Rady jak na dluhy

Kvůli koronaviru skončila naše společnost v insolvenci. Děkujeme paní Vaňkové a advokátní kanceláři za pomoc

Nečekané události dostaly naši společnost do velkých finančních problémů. Nedokázali jsme situaci sami zvládnout a byli nuceni propustit zaměstnance a následně podat insolvenční návrh. Neměli jsme tušení, jak na to a požádali o pomoc paní Vaňkovou z advokátní kanceláře. Více zde »

Exekuce na majetek ve společném jmění manželů. Pomůže předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva ohledně společného jmění může být užitečná. Exekutor za určitých podmínek musí k této dohodě ze zákona přihlédnout. Více zde »

Úloha insolvenčního správce v oddlužení

Insolvenční správce je ustanoven soudem při povolení oddlužení dlužníka. Jeho povinnosti jsou povahy administrativní, zjišťovací, přezkumné a právní, případně daňové. Neplní-li včas své povinnosti si nebo si přímo počíná nezákonným způsobem, má dlužník možnost obrátit se na insolvenční soud. Více zde »

Jednání dlužníka se správcem v oddlužení

Čeká vás jednání s insolvenčním správcem? Jaké jsou povinnosti správce a které dokumenty je správce povinen vyhotovit? Jak se na jednání připravit? Více zde »

Ztráta zaměstnání během insolvence

V případě ztráty zaměstnání je dlužník v oddlužení povinen oznámit tuto skutečnost přidělenému insolvenčnímu správci. Je mu stanovena lhůta 3-6 měsíců na to, aby si opatřil nové zaměstnání či jiný zdroj příjmů. Co všechno musí doložit a jak postupovat? Více zde »

Vypořádání majetku po rozvodu

Jak si vypořádat majetek, když jej nechcete rozřezávat na dvě půlky? Nezapomínejte ani na dluhy, i ty je potřeba rozdělit, jsou součástí majetkového vyrovnání! Více zde »

Uspokojování pohledávek věřitelů v oddlužení

Jaké rozlišujeme typy pohledávek z hlediska jejich uspokojení? Kolik bude věřiteli v oddlužení zaplaceno na jeho pohledávce? Více zde »

Rozvodu v oddlužení se obávat nemusíte

Rozvod nemá žádný vliv na schválené společné oddlužení manželů. Oba bývalí partneři po rozvodu pokračují ve splácení oddlužení a jsou jim prováděny srážky pro oddlužení stejným způsobem, jako když manželé byli. Tuto změnu je třeba nahlásit  insolvenčnímu správci a mzdovým účetním. Více zde »

Postavení a možnosti ručitele, jehož dlužník je v oddlužení

Pokud dlužník projde úspěšně oddlužením a získá osvobození od dluhů, je osobozen také od placení pohledávek svým ručitelům. Jak může ručitel dosáhnout náhrady za své plnění? Více zde »

Co dělat při návštěvě exekutora

Návštěva exekutora není nikdy příjemná. V případě, že i u vás zazvoní, je třeba postupovat s chladnou hlavou. Zkontrolujte doklady exekutora a vše si řádně zaznamenejte. Více zde »

Popírání pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Dlužníku, braň se!

Dlužník má právo rozporovat přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení, ale v praxi se s tímto příliš často nesetkáme. Dlužník často neví, oč se jedná a jaké má možnosti. Nač by se měl dávat dlužník pozor a jak by měl postupovat? Více zde »

Kdo jsou vyživované osoby a jak se v oddlužení vyživovací povinnost realizuje

Pohledávka na výživném se v rámci oddlužení považuje za přednostní nárok, a proto je dlužníku stanovena povinnost plnit celé výživné z částky určené pro splátky nezajištěným věřitelům. Speciální pozici mezi vyživovanými osobami mají pro účely oddlužení tzv. nepřímo vyživované osoby, u nichž je výživné stanoveno rozhodnutím soudu. Více zde »

Co je společné oddlužení manželů a jaké jsou jeho výhody?

V případě exekuce vedené pro neuhrazený závazek jednoho z manželů lze do exekuce přibrat i druhého manžela. Proto je nejvhodnějším řešením podat návrh na povolení oddlužení společně. Jedině tak lze vyřešit finanční situaci rodiny. Více zde »

Zajištěný a nezajištěný věřitel a uspokojení jejich pohledávek za dlužníkem

Jaký je rozdíl v postavení zajištěného a nezajištěného věřitele a jaké jsou dopady pro dlužníka a jeho oddlužení? Více zde »

Jak probíhá schválené oddlužení

Dlužník musí v oddlužení plnit určité povinnosti, které jsou různé podle formy, kterou se jeho oddlužení uskuteční. Během schváleného oddlužení mohou nastat i okolnosti, pro které soud může již schválené oddlužení zrušit. Více zde »

Jak postupuje insolvenční řízení po povolení oddlužení dlužníka?

Povolení oddlužení je významný krok pro dlužníka. Nicméně zásadní je až schválení oddlužení, tzn. rozhodnutí o formě oddlužení. V době od povolení oddlužení do jeho schválení probíhá řada důležitých okamžiků. Více zde »

Co se děje po podání návrhu na povolení oddlužení na soud

Soud je povinen zahájit insolvenční řízení do 3 dnů od obdržení návrhu na povolení oddlužení. Soud posuzuje návrh z hlediska kompletnosti a oprávněnosti, tzn. zda existuje úpadek dlužníka. Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení? Více zde »

Přehled nejdůležitějších změn v insolvencích, exekucích a úvěrech v souvislosti s koronavirem

POZOR! Exekuce a jejich úroky se nezastavují! Pouze některé exekuce týkající se věcí movitých a nemovitostí se nebudou do 30. 6. 2020 provádět. V oddluženích splátkovým kalendářem povolených soudem do 31. 5. 2019 lze nyní požádat o snížení splátek bez omezení. Více zde »

Jak vyřešit insolvenci společnosti

Pokud je společnost v úpadku nebo předlužená, má povinnost podat na sebe prostřednictvím statutárního orgánu insolvenční návrh. Co je k návrhu potřeba? Co konkurs obnáší a co se děje s neuspokojenými pohledávkami věřitelů? Více zde »

Oddlužení a krizová opatření při epidemii

Krizová opatření vlády přijatá kvůli epidemii koronaviru nemají žádný přímý vliv na průběh oddlužení. Stále platí, že minimální srážka z příjmů dlužníka pro oddlužení by měla být alespoň 2 300 Kč. Možností dlužníka je zažádat o snížení splátek, přerušení nebo prodloužení oddlužení. Více zde »

Jak je to s prodejem nemovitosti v insolvenci?

Nemovitost, která je předmětem zajištění, se v oddlužení prodává na základě pokynu zajištěného věřitele. Jak je to s nemovitostí nezajištěnou? Musí se v oddlužení vydat nemovitost, která je obydlím dlužníka? Jaká je referenční hodnota vaší nemovitosti? Více zde »

Mohu si založit účet v bance, když mám exekuci?

Jak je to se založením účtu v exekuci? Může exekutor obstavit i tento nový účet nebo dokonce účet manželky? Jaké jsou způsoby provedení exekuce? Více zde »

Co je darovací smlouva pro oddlužení? Kdo může být dárcem?

Pokud dlužník nemá dostatečný příjem a neplní podmínku pro povolení oddlužení, možností je využít dárce, který mu bude měsíčně na oddlužení přispívat. Jak to probíhá? Kdo může být tímto dárcem a jaké má povinnosti? Představuje dárcovství nějaká rizika? Více zde »

Je možné podnikat při oddlužení? Jaká jsou případná rizika?

Insolvenční zákon podnikání nezakazuje. O jeho zahájení je třeba informovat co nejdříve insolvenčního správce. Které činnosti při insolvenčním řízení vykonávat nelze? Více zde »

Kdy mi skončí insolvence? Kdy dostanu osvobození od dluhů?

Oddlužení končí rozhodnutím soudu. Osvobození od povinnosti platit v oddlužení nesplacené a do něj nepřihlášené pohledávky obdrží dlužník automaticky. Co dělat, když je oddlužení splněno a můj správce je nečinný? Více zde »

Co dělat po ukončení oddlužení? Soud vydá rozhodnutí automaticky

Co si musí dlužník po ukončení oddlužení pohlídat? Je nutno kontaktovat soud a exekutory? Kdy dojde o výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku? Přečtěte si, jak po ukončení oddlužení správně postupovat. Více zde »

Jak zjistím, že dlužník vstoupil do insolvence?

Dlužníka si stačí pohlídat ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku. Co dělat a jak přihlásit do insolvenčního řízení svou pohledávku? Jakou lhůtu je třeba dodržet? Více zde »

Jak je to s hypotékou v oddlužení? Přijdu o nemovitost?

Pokud je nemovitost předmětem zajištění, bude v oddlužení záležet jen a pouze na zajištěném věřiteli. Insolvenční správce je povinen se jeho pokynem řídit. Jak je to v případě, kdy nemovitost není předmětem zajištění? Poskytne mi někdo hypotéku, když jsem v oddlužení? Více zde »

Jak ovlivní mé oddlužení práce v zahraničí?

Ať už se jedná o hlavní, doplňkový či mimořádný příjem, dlužník je povinen tento nezatajovat a poskytnout jej správci pro splátky pro oddlužení. Dlužník musí sám zajistit, aby z jeho zahraničních příjmů byly srážky prováděny. Buď si srážky provádí sám, nebo se dohodne o postupu se správcem. Více zde »

Insolvence řešená konkursem

Při konkursu dochází ke zpeněžení majetku dlužníka. Neuspokojené pohledávky zůstávají po konkursu „aktivní“ a dlužník má stále povinnost je uhradit. V praxi se následně běžně využívá možnost oddlužení. Více zde »

Jak je to s daňovými bonusy a přeplatky na daních v oddlužení? Musím je přiznat?

Danově bonusy a přeplatky daně se musí v oddlužení použít jako mimořádný příjem na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Jak se to děje v praxi? Více zde »

Nemocenská při oddlužení

Dávky nemocenského pojištění jsou považovány za příjem podléhající srážkám ze mzdy pro oddlužení. Jak dlouho můžu marodit a jak to ovlivní mé oddlužení? Více zde »

Jak je to s oddlužením (insolvencí) při mateřské dovolené?

Oddlužení je možné využít i na mateřské dovolené. Jak je to se snížením příjmu a srážkami pro oddlužení? Mohu si nechat porodné? Přečtěte si vše důležité. Více zde »

Zablokoval vám exekutor účet? Jak je možné se bránit?

Pokud je exekuce oprávněná, nelze se proti ní jakkoli účinně bránit. Často je zablokován i účet manžela. Jak zrušit blokaci účtu po zaplacení dluhu? Kdy bude zrušena blokace účtu v případě oddlužení? Více zde »

Jak je to s placením výživného (alimentů) dlužníkem v insolvenci?

Dlužník je v oddlužení povinen hradit dlužné i běžné výživné a to přednostně a v plné výši. Tuto skutečnost musí uvést v návrhu na povolení oddlužení. Jakým způsobem se výživné hradí a je možné jeho výši změnit? Co dělat v případě, kdy není výživné hrazeno? Více zde »

Lze předčasně splatit dluhy v oddlužení?

Ano, oddlužení je možné ukončit dříve. Jakým způsobem? Co získám předčasným ukončením oddlužení? Kde zjistím, kolik mi na oddlužení zbývá doplatit? Více zde »

Lze o oddlužení požádat i se sociálními dávkami?

Mezi příjmy, které jsou pro oddlužení použitelné, patří podpora v nezaměstnanosti i některé sociální dávky. O které se jedná? Mám na ně v insolvenci stále nárok? Více zde »

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Jak je to s výmazem z registrů dlužníků? Mají registry právo evidovat informace o mých dluzích i po jejich zaplacení? A pokud ano, jak dlouho? Existuje vůbec nějaká zákonná cesta, jak evidenci v registru dlužníků zrušit? Více zde »

Marie: Neváhejte a řešte svou situaci co nejdříve! Jedině tak budete zase klidně spát a žít

Žila jsem spokojeně, radovala se z maličkostí a myslela, že to tak bude navždy. Jenže život se mi ve vteřině změnil. Díky Abivii a Martině Adamčíkové jsem ale dostala druhou šanci a velice jí tímto děkuji! Více zde »

Oddlužení online nebo osobně? 

Jak by měla být služba sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení poskytována? Je vhodné využít služby online nebo raději osobně? Jak to vidí zkušený odborník JUDr. David Vozák, který se na oddlužení a insolvence specializuje více než 10 let? Více zde »

V dluzích jsem se ocitla kvůli kamarádovi. Díky oddlužení jsem mohla začít znovu

Naivně jsem půjčila peníze a tím se zanedlouho dostala sama do problémů. Nečekané výdaje na pohřeb otce, nečekaná operace a těhotenství. Více se to zkomplikovat nemohlo. Pomoc jsem našla až po porodu a díky oddlužení a Abivii jsem začala znovu v klidu žít. Velice děkuji! Více zde »

Oddlužení nebo exekuce? Co je výhodnější? Velké srovnání výhod a nevýhod z pohledu dlužníka

Jak se liší výše srážek v oddlužení a exekuci? Může dlužník nakládat s majetkem? Jak se bránit protiprávnímu jednání? Přečtěte si článek JUDr. Davida Vozáka, odborníka na insolvenční právo. Více zde »

Insolvenční den v Havířově aneb vše o insolvenci, co vás zajímá

Jste z Havířova a okolí? Chcete se dozvědět více informací o oddlužení, insolvenčním řízení a novinkách po novele insolvenčního zákona od 1. 6. 2019? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří a to ve čtvrtek 22. 8. Těšíme se na vás! Více zde »

Co exekutor může po zahájení insolvenčního řízení ještě činit a co už nikoliv

Jaký je rozdíl mezi nařízením a provedením exekuce? Jak postupovat po splnění oddlužení vůči starým exekucím? Co exekutor po zahájení insolvenčního řízení nemůže? Více zde »

Jsou vaše splátky příliš vysoké? Jak snadno získat výhodnou konsolidaci a platit méně? 

Konsolidace, neboli sloučení úvěrů a půjček do jediné, se využívá pro snížení splátek a je obvykle nejlevnějším a nejjednodušším řešením, jak předejít či vyřešit potíže s dluhy. Jak najít výhodnou konsolidaci šitou na míru právě pro vás? Více zde »

Jak správně provádět srážky z příjmu dlužníka v exekuci po zahájení insolvenčního řízení

Jsou na dlužníka nařízeny v rámci exekuce srážky ze mzdy? Jak správně provádět srážky v případě zahájení insolvenčního řízení? V praxi se v této fázi insolvenčního řízení nejčastěji setkáme s tzv. deponováním srážek u zaměstnavatele. Přečtěte si, jak má mzdová účetní správně postupovat. Více zde »

Nedaří se vám zjistit, komu a kolik dlužíte? Naše advokátní kancelář vám pomůže zjistit vaše dluhy

Potřebujete získat seznam všech svých aktuálních věřitelů a dluhů a nedaří se vám potřebné informace zjistit? Nabízíme řešení. Připravili jsme pro vás novou službu, díky které všechny potřebné informace zjistíme za vás. Ušetříte spoustu času, energie i zbytečných nervů. Více zde »

Pomáháme lidem. Jak? Například tak, aby neztratili střechu nad hlavou

Ukrývání majetku před věřiteli se nemusí vyplatit. Insolvenční správce má v rámci insolvenčního řízení oprávnění žalobou napadat tzv. neúčinné právní úkony. Může se jednat o darování majetku dlužníka někomu z rodiny. Jak se proti žalobě bránit? Více zde »

Vymáhání pohledávek SVJ po vlastnících bytů v insolvenci

Co může SVJ jako věřitel v insolvenčním řízení čekat a co musí navíc udělat? Co když je byt v zástavě banky? Více zde »

Jak se v oddlužení vyhnout předluženému dědictví

Dědic má možnost dědictví odmítnout, využít výhrady soupisu pozůstalosti nebo se dědického práva zříci. Přečtěte si, jak zbytečně neplatit dluhy za zemřelého. Více zde »

Dluhy před uzavřením manželství

I když jde o dluh jednoho z manželů před uzavřením manželství, věřitel se může domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Více zde »

Jak se bránit proti exekuci

Proti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Přečtěte si, jak postupovat a na koho se obrátit. Více zde »

Hrozí vám exekuce? Jak exekuční řízení probíhá

Jak dlužník zjistí, že na něj byla uvalena exekuce? Jak exekuční řízení probíhá? Přečtěte si první díl našeho zajímavého seriálu o exekucích. Více zde »

Které dluhy může exekutor vymáhat z majetku v SJM?

Z čeho se může věřitel při vymáhání své pohledávky uspokojit, pokud je SJM smluvně upraveno? Přečtěte si, jak se postupuje a nač má exekutor právo. Více zde »

 

Co nyní udělat?

SJEDNETE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU KONZULTACI.
Na ní nemusíte podepisovat žádnou smlouvu, ani se nám k ničemu zavazovat. Pro sjednání bezplatné konzultace vyplňte a odešlete jednoduchý formulář. Na základě vámi uvedeného PSČ vás do 24 hodin (v pracovní dny) bude kontaktovat insolvenční specialista přímo z vašeho okolí, což výrazně urychlí následnou komunikaci.

Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.


Data obsažená v dotazníku budou sloužit výhradně pro naše účely a nebudou poskytnuta nikomu dalšímu.

Pomohli jsme 11 796 lidem z dluhů ve výši 11 791 566 011 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky