Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Ztráta zaměstnání během insolvence. Jak postupovat?

Mezi základní povinnosti dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty patří povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. Pokud během oddlužení přijde dlužník o práci, neznamená to, že soud automaticky oddlužení dlužníka zruší.

Splátkový kalendářPovinností dlužníka v insolvenci je o příjem usilovat a co nejdříve si jej obstarat. Není přitom rozhodné, o jaký druh příjmu jde. Přečtěte si, jaké povinnosti má dlužník v případě ztráty zaměstnání během oddlužení.

Základní povinnosti dlužníka v oddlužení při plnění splátkového kalendáře

Mezi základní povinnosti dlužníka při oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty patří zejména:

  • Vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost či o ni usilovat

Základní povinností dlužníka je povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, nebo o ni usilovat. Nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Není přitom rozhodné, o jaký druh příjmu jde, může jít i o příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

  • Hodnoty získané dědictvím či darem vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení

Důležitou povinností dlužníka v oddlužení je i povinnost hodnoty získané darem či dědictvím, stejně jako i majetek, jenž neuvedl ve svém seznamu majetku, ač tak učinit měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek z takovéhoto zpeněžení spolu s jinými mimořádnými příjmy použít jako mimořádné splátky k úhradě pohledávek nezajištěných věřitelů.

  • Oznamovat změny insolvenčnímu správci

Dále je dlužník povinen oznamovat soudu a insolvenčnímu správci bezodkladně svou případnou změnu bydliště, stejně jako je povinen soudu, správci a věřitelskému výboru pravidelně jednou za půl roku poskytnout přehled o svých příjmech za dané období.

  • Nezatajovat žádný ze svých příjmů

Dlužník je v oddlužení povinen nezatajovat žádný ze svých příjmů stejně jako je povinen neposkytovat žádnému ze svých věřitelů zvláštní výhody. Povinností dlužníka je i nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl řádně a včas splnit.

Chci konzultaci zdarma

Jak postupovat v případě ztráty zaměstnání

Situace, kdy dlužník přijde o práci, je reálná a může se stát komukoliv. V případě ztráty zaměstnání je dlužník v oddlužení povinen oznámit tuto skutečnost přidělenému insolvenčnímu správci. Své sdělení zpravidla doloží potvrzením o ukončení zaměstnání, nejčastěji výpovědí z pracovního poměru.

Dále předloží doklad o registraci na úřadě práce a doklad o výši poskytované podpory v nezaměstnanosti. Pokud vznikne dlužníku nárok na podporu v nezaměstnanosti, lze provádět srážky pro potřeby oddlužení i z této podpory. Za předpokladů, že stanovená podpora v nezaměstnanosti bude vyšší než nezabavitelné částky pro dlužníka v oddlužení. V opačném případě srážky nebudou prováděny a věřitelům nebude plnění zasíláno.

Dlužník má 3-6 měsíců, aby si novou práci zajistil

Při ztrátě zaměstnání správce zpravidla vyčkává, zda se dlužníkovi v oddlužení podaří naleznout nové zaměstnání. V praxi stanoví dlužníku lhůtu na to, aby si opatřil zaměstnání, či jiný zdroj příjmů, zpravidla bude lhůta dlouhá kolem 3–6 měsíců. Důvodem je skutečnost, že správce je povinen 1x za půl roku předkládat soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníka. Po tuto dobu bude dlužníku tolerováno neplnění oddlužení vůči věřitelům, činí-li dlužník vše nezbytné pro to, aby si příjem opatřil.

Kde najdete všechny potřebné informace a změny ve vašem insolvenčním řízení? Insolvenční rejstřík – justice.cz

Riziko zrušení oddlužení

Situaci je potřeba neprodleně řešit, protože soud může oddlužení pro jeho neplnění dlužníkem zrušit, konkrétně i po nesplacení pouhých 3 měsíčních splátek, jedná-li se o situaci, kterou dlužník zavinil.

Oddlužení může být zrušeno i pro své celkové neplnění dlužníkem. Tj. dlouhodobou situací, kdy dlužník není schopen splácet ani zákonem stanovenou minimální částku pro oddlužení (cca 2 300 Kč), a to i bez jeho zavinění. Zrušení oddlužení znamená ukončení oddlužení bez vydání osvobození pro dlužníka od povinnosti splatit své závazky.

Alternativou k obstarání si nového příjmu ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti je pak např. zaopatření plnění z tzv. darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu. V darovací smlouvě se třetí osoba zaváže přispívat na dlužníkovo oddlužení pravidelným příjmem tak, aby dlužník své oddlužení plnil.

Nové zaměstnání

Pokud dlužník nastoupí do nového zaměstnání, opět je povinen oznámit tuto skutečnost soudu a insolvenčnímu správci a obvykle předloží správci novou pracovní smlouvu. Dále by měl dlužník předložit svému novému plátci mzdy usnesení o schválení oddlužení. V něm je stanovena povinnost pro plátce mzdy (i budoucího) provádět srážky ze mzdy či jiných příjmů dlužníka pro potřeby oddlužení a zasílat je insolvenčnímu správci.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.