušení oddlužení?

Mezi důležité důvody může patřit zejména přechodný výpadek příjmů dlužníka, ztráta zaměstnání či nemožnost výkonu samostatné výdělečné činnosti, například z dlouhodobých zdravotních důvodů.

Co znamená prodloužení oddlužení?

Prodloužení oddlužení je postup, kdy insolvenční soud rozhodne o prodloužení doby, po kterou má probíhat insolvence. Tím pádem dochází k prodloužení doby, po kterou dlužník ze svých příjmů splácí v oddlužení své dluhy. O prodloužení soud rozhodne jen z důležitých důvodů, kterým bude zejména nedostatečné plnění na pohledávkách věřitelů pro přiznání osvobození dlužníka od dluhů. Maximální délka prodloužení může činit 6 měsíců.

Jaký je rozdíl mezi přerušením oddlužení a jeho prodloužením?

Kromě toho, že se jedná o dvě různá rozhodnutí soudu, je hlavní rozdíl mezi přerušením oddlužení a jeho prodloužení v tom, že při přerušení oddlužení není dlužník povinen splácet ze svých příjmů přihlášení pohledávky věřitelů. Dochází tak k faktickému přerušení splátek pro věřitele po dobu existence důležitého důvodu nebo po soudem stanovenou dobu.

V případě prodloužení oddlužení má dlužník stále stejné povinnosti

U prodloužení insolvence dochází jen k prodloužení doby, po kterou má insolvence trvat. Dlužníkovy povinnosti zůstávají neměnné, fakticky se pouze protáhne doba, po kterou oddlužení bude probíhat, a to maximálně o 6 měsíců.

Chci konzultaci zdarma

Jaké jsou podmínky pro přerušení insolvence?

Pro přerušení insolvence je nutné splnit několik podmínek.

1) Existence důležitého důvodu

Jedná se o hlavní podmínku, pro který má soud oddlužení přerušit. Takovým důvod zcela jistě může být přechodný výpadek příjmů dlužníka či ztráta schopnosti příjmy získat (být zaměstnaný, nebo pracovat jako OSVČ). Odpadne-li po přerušení oddlužení důvod, pro který bylo přerušeno, rozhodně soud o pokračování oddlužení, i když neuplynula doba, na kterou byla insolvence přerušena.

2) Přerušení oddlužení musí soudu navrhnout dlužník nebo insolvenční správce

Dále je podmínkou pro přerušení oddlužení, aby jej soudu navrhnul dlužník nebo insolvenční správce. Bez návrhu nemůže soud o přerušení oddlužení rozhodnout.

3) Přerušení oddlužení je možné pouze jednou a maximálně po dobu 1 roku

Je třeba pamatovat i na to, že průběh oddlužení nelze přerušit opakovaně.

Jaké jsou podmínky pro prodloužení insolvence?

Aby bylo možné prodloužení oddlužení, je nutné taktéž splnit podmínky dle insolvenčního zákona.

1) Existence důležitého důvodu

Podmínkou pro prodloužení oddlužení je opět existence důležitého důvodu, pro který má být oddlužení dlužníka prodlouženo. Nejčastěji půjde o nedostatečné plnění získané v oddlužení na pohledávky věřitelů, které nepostačuje k automatickému vydání osvobození dlužníka od dluhů.

2) Pro prodloužení oddlužení je nutný návrh dlužníka

Další podmínkou je, aby prodlužení oddlužení soudu navrhl dlužník. Bez návrhu dlužníka soud o prodloužení oddlužení nerozhodne.

3) Průběh oddlužení nemůže soud prodloužit opakovaně

4) Prodloužení oddlužení musí dlužník navrhnout ve stanovené době

Poslední podmínkou pro prodloužení oddlužení je to, aby jej dlužník navrhnul v době rozhodné pro posouzení splnění či nesplnění oddlužení. To je doba 3 let u zkráceného oddlužení (starobní a invalidní důchodci a mladiství dlužníci), jinak doba 5 let od schválení oddlužení dlužníka. Opožděně podaným návrhům soud nepřihlíží.

Kdo může požádat o přerušení oddlužení a kdo o prodloužení?

Přerušení oddlužení může soudu navrhnout pouze dlužník nebo insolvenční správce. Prodloužení oddlužení pak navrhuje pouze dlužník. Jiné osoby nemohou přerušení nebo prodloužení oddlužení soudu navrhnout. Stejně tak nemůže soud o přerušení či prodloužení oddlužení rozhodnout sám od sebe, bez návrhu.

Jaké jsou důsledky přerušení oddlužení na průběh oddlužení a práva a povinnosti dlužníka a věřitelů?

Přerušení oddlužení znamená přerušení průběhu oddlužení. Ne přerušení insolvenčního řízení.

K plnění povinností uložených dlužníkovi po dobu jeho oddlužení zákon výslovně uvádí, že po dobu přerušení není dlužník povinen plnit uloženou povinnost hradit nezajištěným věřitelům ze svých příjmů splátky pro oddlužení (buď ve formě srážek z příjmů, nebo splátek určených rozhodnutím soudu). O jiných právech a povinnostech se nezmiňuje. To znamená, že tyto je dlužník povinen dále plnit. I když má oddlužení přerušeno.

Chci konzultaci zdarma

Dlužník není povinen platit odměnu insolvenčního správce

Z logiky věci a zejména z výslovného uvedení, že se průběh oddlužení přerušuje, lze dovodit, že dlužník není povinen za dobu a po dobu přerušení oddlužení platit odměnu insolvenčního správce. Důvod je prostý – průběh dlužníkova oddlužení je přerušen.

Neobnovuje se možnost nařizovat či provádět exekuce

stop exekucíRozhodnutí o přerušení oddlužení ale není rozhodnutím, kterým by se přerušovalo celé insolvenční řízení. Plátí tedy stále jak účinky zahájení insolvenčního řízení, tak i účinky zjištění úpadku dlužníka. To v praxi znamená zejména to, že pro potřeby oddlužení nedochází k jakýmkoli úpravám výše přihlášených pohledávek věřitelů, nebo k obnovení možnosti nařizovat či provádět exekuci přihlášených pohledávek případně tyto jinak vymáhat či uplatňovat.

Při prodloužení oddlužení se platí déle odměna insolvenčnímu správci

Při prodloužení oddlužení se práva a povinnosti dlužníka či věřitelů nijak nemění, zůstávají stejná po celou dobu, o kterou se oddlužení prodlužuje. Podobně trvá déle i celé insolvenční řízení a všechny účinky spojené s jeho zahájením i se zjištěním úpadku.

Dopad bude mít prodloužení zcela jistě na odměnu insolvenčního správce, neboť tato náleží správci za celou dobu, po kterou oddlužení skutečně trvá. Tedy i po dobu, po kterou je oddlužení prodlouženo.

Jaké jsou hlavní výhody přerušení a prodloužení oddlužení?

Za hlavní výhodu přerušení oddlužení lze zcela jistě považovat to, že po dobu přerušení nemusí dlužník hradit ze svých příjmů povinné splátky na pohledávky věřitelů. Toho lze využít zejména v případech, kdy jeho příjmy nejsou dostatečné na to, aby plnil alespoň v povinném minimálním rozsahu, případně v situaci, kdy ztratí možnost výdělku vůbec. Přerušením oddlužení se zabrání jeho zrušení soudem, nepřijde tak vniveč několikaleté úsilí dlužníka zbavit se svých dluhů.

U prodloužení oddlužení je hlavní výhodou získání další doby na to, aby dlužník splnil podmínky pro vydání osvobození od dluhů. Bez toho, aby jeho dlouholeté úsilí přišlo vniveč a osvobození od dluhů bylo ohroženo.

Jak pokračuje oddlužení po jeho přerušení?

Po uplynutí doby, po kterou bylo oddlužení přerušeno, nebo po odpadnutí důvodu, pro který bylo přerušeno oddlužení, pokračuje insolvenční řízení dlužníka o oddlužení. Což v praxi znamená, že dlužník je opět povinen hradit splátky pro oddlužení (ve formě srážek ze mzdy, případně v podobě pevné úhrady stanovené soudem). Stejně tak je povinen znovu platit odměnu insolvenčního správce.

O odpadnutí důvodu pro přerušení oddlužení a pokračování oddlužení rozhoduje soud. V případě uplynutí doby, na kterou bylo oddlužení přerušeno, toto pokračuje dále bez vydání rozhodnutí soudu.

Přerušení oddlužení nebo jeho prodloužení nelze použít u všech insolvencí

Přerušení oddlužení nebo jeho prodloužení nelze použít u všech insolvencí. Jak o přerušení oddlužení, tak i jeho prodloužení je možné jen u insolvenčních řízení, ve kterých byl zjištěn úpadek dlužníka po 1. 6. 2019 včetně. U řízení, kdy byl úpadek dlužníka zjištěn dříve, nelze přerušení oddlužení ani jeho prodloužení použít.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.