777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Insolvenční řízení po povolení oddlužení dlužníka

Povolení oddlužení je první a významný krok pro dlužníka, jenž chce svůj úpadek řešit prostřednictvím oddlužení. Nicméně zásadní pro oddlužení dlužníka je až schválení oddlužení, respektive jeho konkrétní formy insolvenčním soudem. V době od povolení oddlužení do jeho schválení probíhá řada důležitých okamžiků.

Insolvenčním řízením se rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Insolvenční řízení má v zásadě několik fázízahájení insolvenčního řízení po podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka a skončení insolvenčního řízení.

Na povolení oddlužení nemá soud žádnou lhůtu

Proces insolvenčního řízení po povolení oddluženíNež dojde k samotnému procesu povolování oddlužení, je třeba, aby dlužník podal návrh na povolení oddlužení na příslušný krajský soudDoporučujeme, aby si dlužník zvolil zkušeného odborníka – advokáta, který dokáže posoudit, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky pro povolení jeho oddlužení, které ukládá insolvenční zákon. Po prozkoumání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a dodaných podkladů vydá soud rozhodnutí o povolení oddlužení.

Ustanovení insolvenčního správce

Pro vydání tohoto rozhodnutí nemá určenu žádnou lhůtu. V rozhodnutí o povolení oddlužení je zejména ustanoven insolvenční správce, který má přezkoumat případně popřít přihlášené pohledávky věřitelů, majetkové poměry dlužníka a připravit zprávu pro oddlužení. Rozhodnutí též obsahuje výzvu věřitelům k přihlášení svých pohledávek.

Insolvenční správce a jeho povinnosti

Soud vybírá insolvenčního správce dle interního klíče platného pro daný region dle místa pobytu dlužníka. Insolvenční správce je výkonným a kontrolním orgánem, jeho povinností je zejména provádět úkony v rámci insolvenčního řízení, a dohlížet na plnění povinností dlužníka v něm.

Insolvenční správce má povinnost zajistit si přehled o pohledávkách věřitelů vůči dlužníkovi a o dlužníkovu majetku. Pohledávky vůči dlužníku je insolvenční správce rovněž povinen přezkoumat. Z výsledků své činnosti sestaví insolvenční správce zprávu pro oddlužení, která je podkladem pro rozhodnutí soudu o schválení oddlužení.

2 měsíce pro přihlášení pohledávek

Po povolení oddlužení mají věřitelé poslední možnost, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení. Mají pro tento úkon stanovenu zákonnou lhůtu 2 měsíců právě od povolení oddlužení. Je vhodné hlídat si přihlášené věřitele i jejich výši pohledávky v insolvenčním rejstříku

K pozdě přihlášené pohledávce se v zásadě nepřihlíží

Je třeba připomenout, že pokud nestihnou svou pohledávku přihlásit, v zásadě se k jejich pohledávce při dalším průběhu insolvenčního řízení nepřihlíží a není tak v insolvenčním řízení uspokojena. Svou pohledávku může věřitel přihlásit jen prostřednictvím řádně podané a vyplněné přihlášky.

Zpráva pro oddlužení a zpráva o přezkumu

Po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek věřiteli je insolvenční správce povinen vyhotovit zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu pohledávek. K tomu má uloženu lhůtu 30 dnů od uplynutí posledního dne lhůty věřitelů pro přihlášení svých pohledávek za dlužníkem.

Poslední možnost podat námitky

Zprávy zasílá správce soudu a ten je zveřejní vyhláškou. Věřitelé i dlužník mají možnost podat proti zprávám námitky. K jejich projednání soud zpravidla nařídí zvláštní jednání. Účast na jednání o námitkách je povinná pro správce, dlužníka a předvolává se i věřitelský výbor a věřitelé, kteří námitky podali. Po vypořádání se s námitkami, nebo pokud námitky nejsou podány, rozhodne soud o schválení oddlužení dlužníka. Na jednání s insolvenčním správcem je třeba se připravit!

Schválení oddlužení

V rozhodnutí o schválení oddlužení soud mimo jiné přesně stanoví povinnosti dlužníka během jeho oddlužení, stanoví povinnosti plátci mzdy či obdobných příjmů dlužníka provádět z těchto příjmů srážky (u oddlužení v podobě splátkového kalendáře).

Dále potvrzuje insolvenčního správce v jeho funkci, stanoví i závazný způsob pro uspokojování pohledávek jednotlivých věřitelů. Je-li v oddlužení osoba ochotná přispět ke splnění dlužníka darem či pravidelnými peněžními dávkami, jsou uloženy v rozhodnutí o schválení oddlužení povinnosti i jí.

Zahájení samotného procesu průběhu oddlužení

Zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenční rejstříku dochází k faktickému ukončení fáze insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení a dochází k zahájení samotného procesu průběhu oddlužení. O průběhu oddlužení, povinnostech dlužníka a ukončení oddlužení si určitě povíme podrobněji v některém z našich dalších článků.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]