Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Lze předčasně splatit dluhy v oddlužení?

Lze předčasně splatit dluhy v oddlužení? Jak dlouho oddlužení trvá? Co mohu udělat pro to, aby oddlužení skončilo dříve? A co tím získám? Kde zjistím, kolik mi zbývá doplatit? Odpovědi na otázky naleznete níže.

Oddlužení podle insolvenčního zákona (tzv. osobní bankrot nebo insolvence) má za cíl maximální možnou úhradu pohledávek věřitelů. To znamená, že náplní a smyslem oddlužení je zajistit, aby věřitelé obdrželi na svých pohledávkách co nejvyšší plnění. Nejvíce ale tolik, kolik do oddlužení na své pohledávce přihlásili.

Toto v praxi znamená, že oddlužení lze ukončit i dříve, než je zákonem stanovená povinná doba. A to v podstatě kdykoli, pokud jsou plně uhrazeny do oddlužení přihlášené pohledávky věřitelů. Jinými slovy: pokud dlužník zaplatí věřitelům vše, co přihlásili, není co splácet a oddlužení skončí. Soud rozhodne o splnění oddlužení a vydá osvobození dlužníkovi od povinnosti platit zbylé, například nepřihlášené, pohledávky věřitelů.

Jak dlouho oddlužení trvá?

Oddlužení může mít podobu buď oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, nebo oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (tj. prodejem majetku dlužníka) nemá stanovenu žádnou dobu trvání, v podstatě bude trvat pouze tak dlouho, jak bude správci trvat samotná realizace této formy oddlužení. V praxi jde zpravidla o několik málo měsíců.

Oddlužení splátkovým kalendářem

Oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty má naopak pevně stanovenou maximální dobu trvání.

Základní doba trvání oddlužení je 5 let (od schválení oddlužení soudním rozhodnutím). Tato doba platí vždy, pokud nenastane zákonem předvídaná výjimka.

Výjimkou je situace, kdy v oddlužení dlužník do 3 let splatí nejméně 60 % na přihlášených pohledávkách nezajištěných věřitelů. V tomto případě oddlužení soud ukončí již po 3 letech.

Výjimka je stanovena i pro osoby, jimž vznikl před schválením oddlužení nárok starobní důchod. Oddlužení těchto osob je splněno po uplynutí 3 let od schválení oddlužení.

Výjimka pro důchodce a mladistvé

Stejná výjimka platí i pro osoby s přiznaným invalidním důchodem druhého a třetího stupně. Tyto osoby mají oddlužení taky splněno po 3 letech od jeho schválení. Postačí při tom, aby tyto osoby měly nárok na uvedený důchod přiznán v době splnění oddlužení, tedy v okamžiku uplynutí 3 let od schválení oddlužení. Nemusí mít uvedený důchod přiznán po celou dobu oddlužení.

Poslední výjimkou jsou případ dlužníků, u kterých nejméně 2/3 pohledávek nezajištěných věřitelů vznikly před dosažením 18 let věku dlužníka. Takovéto oddlužení trvá též ze zákona pouze 3 roky od svého schválení.

Co mohu udělat pro to, aby mé oddlužení skončilo dříve?

Dlužník může svou aktivitou ovlivnit jen délku oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.

Základním způsobem je ovlivnění výše příjmu dlužníka, ze kterého se provádějí srážky pro oddlužení. Pokud dlužník zajistí svým přičiněním příjem vyšší, budou mu sráženy i vyšší srážky z něj a oddlužení bude spláceno ve vyšší míře.

Chci konzultaci zdarma

Mimořádné splátky nezajištěným věřitelům

Dalším způsobem je získání jiných mimořádných příjmů. Tyto je dlužník povinen použít na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Stejně tak i obdržené dary. A prostřednictvím těchto nástrojů lze v praxi velmi účinně ovlivnit délku trvání oddlužení.

Buď tak, že vyšší pravidelné příjmy, mimořádné příjmy či dlužníkovi určené dary budou tak vysoké, že dlužník uhradí v oddlužení všechny přihlášené pohledávky nezajištěných věřitelů ve 100 %, nebo před uplynutím 3 leté lhůty od schválení oddlužení doplní plnění pro věřitele tak, aby plnění dosahovalo 60 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud pak oddlužení prohlásí za splněné již po 3 ledech od jeho schválení.

Co získám předčasným ukončením oddlužení?

Předčasným ukončením oddlužení podle některého z výše uvedených postupů zejména dojde ke zkrácení celého insolvenčního řízení a k jeho ukončení. Dlužník tak obdrží osvobození zpravidla i o několik let dříve, než je zákonem stanovená obecná lhůta 5 let.

Neopomenutelným přínosem je i úspora v příjmech dlužníka. Při předčasném ukončení oddlužení dlužník ušetří všechny části příjmů (srážky pro oddlužení), které by jinak byly použity pro úhradu pohledávek věřitelů po standardní dobu. V součtu jde v praxi zpravidla o statisíce korun ročně.

Kde zjistím, kolik mi na oddlužení zbývá doplatit?

Míru plnění oddlužení sleduje a kontroluje insolvenční správce. Činí tak na měsíční bázi. Dlužník se na něj může kdykoli obrátit s žádostí o poskytnutí informace ohledně výše plnění oddlužení. A to nejlépe formou oficiálního dotazu prostřednictvím insolvenčního soudu vedoucího insolvenční řízení dlužníka, aby dotaz měl odpovídající váhu a byl správcem zodpovězen.

Půlroční zprávy o plnění oddlužení

Druhým způsobem je sledovat pravidelné půlroční zprávy o plnění oddlužení, které musí správce u každého oddlužení zasílat soudu. Tyto jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku. Z nich je patrno, nejen jak je oddlužení dlužníkem plněno, ale i jaká je očekávaná míra plnění oddlužení v budoucnu. A tuto míru lze použít pro kalkulaci kolik je pro předčasné splnění oddlužení potřeba peněz.

§ 412a insolvenčního zákona

Splnění oddlužení
(1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže

a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,

b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,

c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

(2) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, jestliže dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení.

(3) Pro splnění oddlužení podle odstavce 1 písm. b) a c) postačí, jestliže by požadované míry splacení pohledávek nezajištěných věřitelů bylo dosaženo bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám.

(4) Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni74), je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

(5) Jestliže bylo dlužníku v jiném insolvenčním řízení po splnění oddlužení podle odstavce 4 pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, může insolvenční soud o splnění oddlužení podle odstavce 4 rozhodnout jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

(6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje příslušenství takové pohledávky, smluvní pokuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.