Volejte 777 722 822  

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Jak je to s výmazem z registrů dlužníků? Mají registry právo evidovat informace o mých dluzích i po jejich zaplacení? A pokud ano, jak dlouho? Existuje vůbec nějaká zákonná cesta, jak evidenci v registru dlužníků zrušit? 

Co je to registr dlužníků

Registr dlužníků je seznam fyzických a právnických osob, které jsou určitým způsobem spojeni s poskytnutým úvěrem. Registry dlužníků obsahují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti nebo ne. Účelem registru dlužníků je pomoc subjektům (bankám a jiným), aby měli možnost zjistit spolehlivost jejich klientů (potenciálních dlužníků). Úvěrové registry hromadí informace od věřitelů a zpřístupní je dalším věřitelům.

Stačí pozdní úhrada splátky

Často se lidé do registru dlužníků dostávají v případě pozdní úhrady splátek. Stačí se o několik dní opozdit, případně jednu splátku neuhradit. Pokud mají splátky příliš vysoké a mají problém se splácením, je na místě prověřit a zjistit, zda pro ně neexistuje možnost snížení splátek. Do registru dlužníků se člověk dostane i tehdy,  když mu nevyjde žádost o půjčku.

Pokud existují závazky po splatnosti, dluhy nebo dokonce exekuce a člověk již neví kudy kam, vhodným řešením může být oddlužení. Jedná se o zákonnou cestu, jak insolvenci vyřešit. Oddlužení nebo exekuce? Tato otázka bývá v současné době velmi aktuálním tématem. Je důležité srovnat všechny výhody i nevýhody z pohledu dlužníka. 

Jaké registry dlužníků máme v ČR?

Zjednodušeně v České republice fungují celkem tři relevantní registry dlužníků. Bankovní registr, nebankovní registr a Solus. Zvláštní postavení má pak insolvenční rejstřík.

 • Bankovní registr

Známý pod zkratkou BRKI, ve kterém jsou zapsány ty fyzické osoby, které si vzaly půjčku, mají kontokorent, kreditní kartu anebo jsou na bankovním účtu v mínusu.

 • Nebankovní registr

Známý pod zkratkou NRKI, kde jsou vedeny záznamy o osobách, které čerpaly úvěr či využily jiných kreditních služeb u nebankovních společností.

 • SOLUS

Jedná se o Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů známý jako Solus. Jsou zde zapsáni všichni dlužníci, kteří členům tohoto sdružení dluží. Členem jsou nebankovní instituce.

Zvláštní postavení má insolvenční rejstřík (tzv. ISIR), který je zřízen na základě zákona č. 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a jsou v něm vedeny záznamy o všech dlužnících v úpadku a jejich insolvenčních řízeních.

Vypršení lhůty pro vymazání z registrů se časově liší 

Délka výmazu z registrů dlužník se lišíK vymazání záznamu o nezaplacení splátky z registru dlužníků nedochází ihned po jejím uhrazení, ale až po vypršení lhůty.  Ta se u každého registru liší.

Registr dlužníků SOLUS vede záznamy po dobu 3 let od splacení pohledávky. V případě pohledávek telekomunikačních společností či distributorů energie pak 1 rok.

Registry NRKI a BRKI uchovávají záznamy po celou dobu splatnosti závazku a po jeho splacení pak ještě další 4 roky. V případě registru BRKI nelze o výmaz z registru vůbec žádat.

Výměna informací o závazcích spotřebitele je možná i bez jeho souhlasu

V minulosti bylo možné uspíšit výmaz z registru NRKI a SOLUS, a to tím způsobem, že dlužník musel nejprve uhradit zapsanou pohledávku, následně s věřitelem rozvázat veškeré smluvní vztahy a spolu s tím také zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Teprve poté mohl požádat registr dlužníků SOLUS a NRKI o výmaz z důvodu, že již není oprávněn zpracovávat osobní údaje dlužníka. Následně byl záznam v registru vymazán, protože již nebyl v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vše se však změnilo s novelizací zákona č. 378/2015 Sb., o ochraně spotřebitele. Dnes je výměna informací o závazcích spotřebitele možná i bez jeho souhlasu. V případě, že rejstříky NRKI a SOLUS využijí možností daných jim zákonem a budou údaje zveřejňovat i po odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů, není dřívější výmaz záznamů z registrů možný.

§ 20z zákona o ochraně spotřebitele

(9) Spotřebitel je oprávněn vůči provozovateli, který registr vede, písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.

Výmaz z insolvenčního rejstříku po 5 letech

Vyškrtnutí ze seznamu dlužníků v případě insolvenčního rejstříku je upraveno ustanovením § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, ve Vašem případě, kdy jste byl úspěšně oddlužen, se jedná o lhůtu 5 let ode dne právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení. Ani chystaná novela insolvenčního zákona změny v evidenci insolvenčního rejstříku nepřinese.

Pro shrnutí tedy uvádíme, že registr SOLUS vede záznamy o závazcích dlužníka a jejich splacení 3 roky od splacení pohledávky, NRKI a BRKI 4 roky. Insolvenční rejstřík je povinen vést evidenci o dlužnících a jejich insolvenčních řízeních 5 let od ukončení insolvence.  

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu58).

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

Přejete si vědět více o registrech dlužníků nebo potřebujete zjistit vaše dluhy? Naše advokátní kancelář vám pomůže. Můžete se obrátit na naše insolvenční poradce a domluvit si nezávaznou a bezplatnou konzultaci.

  Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

  Chci konzultaci zdarma

  Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky