Volejte 777 722 822  

Mohu si založit účet v bance, když mám exekuci?

Je možno založit si účet v bance, pokud mám exekuci? Splácím řádně exekuci. Může mi exekutor obstavit účet? Může exekutor obstavit účet mé manželce, pokud budu v exekuci? Jak mi pomůže, když si v exekuci založím nový účet u jiné banky? Odpovědi na uvedené otázky naleznete níže.

Je možno založit si účet v bance, pokud mám exekuci?

Ano, je to možné. Zahájení exekuce a její vedení proti dlužníkovi dlužníka nijak neomezuje v tom, založit si nový či další účet u jakékoli bankovní instituce. Je však potřeba počítat s tím, že exekutor může nechat obstavit i tento nový účet. Je jen na něm, zda toto udělá a účet obstaví.

Splácím řádně exekuci. Může mi exekutor obstavit účet?

Ano, může. Platná právní úprava umožňuje exekutorovi, aby vedl exekuci kterýmkoli ze zákonných způsobů. To znamená, že je jen na exekutorovi, zda se rozhodne využít více způsobů exekuce či nikoli.

Dohoda mezi dlužníkem a exekutorem znamená z pohledu práva pouze dohodu na jednom z možných způsobu splácení vykonatelné pohledávky dlužníkem. Nebrání exekutorovi nijak, zejména ne právně, v tom, aby současně využil i ostatních způsobů exekuce. Kdykoli to uzná za vhodné.

Může exekutor obstavit účet mé manželce, pokud budu v exekuci?

Ano může. Exekuci proti povinnému (tj. dlužníkovi) může exekutor vztáhnout i na majetek manžela, který náleží do společného jmění manželů. A tím jsou zcela jistě i prostředky na účtu manžela povinného dlužníka.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Jak mi pomůže, když si v exekuci založím nový účet u jiné banky?

Založením dalšího, nového účtu u jiného bankovního ústavu získá povinný dlužník pouze dočasnou výhodu. Zákon totiž umožňuje exekutorovi, aby v exekuci obstavil všechny účty povinného. Bude záležet pouze na aktivitě exekutora, zda bude opakovaně vyhledávat bankovní účty povinného a jak často.

Není od věci připomenout, že řada osob, zejména zaměstnavatel a bankovní ústavy, mají zákonnou povinnost informovat exekutora o všech rozhodných okolnostech týkajících se exekuce proti povinnému dlužníku. A mezi tyto okolnosti zcela jistě patří informace o změně bankovního spojení pro zasílání mzdy, případně informace o zřízení dalšího bankovního účtu.

 

ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE
§ 58 exekučního řádu

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor. Na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést i v jiném pořadí, než stanoví odstavec 2 písm. a) až d).

§ 59 exekučního řádu

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

d) postižením závodu,

e) správou nemovité věci,

f) pozastavením řidičského oprávnění.

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a) vyklizením,

b) odebráním věci,

c) rozdělením společné věci,

d) provedením prací a výkonů.

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 12 091 lidem z dluhů ve výši 12 018 530 801 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky