777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Jednání dlužníka se správcem v oddlužení

Po povolení oddlužení mají věřitelé 2 měsíce na přihlášení svých pohledávek. Po uplynutí této lhůty má insolvenční správce 30 dnů na to, aby vyhotovil zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení. Oba dokumenty obsahují řadu informací, které může správce zjistit jen při osobním jednání s dlužníkem. Na to insolvenční zákon pamatuje tím, že správce je povinen osobně jednat s dlužníkem a zajistit od něj povinná vyjádření a podpisy k některým z připravovaných dokumentů. Jaké jsou povinnosti správce a které dokumenty je správce povinen vyhotovit?

Povinnosti správce související s jednáním s dlužníkem

Přezkum přihlášených pohledávek věřitelů

Správce je při insolvenčním řízení povinen přezkoumat přihlášené pohledávky a vyjádřit se ke každé z nich (uznat, popřít, částečně popřít). V rámci přezkumu je správce povinen zajistit i vyjádření dlužníka (ve stejném rozsahu a s účinky, jaké má vyjádření správce!!!).

Zjištění a ocenění majetku dlužníka

Správce je povinen zjistit majetek spadající do majetkové podstaty. V případě nemovitosti v majetkové podstatě je povinen zajistit k ní znalecký posudek, ostatní věci správce ocení přímo správce a ocenění odůvodní.

Zjištění příjmů dlužníka

Správce je povinen v rámci zjišťování majetku spadajícího do majetkové podstaty zjistit i příjmy dlužníka. K této své činnosti správce často požaduje po dlužníkovi poskytnutí součinnosti, ponejvíce v podobě aktualizace příjmů dlužníka formou doložení posledních dokladů o příjmech dlužníka.

Zjištění úhrady pohledávky věřitele z titulu sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení

V rámci jednání s dlužníkem je správce povinen zjistit, kdo sepsal a podal NPO za dlužníka a zda dlužník uhradil odměnu za tuto činnost. Zjištěné údaje uvede do zprávy o oddlužení.

Návrh způsobu oddlužení dlužníka

Správce je povinen zhodnotit předpokládané plnění věřitelům u obou způsobů oddlužení a navrhnout vhodný způsob oddlužení dlužníka. Při oddlužení splátkovým kalendářem je povinen provést odhad míry plnění věřitelům v oddlužení a navrhnout distribuční schéma splátkového kalendáře. Je-li dlužník podnikatelem, je správce povinen vypočíst a navrhnout zálohovou splátku pro oddlužení (splátkovým kalendářem).

Vyjádření se k návrhu nižších splátek

Správce je povinen vyjádřit se k návrhu na nižší splátky v oddlužení, pokud dlužník takovýto návrh učinil. V rámci přípravy na jednání s dlužníkem insolvenční správce často předem zasílá dlužníkovi dotazník (nestandardizovaný dokument) obsahující dotazy na řadu správcem zjišťovaných okolností.

Nevíte, jak se na jednání s insolvenčním správcem připravit a jak tento dotazník vyplnit? Využijte našich služeb, rádi Vám pomůžeme.

Dokumenty vyhotovované správcem (a podepisované dlužníkem)

Seznam přihlášek

Stanovisko správce a dlužníka (popírá, nepopírá) ke každé přihlášené pohledávce, nutný podpis dlužníka.

Zpráva o přezkumu

Jejím obsahem je výsledek přezkumu, obsahuje záznam o jednání s dlužníkem, seznam přihlášených pohledávek a případně doklad o písemném vyrozumění věřitelů, jejichž pohledávky byly popřeny. Záznam o jednání s dlužníkem dlužník podepisuje.

Zpráva pro oddlužení

Návrh způsobu oddlužení, návrh výše zálohové splátky (podnikatelé), zhodnocení navrhovaného způsobu oddlužení včetně propočtu plnění.

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetku dlužníka, který dle zjištění správce náleží do majetkové podstaty. Je-li v majetkové podstatě nemovitá věc, musí být připojen znalecký posudek.    

Příprava dlužníka na osobní jednání se správcem

Dlužník by se měl na osobní jednání s insolvenčním správcem během insolvence připravit, a to zejména:

 1. Přijmout stanovisko k přihlášeným pohledávkám, ke každé jednotlivě (uznává, popírá, popírá z části a proč).
 2. Připravit se na detailní revizi soupisu majetku dlužníka spadajícího do majetkové podstaty včetně ocenění jednotlivých položek.
 3. Připravit se na revizi znaleckého posudku, vlastní-li nemovitost.
 4. Zajistit aktuální příjmy a doklady k nim. Je-li podnikatelem, připravit si aktuální přehled příjmů a výdajů za období od podání NPO.
 5. Připravit si argumenty a důkazy pro jím navrhovaný způsob oddlužení (zpeněžení majetkové podstaty, nebo splátkový kalendář).
 6. Vlastní-li nemovitost, jež není předmětem zajištění a ve které současně bydlí, měl by dlužník přijmout rozhodnutí, zda tuto nemovitost bude nebo nebude vydávat ke zpeněžení a proč. Toto podpořit argumenty (cena nemovitosti) a důkazy (případný znalecký posudek odlišný od posudku znalce správce).
 7. Připravit si argumenty a důkazy pro svou žádost o nižší splátky v oddlužení, pokud o ně žádá.
 8. Ujasnit si, zda hradil odměnu za sepis a podání NPO, pokud ano, komu a kolik, včetně dokladu o úhradě.

Připravit se na jednání se správcem není snadné, proto na něj naše klienty pečlivě připravujeme. Nejste naším klientem a potřebujete pomoci? Kontaktovat nás můžete ZDE.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

   Kalkulátor oddlužení

   • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
   • Najít řešení

   Kontaktujte svého poradce

   Novinky

    • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
    • PF 2023

     Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

    • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
    • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

     Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]