Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Sepis a podání insolvenčního návrhu

Co je to návrh na povolení oddlužení? Co je to insolvenční návrh? Jak se oba návrhy liší? Kdo může podat návrh na povolení oddlužení? Jak se spisuje návrh na povolení oddlužení? Jaké jsou přílohy k návrhu na insolvenci? Kam se návrh na zahájení insolvence podává? Kdy a kde se návrh zveřejňuje?

Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení

Insolvenční návrh a návrh na povolení oddluženíInsolvenční návrh je návrh, kterým se zahajuje insolvenční řízení před insolvenčním soudem. Návrh podává buď věřitel na svého dlužníka, který je v úpadku, nebo dlužník v úpadku sám na sebe. Insolvenční návrh se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má dlužník v úpadku aktuální bydliště nebo se v něm převážně zdržuje.

Návrh na povolení oddlužení (někdy taky návrh na zahájení insolvence) je naproti tomu návrh, který podává dlužník, a navrhuje v něm, aby jeho úpadek byl v rámci insolvenčního řízení řešen oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník.

Při žádosti o oddlužení je nutné podat oba návrhy

Chce-li dlužník požádat o oddlužení, musí podat oba návrhy současně. Nemůže podat pouze jeden návrh a s odstupem návrh druhý. V praxi je toto dodrženo tím, že se návrh na povolení oddlužení podává na jednotném, předepsaném formuláři, který obsahuje i insolvenční návrh. Formulář obsahuje oba návrhy a dlužník je nemusí podávat samostatně.

Situace je jiná v okamžiku, kdy je insolvenční řízení zahájeno návrhem dlužníkova věřitele. V tomto případě, chce-li dlužník do insolvence (do oddlužení), musí podat návrh na povolení oddlužení samostatně a dodatečně. A to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o tom, že na něj byl podán insolvenční návrh.

Chci konzultaci zdarma

Jak je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení?

Velký. Insolvenční návrh je návrhem na zahájení insolvenčního řízení. Důvodem je úpadek dlužníka. Návrh na povolení oddlužení je (pouze) návrhem, aby se dlužníkův úpadek, až jej soud v insolvenčním řízení zjistí, řešil oddlužením. Nejde tak o návrh, kterým by se samotné insolvenční řízení zahajovalo.

V praxi se ale toto téměř nerozlišuje, protože až na výjimky jsou všechny návrhy na zahájení insolvence (oddlužení) podávány dlužníky, a to na jediném formuláři, který v sobě spojuje oba návrhy. Dlužník tak nemůže opomenout podat soudu insolvenční návrh.

Kdo může podat návrh na povolení oddlužení?

Návrh na povolení oddlužení sepisuje advokátOsobou oprávněnou podat návrh na zahájení insolvence je jen dlužník. Pokud na něj podal insolvenční návrh věřitel, má dlužník 30 dnů na to, aby soudu doposlal návrh na zahájení insolvence. Neučiní-li tak, nebude mu oddlužení soudem povoleno.

Situaci ale komplikuje omezení obsažené v zákoně. Pokud dlužník nemá pětileté vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo ekonomie, nebo pokud nemá zkoušku insolvenčního správce, musí k sepisu a podání návrhu na zahájení insolvence použít služeb zákonem k tomu určených osob.

Osoby oprávněné sepsat a podat za dlužníka návrh na povolení oddlužení jsou advokát, exekutor, notář a insolvenční správce. Dále pak osoba, která k tomuto získala akreditaci od Ministerstva spravedlnosti (tzv. akreditovaná osoba). Není-li návrh sepsán a podán k tomu oprávněnou osobou, nesmí k němu soud přihlížet!

Jak se sepisuje návrh na povolení oddlužení?

Návrh na povolení oddlužení (někdy také návrh na zahájení insolvence) musí za dlužníka sepsat a podat k tomu oprávněná osoba. Přitom musí použít formulář vydaný Ministerstvem spravedlnosti a dodržet postup stanovený pro jeho vyplnění.

Do návrhu (do formuláře) se uvádí:

 • identifikační a kontaktní údaje dlužníka – navrhovatele
 • navrhuje se způsob (forma) oddlužení
 • popisují se rozhodné skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka
 • podrobně se popisují okolnosti, ze kterých lze usuzovat, zda dlužník plní vstupní podmínky pro oddlužení (údaje o dlužníkem vyživovaných osobách a očekávaných příjmech v oddlužení), uvádí se údaje o všech příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců a údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících, případně se navrhují nižší splátky v oddlužení.

K návrhu se připojují jednak povinné přílohy a dále dokumenty dokládající všechna tvrzení uvedená v návrhu.

Chci konzultaci zdarma

Povinné přílohy návrhu na povolení oddlužení

Povinnými přílohami jsou seznam majetku dlužníka, seznam zaměstnanců dlužníka a listiny dokládající úpadek dlužníka nebo hrozící úpadek. K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit ještě své čestné prohlášení.

1. Seznam majetku dlužníka

Seznam majetku dlužníka musí obsahovat soupis veškerého majetku dlužníka včetně jeho pohledávek. Neuvede-li na seznamu dlužník nějakou věc ze svého majetku, vystavuje se nebezpečí, že tato věc bude v oddlužení bez pardonu prodána.

2. Seznam zaměstnanců dlužníka

Seznam zaměstnanců dlužníka musí obsahovat údaje o všech jeho zaměstnancích. Pokud zaměstnance nemá, musí dlužník přesto seznam k návrhu připojit s výslovným prohlášením, že nemá žádné zaměstnance.

3. Listiny dokládající úpadek

Listinami dokládajícími úpadek se rozumí jakékoli listiny, které dokládají existenci úpadku dlužníka, nebo hrozícího úpadku. Jedná se zejména o listiny dokládající existenci závazků dlužníka, jako jsou úvěrové smlouvy, upomínky věřitelů, výzvy k úhradě, oznámení o splatnosti závazků, rozhodnutí soudu, rozhodnutí o zahájení exekuce a jednotlivé exekuční příklady k vymožení závazků dlužníka.

4. Čestné prohlášení

V čestném prohlášení musí dlužník uvést, že byl poučen o všech povinnostech, které jej v insolvenci čekají a prohlásit, že bude:

 • řádně platit pohledávky věřitelů a k tomu že vynaloží veškeré úsilí
 • plnit všechny povinnosti vyplývající mu z insolvenčního zákona a z rozhodnutí soudu o schválení oddlužení
 • přiznávat veškeré své příjmy

Podávají-li návrh na zahájení insolvence společně manželé, jsou tito povinni připojit k návrhu prohlášení, že pro potřeby oddlužení souhlasí s tím, aby byl veškerý jejich majetek považován za majetek ve společném jmění manželů.

5. Výpis z rejstříku trestů

Poslední povinnou přílohou je výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

Kam a jak se návrh na povolení oddlužení podává?

Návrh podepisuje oprávněná osoba a podává jej k místně příslušnému insolvenčnímu soudu. Insolvenčním soudem je vždy soud krajský, místně příslušným je pak soud, v jehož obvodě se nachází aktuální bydliště dlužníka, nebo kde se převážně zdržuje.

Návrh se podává elektronicky, zpravidla prostřednictvím datové schránky osoby oprávněné k sepisu a podání návrhu, případě jej tato posílá s elektronicky ověřeným podpisem na podatelnu soudu elektronickou poštou.

Kdy a kde se návrh zveřejňuje?

Soud přijme podaný návrh, pokud tento je podán na odpovídajícím formuláři požadovaným způsobem a pokud je podán ke správnému soudu. Návrh soud zveřejní do 3 dnů od jeho přijetí v insolvenčním rejstříku. Současně vydá vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Tím je sepis a podání návrhu na zahájení insolvence úspěšně zakončeno.

Soud návrh nepřijme a nezveřejní jej v insolvenčním rejstříku, pokud tento není podán na odpovídajícím formuláři, nebo pokud není podán odpovídajícím způsobem (elektronicky datovou schránkou nebo na podatelnu soudu s ověřením totožnosti podávající osoby). Případně pokud zjevně není soudem, který je k řešení dlužníkova úpadku příslušný.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.