Jednání dlužníka se správcem v oddlužení

Po povolení oddlužení mají věřitelé 2 měsíce na přihlášení svých pohledávek. Po uplynutí této lhůty má insolvenční správce 30 dnů na to, aby vyhotovil zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení. Oba dokumenty obsahují řadu informací, které může správce zjistit jen při osobním jednání s dlužníkem. Na to insolvenční zákon pamatuje tím, že správce je povinen osobně jednat s dlužníkem a zajistit od něj povinná vyjádření a podpisy k některým z připravovaných dokumentů. Jaké jsou povinnosti správce a které dokumenty je správce povinen vyhotovit?

Povinnosti správce související s jednáním s dlužníkem

Přezkum přihlášených pohledávek věřitelů

Správce je povinen přezkoumat přihlášené pohledávky a vyjádřit se ke každé z nich (uznat, popřít, částečně popřít). V rámci přezkumu je správce povinen zajistit i vyjádření dlužníka (ve stejném rozsahu a s účinky, jaké má vyjádření správce!!!).

Zjištění a ocenění majetku dlužníka

Správce je povinen zjistit majetek spadající do majetkové podstaty. V případě nemovitosti v majetkové podstatě je povinen zajistit k ní znalecký posudek, ostatní věci správce ocení přímo správce a ocenění odůvodní.

Zjištění příjmů dlužníka

Správce je povinen v rámci zjišťování majetku spadajícího do majetkové podstaty zjistit i příjmy dlužníka. K této své činnosti správce často požaduje po dlužníkovi poskytnutí součinnost, ponejvíce v podobě aktualizace příjmů dlužníka formou doložení posledních dokladů o příjmech dlužníka.

Zjištění úhrady pohledávky věřitele z titulu sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení

V rámci jednání s dlužníkem je správce povinen zjistit, kdo sepsal a podal NPO za dlužníka a zda dlužník uhradil odměnu za tuto činnost. Zjištěné údaje uvede do zprávy o oddlužení.

Návrh způsobu oddlužení dlužníka

Správce je povinen zhodnotit předpokládané plnění věřitelům u obou způsobů oddlužení a navrhnout vhodný způsob oddlužení dlužníka. Při oddlužení splátkovým kalendářem je povinen provést odhad míry plnění věřitelům v oddlužení a navrhnout distribuční schéma splátkového kalendáře. Je-li dlužník podnikatelem, je správce povinen vypočíst a navrhnout zálohovou splátku pro oddlužení (splátkovým kalendářem).

Vyjádření se k návrhu nižších splátek

Správce je povinen vyjádřit se k návrhu na nižší splátky v oddlužení, pokud dlužník takovýto návrh učinil. V rámci přípravy na jednání s dlužníkem insolvenční správce často předem zasílá dlužníkovi dotazník (nestandardizovaný dokument) obsahující dotazy na řadu správcem zjišťovaných okolností.

Nevíte, jak se na jednání s insolvenčním správcem připravit a jak tento dotazník vyplnit? Využijte našich služeb, rádi Vám pomůžeme.

Dokumenty vyhotovované správcem (a podepisované dlužníkem)

Seznam přihlášek – stanovisko správce a dlužníka (popírá, nepopírá) ke každé přihlášené pohledávce, nutný podpis dlužníka.

Zpráva o přezkumu – jejím obsahem je výsledek přezkumu, obsahuje záznam o jednání s dlužníkem, seznam přihlášených pohledávek a případně doklad o písemném vyrozumění věřitelů, jejichž pohledávky byly popřeny. Záznam o jednání s dlužníkem dlužník podepisuje.

Zpráva pro oddlužení – návrh způsobu oddlužení, návrh výše zálohové splátky (podnikatelé), zhodnocení navrhovaného způsobu oddlužení včetně propočtu plnění.

Soupis majetkové podstaty – soupis majetku dlužníka, který dle zjištění správce náleží do majetkové podstaty. Je-li v majetkové podstatě nemovitá věc, musí být připojen znalecký posudek.    

Příprava dlužníka na osobní jednání se správcem

Dlužník by se měl na osobní jednání připravit, a to zejména:

 • Přijmout stanovisko k přihlášeným pohledávkám, ke každé jednotlivě (uznává, popírá, popírá z části a proč).
 • Připravit se na detailní revizi soupisu majetku dlužníka spadajícího do majetkové podstaty včetně ocenění jednotlivých položek.
 • Připravit se na revizi znaleckého posudku, vlastní-li nemovitost.
 • Zajistit aktuální příjmy a doklady k nim. Je-li podnikatelem, připravit si aktuální přehled příjmů a výdajů za období od podání NPO.
 • Připravit si argumenty a důkazy pro jím navrhovaný způsob oddlužení (zpeněžení majetkové podstaty, nebo splátkový kalendář).
 • Vlastní-li nemovitost, jež není předmětem zajištění a ve které současně bydlí, měl by dlužník přijmout rozhodnutí, zda tuto nemovitost bude nebo nebude vydávat ke zpeněžení a proč. Toto podpořit argumenty (cena nemovitosti) a důkazy (případný znalecký posudek odlišný od posudku znalce správce).
 • Připravit si argumenty a důkazy pro svou žádost o nižší splátky v oddlužení, pokud o ně žádá.
 • Ujasnit si, zda hradil odměnu za sepis a podání NPO, pokud ano, komu a kolik, včetně dokladu o úhradě.

Připravit se na jednání se správcem není snadné, proto na něj naše klienty pečlivě připravujeme. Nejste naším klientem a potřebujete pomoci? Kontaktovat nás můžete ZDE.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

  Pomohli jsme 11 817 lidem z dluhů ve výši 11 802 711 825 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky