Volejte 777 722 822  

Jak zjistit své dluhy a exekuce? V jakých registrech se evidují?

V dnešní moderní a elektronické době není neobvyklé, že obyčejný člověk snadno ztratí přehled o svých závazcích. A stačí k tomu opravdu málo, vždyť uzavírání smluv na dálku nebo prostřednictvím internetu je stále častější a několik dnů či týdnů nepozornosti může způsobit ztrátu přehledu o svých dluzích. Níže uvádíme přehled těch dluhů, které se dají zjistit z veřejně přístupných zdrojů, s návodem, jak postupovat. Držíme palce.

Které dluhy se dají zjistit a které ne?

Než se do zjišťování dluhů pustíme, musíme si uvědomit, že nelze zjistit všechny dluhy. Zjistit se dají jen dluhy, které spadají do nějaké evidence. Ať už zákonem založené, nebo založené soukromými subjekty. Dluhy, které žádné evidenci nepodléhají, se dají zjistit pouze tak, že o nich víme. Víme, kdo je naším věřitelem, a můžeme se jej na existenci dluhu a jeho výši dotázat.

Níže se budeme věnovat předně dluhům, které evidenci podléhají.

Dluhy v exekuci

jak zjistit dluhy a exekuceA začneme nejtěžším kalibrem. Dluhy v exekuci jsou takové dluhy, pro jejichž vymožení byla nařízena exekuce. Všechny nařízené a prováděné exekuce se evidují v Centrální evidenci exekucí, do níž je umožněn dálkový přístup. Lze tak na dálku zjistit všechny nařízené nebo provádění exekuce i detail k těmto exekucím.

Výstupem je elektronický výpis z centrální evidence exekucí

Centrální evidenci exekucí vede Exekutorská komora. Přístup do evidence mají všechny subjekty, které se zaregistrují na daném internetovém portále. Mohou pak zjistit, zda proti nim je vedena nějaká exekuce, a pokud ano, mohou dále zjistit i detail o každé vedené exekuci. Nahlížení do Centrální evidence exekucí je zpoplatněno, sazba za jeden dotaz činí 30 Kč. Výstupem je elektronický dokument obsahující základní informaci, zda je tazatel v evidenci veden, a dále detail každé vedené exekuce. Nazývá se výpis z centrální evidence exekucí.

Dluhy v soudních řízeních

Každý soud je povinen vést evidenci všech řízení, které před ním byly nebo jsou vedeny. Tazatel má právo získat od soudu informace o všech řízeních, kterých byl nebo je účasten. Výpisem z evidence vedených soudních řízení se dají zjistit nejen všechny probíhající nebo ukončená soudní řízení, kterých byl tazatel účasten, ale i podrobnosti ohledně věřitelů a žalovaných dluhů tazatele.

Evidenci soudních řízení vedou všechny soudy

Jelikož platí pravidlo, že žalovaný je zpravidla žalován u soudu, v jehož obvodu působnosti se zdržuje, zjistíme nejvíce dotazem na obecný okresní a krajský soud tazatele. Dotaz se provádí písemnou žádostí o výpis z evidence vedených soudních řízení. Výstupem, který tazatel obdrží, je přehled o všech řízeních, u nichž byl nebo je tazatel účastníkem řízení. Výstup obsahuje i údaje o protistranách, tedy věřitelích, stejně jako obsahuje další užitečné podrobnosti, například i formace o zahájených exekučních řízeních.

Dluhy v bankovním registru a nebankovním registru (BRKI a NRKI)

Další dluhy, které se dají zjistit, jsou dluhy evidované v Bankovním registru klientských informací (BRKI) nebo v Nebankovním registru klientských informací (NRKI). Bankovní registr obsahuje údaje o vztazích mezi klienty a bankami či stavebními spořitelnami, nebankovní registr pak obsahuje informace o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské úvěry a faktoringových společností.

Elektronický výpis informací získáte po registraci a úhradě poplatku 

Z obou registrů, tedy z obou evidencí, lze zjistit informace dálkově, dotazem provedeným elektronicky. K podání dotazu lze použít například portál kolikmam.cz, kde tazatel, opět po registraci a úhradě poplatku za pořízení výpisu z evidence, obdrží výpis obsahující informace, jaké dluhy banky a nebankovní společnosti k jeho osobě evidují, jaké jsou aktuální dlužné částky, případně kolik činí částky po splatnosti. 

Dluhy v registru SOLUS

Další evidenci dluhů obsahuje registr sdružení SOLUS. SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob sdružujícím řadu významných společností, které spotřebitelům poskytují úvěrové, leasingové, platební, komunikační i jiné finanční služby. SOLUS vede několik registrů obsahujících negativní informace o spotřebitelích, kteří neplní své závazky, nebo o to nemají zájem.

O výpis z registrů SOLUS lze požádat opět dálkové, nejnověji pomocí služby Nejsemdlužník.cz, jež po registraci tazatele a uhrazení poplatku poskytne tazateli výpis z registru SOLUS. Tento výpis opět obsahuje údaje o všech aktuálních i minulých dluzích tazatele, jejich výši, případně nedoplatcích na nich.

Ostatní dluhy u státních organizací

Mezi dluhy, které lze zjistit, patří i dluhy u státních a jiných veřejně právních institucí. Patří mezi ně Finanční úřad, Celní správa, Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny – zejména ty, u nichž měl tazatel v minulosti vedeno veřejné zdravotní pojištění.

Přímým dotazem na každou z uvedených institucí získá tazatel informaci o tom, zda je u dotazované instituce veden jako dlužník, a pokud ano, obdrží i informace o dluhu, jeho povaze, výši a podmínkách splatnosti. V praxi jsou častými tazateli u uvedených institucí zejména osoby samostatně výdělečně činné.

Jak pracovat s informacemi o dluzích?

Poté, co tazatel získá všechny dostupné informace o dluzích, musí informace pečlivě zpracovat. Dluhy tazatele totiž často bývají uvedeny ve výstupech z několika evidencí. Například bankovní úvěr bude uveden ve výstupu z BRKI, může být uveden ve výstupu ze SOLUSu, dále, pokud je tazatel žalován, bude soudní řízení o dluhu uvedeno ve výpisu ze soudu, a konečně při exekuci bude dluh uveden i ve výpisu z Centrální evidence exekucí.

Zjišťování dluhů není snadné

Zpracování informací zahrnuje porovnání informací ze všech výstupů, identifikaci jednotlivých dluhů a věřitelů, srovnání údajů o dluzích z jednotlivých evidencí a určení aktuální výše dlužné částky u každého dluhu. Zpracování získaných informací je obtížná disciplína, které by měl tazatel věnovat velkou pozornost. Popsaným postupem získá tazatel aktuální seznam svých dluhů, včetně jejich výše, s údaji o stavu jejich vymáhání.

Rádi vám pomůžeme zjistit vaše dluhy a exekuce

Je třeba počítat s tím, že zjišťování všech dluhů není snadné a bude stát tazatele spoustu času. Pokud chcete mít jistotu, že zjistíte opravdu vše a nechcete nad složitým postupem trávit zbytečně čas, rádi vám pomůžeme. Se zjišťováním dluhů máme bohaté zkušenosti a přesně víme, jak nejlépe postupovat. Stačí se obrátit na naše kolegy, kteří s vámi celý proces podrobně proberou. 

Pokud vás trápí dluhy a exekuce, možností, jak je jednou provždy vyřešit, může být oddlužení. Jedná se o jedinou legální cestu pro vyřešení vaší insolvence. Je výhodnější oddlužení nebo exekuce? Přečtěte si velké srovnání výhod a nevýhod v našem předchozím článku. 

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

 

Pomohli jsme 14 370 lidem z dluhů ve výši 13 518 527 319 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky