Volejte 777 722 822  

Insolvence řešená konkursem

Co znamená řešení insolvence konkursem? Co znamená nepatrný konkurs? Jaký je rozdíl mezi oddlužením a konkursem (nepatrným konkursem)? Kdy mě může soud poslat z oddlužení do konkursu? Lze po skončení konkursu (nepatrného konkursu) požádat o oddlužení? Odpovědi na uvedené otázky naleznete níže.

Co znamená řešení insolvence konkursem?

Prohlášení konkursu na dlužníka v insolvenci v kostce znamená, že dlužníkův úpadek (insolvence) bude řešen konkursem. Při konkursu dochází ke zpeněžení majetkové podstaty (tedy majetku) dlužníka a uspokojení pohledávek věřitelů z výtěžku z tohoto prodeje.

Má-li dlužník společné jmění manželů, bude toto při konkursu vypořádáno (tj. rozděleno dle zákonných pravidel mezi manžele a prodáno). Při konkursu má dispoziční oprávnění k veškerému majetku spadajícímu do majetkové podstaty insolvenční správce. To znamená, že dlužník nemá právo s majetkem v majetkové podstatě jakkoli nakládat.

Významnou okolností pak je, že při konkursu jsou stejně jako při oddlužení uspokojovány přihlášené pohledávky věřitelů, nicméně po ukončení konkursu není dlužníkovi vydáno osvobození od povinnosti je doplatit. Pohledávky tak zůstávají po konkursu „aktivní“ a dlužník má stále povinnost je uhradit.

Nicméně zákon nezakazuje, aby po konkursu dlužník požádal o oddlužení. V praxi je toto běžný postup, jak se s dlužnými pohledávkami vypořádat definitivně. Pokud jste po konkurzu a potřebujete vyřešit zbylé dluhy, obraťte se na našeho specialistu ZDE. 

Co znamená nepatrný konkurs?

Nepatrný konkurs je zvláštní formou zjednodušeného konkursu, který je možno aplikovat jen u dlužníků fyzických osob s méně jak 50 věřiteli a obratem menším než 2 000 000 Kč ročně. Nepatrný konkurs má jednodušší pravidla a probíhá rychleji. Jeho výsledky jsou však stejné jako u standardního konkursu (viz výše).

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Jaký je rozdíl mezi oddlužením a konkursem (nepatrným konkursem)?

Hlavní a nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že po konkursu není dlužníkovi vydáno osvobození od povinnosti platit v konkursu nesplacené či do něj nepřihlášené pohledávky, kdežto po oddlužení dlužník toto osvobození obdrží, splní-li stanovené podmínky.

Konkurs se dále od oddlužení liší téměř celým svým průběhem. Například s majetkem dlužníka při konkursu nakládá insolvenční správce, kdežto při oddlužení má dispoziční oprávnění ke svému majetku dlužník. Při konkursu tak dlužníkovi nezbývá v podstatě nic navíc, než příjmy po provedení srážek z nich, kdežto při oddlužení může nakládat s majetkem, který mu zůstane po schválení oddlužení a hlavně který během oddlužení nabyde.

Kdy mě může soud poslat z oddlužení do konkursu?

Soud může rozhodnout o zrušení oddlužení dlužníka a následném řešení úpadku dlužníka konkursem v případě, kdy dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Dále vznikl-li dluh dlužníkovi po splatnosti déle jak 30 dnů, a zejména v situaci, kdy dlužník 3 a více měsíců není schopen splácet věřitelům ani zákonem stanovené minimum pro plnění oddlužení (zjednodušeně cca 2 300 Kč).

Obdobně soud zruší dlužníkovo oddlužení a rozhodne o řešení jeho úpadku konkursem, pokud zjistí, že dlužník oddlužením sledoval nepoctivý záměr.

Soud dlužníka do konkursu nepošle, pokud dlužníkův majetek je zjevně nepostačující pro uspokojení věřitelů. V takovém případě soud řízení pouze zastaví.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání; insolvenční soud může v usnesení o schválení oddlužení stanovit i to, že přehled příjmů bude dlužník předkládat,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,

g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit,

h) vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 12 091 lidem z dluhů ve výši 12 018 530 801 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky