Volejte 777 722 822  

Insolvence seniorů – oddlužení na 3 roky bez překážek

Podle Exekutorské komory České republiky činil k 11. listopadu 2020 počet osob v exekuci starších 65 let 63 298. Počet seniorů v exekuci vzrostl od posledního měření prováděného 22. února 2020 o 2 912 osob, což představuje nárůst o necelých 5 %.

Rostoucí počet exekucí u seniorů vede logicky i k častějšímu využívání oddlužení jako cesty, jak se vypořádat s nezvladatelnými dluhy, vícenásobnými exekucemi a úpadkem.

Proč se pro vyřešení předlužení a exekucí používá oddlužení?

Insolvence, neboli oddlužení (někdy taky osobní bankrot), je zákonem nastavený postup, jak se dlužník v úpadku může zbavit svých dluhů. Dlužník při něm podává k soudu návrh na vyřešení své insolvence pomocí oddlužení. Soud posoudí návrh dlužníka a při splnění podmínek pro povolení oddlužení mu oddlužení schválí.

Osvobození dlužníka od dluhů

Dlužník pak nejčastěji po několik let splácí svým věřitelům ze svých příjmů do oddlužení přihlášené pohledávky. Po uplynutí zákonem předepsané doby a při splnění podmínek oddlužení soud při ukončení oddlužení osvobodí dlužníka od povinnosti splácet v oddlužení neuhrazené dluhy. Tím dochází k osvobození dlužníka od dluhů a exekucí a k jeho návratu do normálního života.

Důležitým aspektem oddlužení je i to, že po dobu trvání oddlužení nelze po dlužníkovi vymáhat plnění jeho dluhů. Věřitelé i exekutoři musejí strpět průběh insolvence a podřídit se jejím pravidlům.

Je oddlužení vhodné i pro seniory?

Oddlužení seniorůInsolvence je přístupná všem dlužníkům bez rozdílu věku. Je vhodná i pro osoby starší 65 let. Dokonce jsou pro seniory nastaveny jiné, mírnější podmínky oddlužení. Bylo by chybou, pokud by senioři oddlužení nevyužívali, neboť nejen vyřeší své dluhy, ale dosáhnou i toho, že dluhy nepřejdou na jejich potomky a ti následně nemusejí přemýšlet, jak se ochránit před zděděním dluhů

V čem spočívají největší výhody oddlužení pro seniory?

Současná pravidla oddlužení obsahují několik zvýhodnění pro vybrané osoby. Mezi nejvýznamnější patří zkrácení délky oddlužení na 3 roky pro osoby, které v době podání návrhu na povolení oddlužení pobírají starobní důchod, nebo jim na tento vznikl nárok.

Navíc se při oddlužení těchto osob nesleduje, kolik za dobu oddlužení uhradí na pohledávkách svým věřitelům. Soud je povinen vydat osvobození od dluhů ihned po ukončení oddlužení bez zkoumání, jaká byla výše úhrady pohledávek věřitelů dlužníkem – seniorem v oddlužení.

Základní podmínkou pro úspěšné oddlužení tak zůstává požadavek, aby dlužník v insolvenci uhradil svým věřitelům minimálně tolik, co insolvenčnímu správci na jeho odměně. Při splnění této podmínky probíhá insolvence bez překážek. V praxi to znamená uhradit na splátce v oddlužení cca 2 300 Kč měsíčně.

Insolvence při invaliditě

Zkrácená doba oddlužení a stejná pravidla pro přiznání osvobození od dluhů platí i pro osoby pobírající invalidní důchod 2. a 3 stupně. Na rozdíl od seniorů pobírajících starobní důchod přitom není důležité, aby už v okamžiku podání návrhu pobírali invalidní důchod, postačí, aby jim na tento vznikl nárok během průběhu oddlužení. Jejich oddlužení se pak automaticky zkracuje na 3 roky. Ostatní podmínky oddlužení, tj. minimální splátka, zůstává stejná.

Jaké dokumenty si připravit pro žádost o insolvenci?

Po přípravu žádosti o insolvenci je třeba si připravit některé dokumenty:

  1. dokumenty k nejméně 2 závazkům
  2. přehled svého majetku
  3. příjmy za posledních 12 měsíců (důchodový výměr)
  4. potvrzení o přiznání nároku na starobní nebo invalidní důchod
  5. výpis z rejstříků trestů ne starší 3 měsíců

Další dokumenty mohou být potřeba dle individuální situace dlužníka, například oddací list u manželů, darovací smlouva s doplněním příjmů dlužníka nebo různá čestná prohlášení.

Povinnosti dlužníka (seniora) v oddlužení 

Během insolvence má dlužník povinnost dokládat insolvenčnímu správci a soudu dvakrát ročně přehled o svých příjmech. Tuto povinnost plní dlužník – senior předložením aktuálního důchodového výměru.

Dále postupuje dlužník v oddlužení dle pokynů soudu a insolvenčního správce, tomu je povinen poskytovat součinnost. Součinnost nejčastěji obnáší sdělování požadovaných informací (o příjmech, majetku, změně místa bydliště dlužníka a podobně), případně setkání se správcem.

Osvobození od dluhů po 3 letech

Po uplynutí 3 let od schválení oddlužení soud oddlužení ukončí a automaticky vydá osvobození dlužníka od povinnosti hradit dluhy v oddlužení nesplacené a dluhy do něj nepřihlášené. Nezkoumá při tom úroveň úhrady pohledávek věřitelů přihlášených do insolvence. Dlužník tak obdrží od soudu osvobození od dluhů, které působí jak proti jeho věřitelům, tak i proti exekutorům. Výsledkem insolvence je klidný následný život a vypořádání dluhů pro budoucnost.

Jak na oddlužení? 

Potřebujete pomoci s oddlužením a nevíte, jak na to? Stačí kontaktovat poradce ve vašem okolí a postup s ním probrat. V případě, že jste již v oddlužení a hledáte právní pomoc, můžeme vám také pomoci. Čím dříve začnete situaci řešit, tím dříve budete mít znovu klid od dluhů. 

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky