Volejte 777 722 822  

Může dlužník zrušit oddlužení? Jak a kdy lze insolvenci zrušit?

Kdo může zrušit oddlužení? Jaký je rozdíl mezi zrušením oddlužení a zpětvzetím návrhu? Kdy může dlužník zrušit insolvenci? Jakým způsobem lze oddlužení zrušit? A co důvody pro zrušení oddlužení, jaké mohou být? Jaké mohou být důsledky zrušení oddlužení? Lze požádat o oddlužení po jeho zrušení?

Kdo může zrušit oddlužení?

O zrušení oddlužení nebo o ukončení insolvenčního řízení rozhoduje vždy soud. Rozhoduje na základě podnětu některého z účastníků řízení, tedy dlužníka nebo jeho věřitelů, nebo na základě podnětu od insolvenčního správce. O zrušení schváleného oddlužení rozhodne soud i bez obdržení podnětu vždy, pokud jsou pro to důvody uvedené v insolvenčním zákoně.

Jaký je rozdíl mezi zrušením oddlužení a zpětvzetím návrhu?

Jak zrušit probíhající oddluženíPři průběhu insolvence musíme rozlišovat mezi úvodem insolvenčního řízení, kdy soud rozhoduje o tom, zda dlužníkovi oddlužení povolí a schválí, a následným průběhem samotného oddlužení, které tvoří hlavní část řešení dlužníkovy insolvence. Dělící událostí je schválení oddlužení soudem.

Před schválením oddlužení má dlužník možnost vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět. Po schválení oddlužení pak dlužník může navrhnout soudu zrušení oddlužení. Vše se děje za podmínek uvedených v § 418 Insolvenčního zákona

Zastavení insolvenční řízení do schválení oddlužení

Před vydáním rozhodnutí o schválení oddlužení může dlužník dosáhnout zastavení insolvenčního řízení tak, že vezme zpět svůj návrh na povolení oddlužení. Za podmínek stanovených zákonem. Soud následně zastaví insolvenční řízení, pokud nezjistí, že dlužník vlastní majetek nebo jiné hodnoty, které se dají použít pro uspokojení pohledávek věřitelů.

Pozor! Vlastní-li dlužník majetek, soud jej pošle do konkursu

Insolvenční řízení soud ukončí v případě, kdy dlužník nevlastní žádný majetek (tzv. majetkovou podstatu), který může být použit pro zpeněžení a uspokojení pohledávek věřitelů. Existuje-li takový majetek, pošle soud dlužníka do konkursu. A tím pokračuje insolvenční řízení. Chce-li dlužník dosáhnout zastavení insolvence v této fázi, nesmí vlastnit majetek, který by se dal použít pro uspokojení pohledávek věřitelů.

Zpětvzetí návrhu nemá předepsanou formu

Samotné zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení nemá předepsanou žádnou konkrétní podobu, lze jej sepsat volnou formou a podat k příslušnému insolvenčnímu soudu.

Zrušení schváleného oddlužení

Po schválení oddlužení může dlužník navrhnout soudu zrušení oddlužení. Tím může opět dosáhnout nejen zrušení oddlužení, ale i zastavení celého insolvenčního řízení. Opět za podmínek uvedených v zákoně.
Po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení zruší soud insolvenci dlužníka z důvodů uvedených v zákoně.

Mezi důvody pro zrušení oddlužení patří:

 • dlužník neplní podstatné povinnosti uložené mu v oddlužení
 • dlužník svým zaviněním způsobil, že mu vznikl nový dluh po splatnosti
 • dlužník svou vinou neplní oddlužení v minimální výši (nehradí minimální splátku pro oddlužení) po dobu delší 3 měsíců
 • soud zjistí, že dlužník svým oddlužením sleduje nepoctivý záměr
 • dlužník navrhne zrušení svého oddlužení.

Jak je vidět, může dlužník navrhnout zrušení své insolvence i po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení. Háček opět spočívá v tom, že zde nesmí být majetek, který by mohl být použitý pro uspokojení pohledávek věřitelů. Existuje-li takový majetek, musí soud po zrušení oddlužení vyhlásit na dlužníka konkurs. Kterým insolvenční řízení dále pokračuje.

Návrh na zrušení oddlužení nemá stanovenu formu

Návrh na zrušení schváleného oddlužení opět nemá stanovenu konkrétní formu, může být učiněn volně stylizovaným přípisem, který dlužník zašle insolvenčnímu soudu.

Jaké mohou být důsledky zrušení oddlužení?

Usilovat o zrušení insolvence před vydáním rozhodnutí o schválení oddlužení, tedy podat návrh na zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, je vhodné předem uvážit. Zamýšlený cíl, tedy zastavení insolvenčního řízení, bude dosažen jen v případě, kdy dlužník nemá majetek použitelný pro uspokojení pohledávek věřitelů. V takovém případě soud celé řízení zastaví.

V případě vlastnictví majetku skončí dlužník v konkursu

Zrušení oddlužení může znamenat konkursPokud ale dlužník vlastní majetek, který se pro uspokojení věřitelů použít dá, s vysokou pravděpodobností bude insolvence pokračovat prohlášením konkursu na majetek dlužníka.

Podobně ošemetné bude i navrhovat zrušení oddlužení po jeho schválení, tedy v době, kdy fakticky probíhá. Soud zruší schválené oddlužení, ale současně musí poslat dlužníka do konkursu, zjistí-li majetek dlužníka, který se dá použít pro uspokojení věřitelů. Tj. insolvenční řízení bude pokračovat.

Dlužník nezíská osvobození od dluhů

Velmi důležité je to, že po konkursu nedostane dlužník osvobození od dluhů. Podobně nedostane dlužník osvobození od dluhů ani v případě, kdy soud schválení oddlužení zruší a nepošle dlužníka do konkursu.

Usiluje-li dlužník o osvobození od dluhů, doporučujeme spíše oddlužení přerušit, než žádat o jeho zrušení. A to i v případech, kdy zde jsou překážky, které brání tomu, aby oddlužení bylo řádně plněno. Přerušením oddlužení získá dlužník čas k tomu, aby zajistil opětovné plnění svého oddlužení. Často stačí zajistit si dárce, který mu po určitou dobu bude pomáhat se splácením plnění na základě darovací smlouvy

Lze po zrušení oddlužení požádat o insolvenci znovu?

Ano. Zastavení insolvenčního řízení pro zpětvzetí návrhu na povolení dlužníkem sice brání projednání nového návrhu na povolení oddlužení, ale jen v období 3 měsíců po zpětvzetí. Po uplynutí této lhůty už zpětvzetí není překážkou nové žádosti o insolvenci.

Ani zrušení schváleného oddlužení dlužníka na základě jeho návrhu na zrušení oddlužení není překážkou k tomu, aby dlužník o oddlužení opětovně požádal. Na rozdíl od zrušení schváleného oddlužení pro nepoctivý záměr. To je překážkou pro projednání a povolení nového oddlužení dlužníka po dobu 5 let od vydání rozhodnutí soudu o zrušení oddlužení.

Chcete vědět více informací o zrušení oddlužení? Potřebujete pomoci s přerušením oddlužení až na dobu 1 roku? Obraťte se na naše kolegy

  Sjednejte si zdarma nezávaznou konzultaci

  Na ní nemusíte podepisovat žádnou smlouvu, ani se nám k ničemu zavazovat. Pro sjednání bezplatné konzultace nám můžete ihned zavolat na telefonní číslo 777 722 822  nebo vyplnit a odeslat jednoduchý formulář

  Na základě vámi uvedeného PSČ vás do 24 hodin (v pracovní dny) bude kontaktovat insolvenční specialista přímo z vašeho okolí, což výrazně urychlí následnou komunikaci.

  Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.


  Data obsažená v dotazníku budou sloužit výhradně pro naše účely a nebudou poskytnuta nikomu dalšímu.

  Pomohli jsme 12 659 lidem z dluhů ve výši 12 377 994 077 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky