Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Co je darovací smlouva pro oddlužení? Kdo může být dárcem?

Co je darovací smlouva pro oddlužení (smlouva o důchodu)? Kdo může být dárcem a jsou nějaká rizika? Může placení dluhů dlužníka v oddlužení přejít na dárce? Je dárce povinen platit darovací smlouvu (smlouvu o důchodu) po celou dobu oddlužení nebo se dá smlouva zrušit? Komu se platí příspěvek na oddlužení z darovací smlouvy (smlouvy o důchodu) a jakým způsobem?

Upozornění: není-li výslovně uvedeno jinak, myslí se dárcem a darovací smlouvou i plátce důchodu dle smlouvy o důchodu. Jde pouze o jinou právní formu poskytování příspěvku dlužníkovi.

Co je darovací smlouva pro oddlužení?

Darovací smlouva v insolvenciDarovací smlouva (smlouva o důchodu) je nástrojem, kterým se jiná, třetí osoba zavazuje poskytovat dlužníkovi po dobu jeho oddlužení finanční příspěvek k příjmům dlužníka, aby dlužník plnil podmínku pro povolení oddlužení v podobě minimální úhrady svým věřitelům.

Zjednodušeně je dlužník povinen platit svým věřitelům cca 2 300 Kč měsíčně ze svých příjmů. Spočítat si, zda potřebuje dlužník dárce nebo má dostatečný příjem může v kalkulačce oddlužení.

Darovací smlouva v insolvenci doplňuje příjem dlužníka

Příspěvek z darovací smlouvy v insolvenci tak tvoří další, doplňující příjem dlužníka v oddlužení. Závazek z darovací smlouvy je závazkem smluvním, tj. dvě osoby se dohodnou na tom, že jedna (obdarovaný) obdrží od druhé (dárce) pravidelný finanční příspěvek ve formě daru. Na dobu, kterou si mezi sebou dohodnou. Nejde tedy o zákonem stanovenou povinnost dárce platit dlužníkovi příspěvek ve formě daru.

Kdo může být dárcem z darovací smlouvy (smlouvy o důchodu)?

Dárcem může být jakákoli jiná osoba. Fyzická i právnická (společnost nebo firma). V praxi jsou nejčastěji dárci osoby blízké dlužníkovi, například rodinní příslušníci, potomci a předchůdci dlužníka.

Dárcem může být i manžel dlužníka. V tomto případě je ale třeba věnovat formulaci darovací smlouvy zvýšenou pozornost, aby bylo zřejmé, že plnění v podobě daru poskytuje manžel dlužníkovi pouze z části „svých“ příjmů, které nespadají do SJM. V praxi se tato možnost využívá okrajově.

Soud si může finanční situaci dárce prozkoumat

S ohledem na skutečnost, že se dárce zavazuje k poskytování pravidelného finančního příspěvku po dlouhou dobu, doporučujeme, aby dárce byl schopen finanční příspěvek ze svých příjmů bez potíží poskytovat. Insolvenční soudy často zkoumají i finanční a majetkové poměry dárců, aby měly jistotu, že dárce svému závazku po dobu oddlužení dlužníka dostojí.

Chci konzultaci zdarma

Jaká jsou rizika pro dárce (plátce důchodu) při přispívání na oddlužení?

Rizika pro dárce vyplývají jen a pouze z darovací smlouvy. Zákon nestanoví dárci žádné povinnosti ani omezení. Darovací smlouva ani nezakládá povinnost nebo odpovědnost dárce za dluhy dlužníka nebo splácení oddlužení dlužníkem.

Dárce se v darovací smlouvě zavazuje dlužníku, že mu bude po dobu oddlužení přispívat na jeho oddlužení. Nezavazuje se ani soudu, ani insolvenčnímu správci, jen dlužníkovi. Z toho vyplývá, že jedinou osobou, která může po dárci jeho povinnost vymáhat, je právě a jen dlužník. V praxi se toto neděje, neboť dlužník zpravidla není v pozici, aby po dárci chtěl a dokázal jeho plnění účinně vymáhat. Neplní-li dárce svou povinnost, je nejčastějším řešením uzavření nové darovací smlouvy s novým dárcem.

Může placení dluhů dlužníka v oddlužení přejít na dárce (plátce důchodu)?

Nemůže. Dárce se v darovací smlouvě nezavazuje k tomu, že bude za dlužníka plnit jeho povinnosti v oddlužení. Toto ani neumožňuje zákon. Dlužník odpovídá za své oddlužení sám a nezastupitelně.

Je dárce (plátce důchodu) povinen vždy platit darovací smlouvu nebo ne?

Dárce je povinen plnit svůj závazek z darovací smlouvy jen a pouze dlužníkovi. S ohledem na to, že jde o smluvní vztah právě a jen mezi těmito dvěma osobami, je jedinou osobou, která dárce může donutit plnit závazek z darovací smlouvy dlužník.

V praxi dárce při nemožnosti plnit povinnosti z darovací smlouvy toto oznámí dlužníkovi a zpravidla ponechá dlužníka svému osudu, aby si tento sám zajistil náhradní doplnění svých příjmů. Vzhledem k tomu, že dárcem často bývá osoba blízká dlužníkovi, není dlužník ani motivován k tomu, aby po dárci splnění jeho povinnosti vyžadoval.

Komu se platí příspěvek na oddlužení z darovací smlouvy (smlouvy o důchodu)?

Darovací smlouva je vztah mezi dárcem a dlužníkem. Příspěvek z darovací smlouvy by měl být placen dlužníkovi a ten by měl tento předat insolvenčnímu správci k provedení srážek pro oddlužení. Dárce není povinen zasílat plnění z darovací smlouvy přímo insolvenčnímu správci. V praxi nicméně insolvenční správci toto po dlužníkovi či dokonce dárci vyžadují. Je jen a pouze na dohodě mezi dlužníkem a insolvenčním správcem, jakým způsobem bude příspěvek z darovací smlouvy do oddlužení zahrnut.

Chci konzultaci zdarma

Jak provádí dárce úhradu daru z darovací smlouvy (smlouvy o důchodu)?

Dárce poukazuje příspěvek na oddlužení z darovací smlouvy přímo dlužníkovi. Dlužník je následně povinen tento svůj příjem zahrnout do oddlužení, tedy poslat správci. V případech, kdy se na tom dlužník dohodne s insolvenčním správcem, posílá příspěvek dárce přímo na účet majetkově podstaty (tj. správci). Zákon podobu předávání příspěvku do dlužníkova oddlužení nestanoví.

Dá se zrušit darovací smlouva či smlouva o důchodu?

Smlouva o důchodu v insolvenciDarovací smlouva se dá zrušit, a to následovně. Vzájemnou dohodou smluvních stran. S ohledem na skutečnost, že darovací smlouva je vztah mezi dlužníkem a dárcem, záleží čistě na jejich vůli, jestli darovací smlouvu zruší či nikoli.

Považujeme ale za nutné upozornit, že souhlas dlužníka se zrušením darovací smlouvy bez nového náhradního doplnění dlužníkových příjmů může být považován za poškozování věřitelů nebo může způsobit neplnění dlužníkova oddlužení (a jeho zrušení).

Darovací smlouvu je vhodné ukončit až v případě, kdy má dlužník nového dárce

Dohodu o ukončení darovací smlouvy doporučujeme uzavírat jen v případech, kdy dlužník disponuje dalším dárcem, jenž původního nahradí. Výpovědí lze darovací smlouvu jednostranně ukončit jen v případě, kdy je tato možnost zahrnuta v darovací smlouvě. V praxi bohužel tato možnost zpravidla v darovací smlouvě obsažena není.

Nejčastějším způsobem „ukončení“ darovací smlouvy tak zůstává pouhé oznámení dárce, že smlouvu nebude či nemůže plnit. Zůstává pak pouze na dlužníku, aby toto oznámil správci, a v případě nezbytnosti, kdy jsou příjmy dlužníka nedostatečné, aby si sehnal nového dárce namísto dárce původního. Více o smlouvě o důchodu najdete v občanském zákoníku.

Potřebujete pomoci sepsat darovací smlouvu?

Darovací smlouva musí mít určité náležitosti. Pokud si nevíte rady, obraťte se na naše kolegy, kteří vám rádi pomohou.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.