Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Finanční arbitr pomohl stanovit přijatelnou splátku manželce dlužníka v insolvenci

Často se setkáváme s klienty, kteří jsou v tíživé finanční situaci a snaží se s věřiteli domluvit na přijatelné měsíční splátce. Neúspěšně. Jsou tak pod velkým tlakem a nevědí, kudy kam. Možností, jak řešit spotřebitelské spory s finančními institucemi, je mimosoudní řízení finančního arbitra.

Kdo je finanční arbitr

Finanční arbitr v insolvenciFinanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán, který bezplatně, rychle a efektivně řeší spory spotřebitelů s finančními institucemi. Řeší pouze spory na návrh spotřebitele – fyzické osoby nepodnikatele.

Finanční instituce, která je se spotřebitelem ve sporu, je povinna se řízení před finančním arbitrem zúčastnit. Má povinnost spolupracovat s arbitrem, vyjadřovat se k jeho dotazům, předkládat podklady, které si arbitr vyžádá, případě vznášet námitky.

Jaké spory finanční arbitr rozhoduje

Finanční arbitr může rozhodovat pouze zákonem vyjmenované spory mezi finanční institucí (například bankou, stavební spořitelnou, obchodníkem s cennými papíry, pojišťovnou, směnárnou) a spotřebitelem.

Jedná se o spory z platebního styku, ze spotřebitelského úvěru, kolektivního investování, životního pojištění, směnárenského obchodu, stavebního spoření a investičních služeb. Jiné spory finanční arbitr rozhodovat nemůže.

Příklady z běžné praxe, kdy je finanční arbitr oprávněn rozhodovat jsou tyto:

 • Spor v případě nevydání peněz bankomatem při výběru z bankomatu
 • Spor v případě nezaúčtování hotovosti při vkladu prostřednictvím vkladového bankomatu nebo na pokladně finanční instituce
 • Spor v případě provedení srážky z částky platební transakce zprostředkujícím poskytovatelem platebních služeb
 • Spor v případě neprovedení platební transakce
 • Spor o vícenásobné zaúčtování transakce výběru z bankomatu nebo nákupu u obchodníka
 • Spor o zneužití platební karty třetí osobou k výběru z bankomatu nebo nákupu u obchodníka, atd.

Jak postupovat při zahájení řešení sporu

Aby se řízení u finančního arbitra rozběhlo, musí spotřebitel podat návrh na zahájení řízení. Nejjednodušší je využít jednoduchého vzorového formuláře pro zahájení řízení u finančního arbitra, který je přístupný přímo na jeho webových stránkách.

Formulář je nutné zaslat kanceláři arbitra

Návrh na zahájení řízení finančního arbitra Formulář je nutné vyplnit, podepsat a zaslat kanceláři arbitra buď doporučeně českou poštou, nebo s elektronickým podpisem emailem, případně datovou zprávou do datové schránky.

Dále je nutné předložit k návrhu na zahájení řízení celou smluvní dokumentaci a popis sporu s finanční institucí. Počítejte s tím, že v případě výzvy bude třeba arbitru podklady doplnit.

Finanční arbitr si může vyžádat doplnění podkladů

Dále postupuje spor dle iniciativy finančního arbitra a jeho pracovníků. Mohou si od spotřebitele – navrhovatele vyžádat doplnění jeho sdělení nebo jím poskytnutých podkladů. Od finanční instituce si arbitr vyžádá vyjádření, doložení podkladů ke vztahu ke spotřebiteli – navrhovateli, případně další součinnost.

Rozhodnutí sporu a zaslání nálezu jednotlivým stranám

Po zhodnocení předložených podkladů, poskytnutých sdělení a vyjádření a zjištění skutečného stavu vztahu mezi finanční institucí a spotřebitelem finanční arbitr ve sporu rozhodne. Rozhodnutí, kterému se říká nález, zašle stranám sporu a uloží do sbírky rozhodnutí finančního arbitra.

Do 15 dnů lze podat proti rozhodnutí námitky

Proti rozhodnutí finančního arbitra lze podat námitky, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí účastníkovi řízení před arbitrem. O námitkách rozhodne arbitr bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě 60 dnů. Rozhodnutí o námitkách je konečné a nález je tímto pravomocný a vykonatelný.

Kancelář finančního arbitra může pomoci i při oddlužení

Chci konzultaci zdarma

Velké množství případů dlužníků, kteří usilují o oddlužení, spadá do oblasti působnosti finančního arbitra. Jednoduše pro to, že závazky dlužníků jsou závazky s finančními institucemi a dlužník je v nich spotřebitelem.

A dlužník má možnost i při probíhajícím insolvenčním řízení využít možnosti obrátit se při řešení sporu s finanční institucí na finančního arbitra. A ten mu může v jeho sporu s věřitelem významně pomoci.

Arbitr pomůže například v situaci, kde je dlužník v insolvenci a věřitelé se obracejí na jeho spoludlužníka či ručitele

Příkladem může být třeba následující situace dlužníka se spoludlužníkem či ručitelem. Pokud dlužník požádá soud o oddlužení, věřitelé se automaticky obracejí s vymožením své pohledávky na ručitele, či spoludlužníka. Častým spoludlužníkem je druhý z manželů.

Spoludlužník v insolvenci - manželka - ručitelV případě, že vstoupí do oddlužení pouze jeden z manželů, věřitel se snaží získat celou zbývající část dluhu po druhém ze spoludlužníků – po manželovi.

Věřitel (banka) by měl být schopen a ochoten se se spoludlužníkem domluvit na výši splátky, kterou je tento schopen splácet. Bohužel často nastává situace, kdy věřitel s výší splátky nesouhlasí a dostává ručitele do obrovského tlaku.

V tomto případě je možné obrátit se na kancelář finančního arbitra, který tento spor nezávisle posoudí a rozhodne. Někdy stačí finanční instituci oznámit, že celý případ necháte kanceláří finančního arbitra prošetřit. Již na základě této informace se může věřitel k případu postavit jinak a vyjít vám vstříc.

Finanční arbitr poradil našemu klientovi v insolvenci

Máme pro vás jeden příklad z praxe, kdy finanční arbitr dobře poradil manželům. V našem případu byl manžel v probíhající insolvenci a manželka jako ručitel měla splnit zbývající dluh 20 000 Kč.

Manželka jako spoludlužník dlužníka v insolvenci měla hradit splátku 1 300 Kč

splátkový kalendář insolvenceManželé nechtěli jít do společného oddlužení manželů. Oddlužení využil pouze jeden z nich. Manžel v oddlužení splácel v určité výši svůj závazek vůči bance a zbývající část do 100 % dluhu bylo třeba doplatit od manželky.

Banka manželce jako ručitelce nabídla měsíční splátky 1 300 Kč k úhradě zbývajícího. Celkový dluh byl pouze 20 000 Kč.

Banka si to rozmyslela a chtěla navíc uhradit nesmyslný notářský zápis

Bohužel po nějaké době se to bance rozleželo a žádala po manželce – ručitelce sepsání dohody o umoření dluhu v podobě notářského zápis. Notářský zápis nebyl kvůli takto nízké dlužné částce adekvátní, navíc banka pro sepis zápisu dojednala svého notáře a cena zápisu měla být 4 000 Kč. U dluhu 20 000 Kč. To se manželce – ručitelce nelíbilo.

Ručitelka se obrátila o pomoc na finančního arbitra

Manželka – ručitelka se telefonicky obrátila s žádostí o pomoc či radu na kancelář finančního arbitra. Popsala svou těžkou finanční situaci kanceláři, a její pracovníci jí poradili, aby s bankou jednala pouze písemně a sdělila jí svůj těžký příběh.

Také ji poradili, aby uvedla, že pokud banka nebude se splátkou souhlasit, požádá kancelář finančního arbitra o prověření postupu banky vůči ní.

Nepříjemná situace byla najednou vyřešena velmi rychle

Do dvou hodin přišel ručitelce od banky email se splátkovým kalendářem. Situace byla tedy vyřešena ke spokojenosti obou stran dříve, než se do prověření musel finanční arbitr pustit.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.