777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Jak je to s výmazem z registrů dlužníků? Mají registry právo evidovat informace o mých dluzích i po jejich zaplacení? A pokud ano, jak dlouho? Existuje vůbec nějaká zákonná cesta, jak evidenci v registru dlužníků zrušit? 

Co je to registr dlužníků

Registr dlužníků je seznam fyzických a právnických osob, které mají závazek vůči svému věřiteli nebo jsou spojeny s poskytnutým úvěrem. Registry dlužníků obsahují údaje o všech závazcích dlužníka, ať už je dlužník po splatnosti nebo ne. Účelem registru dlužníků je pomoc věřitelským subjektům (bankám a jiným), aby měli možnost zjistit zadluženost a platební spolehlivost svých klientů – potenciálních dlužníků. Úvěrové registry hromadí informace od věřitelů a poskytují je dalším věřitelům i třetím osobám.

Stačí pozdní úhrada splátky

K tomu, aby se u dlužníka v registru vyskytl negativní záznam, postačí pozdní úhrady splátky. Nemusí dojít k zesplatnění celého dluhu věřitelem. Stačí se o několik dní opozdit, případně jednu splátku neuhradit. Pokud mají dlužníci splátky příliš vysoké a splácení je pro ně problémem, je na místě prověřit a zjistit, zda u nich neexistuje možnost snížení splátek. Do registru dlužníků se ale člověk dostane i tehdy, když mu nevyjde žádost o půjčku.

Pokud existují závazky po splatnosti, dluhy, nebo dokonce exekuce a člověk již neví kudy kam, může být vhodným řešením oddlužení. Jedná se o zákonnou cestu, jak může dlužník svou platební neschopnost (insolvenci) vyřešit. Oddlužení, nebo exekuce? Tato otázka bývá v současné době velmi aktuálním tématem. Je důležité srovnat všechny individuální výhody i nevýhody z pohledu dlužníka a zjistit, zda splňujete podmínky pro insolvenci.

Evidence dlužníků v ČR

Zjednodušeně fungují v České republice celkem tři relevantní registry dlužníků. Bankovní registr, Nebankovní registr a SOLUS. Kromě nich evidují dluhy, dlužníky a informace o jejich plnění navíc i 2 veřejné rejstříky: Insolvenční rejstřík a Centrální evidence exekucí (někdy též Exekuční rejstřík).

Pořízení výpisu z každé z těchto evidencí je zpoplatněno dle stanovených sazebníků, pouze Insolvenční rejstřík jako jediný nabízí informace veřejně a zdarma. Neexistuje však žádný oficiální a bezplatný centrální registr dlužníků, ve kterém by byly shromážděny záznamy ze všech evidencí dohromady.

 • Bankovní registr

Známý pod zkratkou BRKI, ve kterém jsou zapsány ty fyzické osoby, které si vzaly půjčku v bance, mají kontokorent, kreditní kartu anebo jsou na bankovním účtu v mínusu.

 • Nebankovní registr

Známý pod zkratkou NRKI, kde jsou vedeny záznamy o osobách, které čerpaly úvěr či využily jiných kreditních služeb u nebankovních společností.

 • SOLUS

Jedná se o Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů. V registru SOLUS jsou zapsáni všichni dlužníci, kteří členům tohoto sdružení dluží. Členy jsou bankovní i nebankovní instituce.

 • Exekuční rejstřík

Informace o probíhajících exekucích se shromažďují v rejstříku zvaném Centrální evidence exekucí (CEE), lidově známém také jako registr exekucí. Zahrnuje seznam dlužníků, vůči kterým je vedena exekuce.

 • Insolvenční rejstřík 

Zkráceně ISIR, je evidence zřízená na základě Insolvenčního zákona (Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení), a jsou v něm vedeny záznamy o všech dlužnících v úpadku a jejich insolvenčních řízeních.

Vypršení lhůty pro vymazání z registru dlužníků se časově liší 

Délka výmazu z registrů dlužníků se lišíK vymazání záznamu o dluhu z registru dlužníků nedochází ihned po jeho uhrazení, ale až po vypršení lhůty.  Ta se u každého registru liší.

Registr dlužníků SOLUS vede záznamy po dobu 3 let od splacení pohledávky. V případě pohledávek telekomunikačních společností či distributorů energie pak 1 rok. Pokud k uzavření smlouvy s některým členem sdružení SOLUS vůbec nedojde, ale klient o službu dříve požádal, eviduje sdružení záznam maximálně po dobu 3 měsíců.

Registry NRKI a BRKI uchovávají záznamy po celou dobu splatnosti závazku a po jeho splacení pak ještě další 4 roky. Pokud klient o úvěrový produkt žádal, ale nezískal či nevyužil jej, je záznam o žádosti v BRKI evidována po dobu jednoho roku a v NRKI po dobu půl roku.

Výměna informací o závazcích spotřebitele je možná i bez jeho souhlasu

V minulosti bylo možné uspíšit výmaz z registru NRKI a SOLUS, a to tím způsobem, že dlužník musel nejprve uhradit zapsanou pohledávku, následně s věřitelem rozvázat veškeré smluvní vztahy a spolu s tím také zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Teprve poté mohl požádat registr dlužníků SOLUS a NRKI o výmaz z důvodu, že již není oprávněn zpracovávat osobní údaje dlužníka. Následně byl záznam v registru vymazán, protože již nebyl v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vše se však změnilo s novelizací zákona o ochraně spotřebitele provedenou zákonem č. 378/2015 Sb. Dnes je výměna informací o závazcích spotřebitele možná i bez jeho souhlasu. Registry NRKI a SOLUS využívají možností daných jim zákonem a údaje zpřístupňují a poskytují žadatelům i po odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dřívější výmaz záznamů z registrů tedy není možný.

§ 20z zákona o ochraně spotřebitele

(1) Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, se prodávající, kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění, mohou prostřednictvím informačních databází (dále jen „registr“) vzájemně informovat o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, a to i v případě, kdy je jim podle jiného zákona uložena povinnost mlčenlivosti.

Z exekučního rejstříku je záznam vymazán nejrychleji

Informace o probíhajících exekucích se z registru CEE odstraňují do 15 dnů od ukončení exekučního řízení. Exekuční řízení může být ukončeno zejména úhradou dluhu nebo pravomocným zastavením exekuce, atd. Proces výmazu záznamů ovšem není automatický, jako u jiných evidencí, ale provádí ho a zodpovídá za něj příslušný exekutor. Je proto vhodné si pořízením výpisu z CEE potvrdit, že k odstranění záznamu po stanovené lhůtě skutečně došlo. V opačném případě se doporučuje exekutora upomenout, případně se poté obrátit přímo na exekuční soud.

Výmaz z insolvenčního rejstříku po 5 letech?

V insolvenčním rejstříku je záznam dlužníka evidován doživotně.Znepřístupnění záznamu v insolvenčním rejstříku je upraveno přímo zákonem, konkrétně ustanovením § 425 insolvenčního zákona. Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků automaticky vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení. V případě, kdy byl dlužník úspěšně oddlužen, se jedná o lhůtu 5 let ode dne právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení. Ačkoliv pro veřejnost nebude po této lhůtě záznam viditelný, soudy a insolvenční správci k němu budou mít přístup natrvalo.

Pro shrnutí tedy uvádíme, že registr SOLUS vede záznamy o závazcích dlužníka a jejich plnění další 3 roky od splacení pohledávky, NRKI a BRKI 4 roky. V Exekučním rejstříku maže exekutor záznamy o dlužnících do 15 dní ode dne ukončení exekučního řízení. Insolvenční rejstřík je povinen vést evidenci o dlužnících a jejich insolvenčních řízeních doživotně. Pro veřejnost jsou však údaje znepřístupněny po 5 letech od ukončení insolvence.  

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

(2) Při uchovávání znepřístupněných údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(3) Je-li podán opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí podle § 142, ponechá insolvenční soud dlužníka v seznamu dlužníků a údaje o něm přístupné v insolvenčním rejstříku po dobu projednání opravného prostředku.

Přejete si vědět více o registrech dlužníků nebo potřebujete zjistit vaše dluhy? Naše advokátní kancelář vám pomůže. Můžete se obrátit na naše insolvenční poradce a domluvit si nezávaznou a bezplatnou konzultaci.

  Užitečné odkazy: BRKI, NRKI, SOLUSčlenové sdružení SOLUS, Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstřík; zdroj obrázků: cz.depositphotos.com

   Potřebujete pomoci? Napište nám!

   Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
   PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

   Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

   Kalkulátor oddlužení

   • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
   • Najít řešení

   Kontaktujte svého poradce

   Novinky

    • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
    • PF 2023

     Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

    • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
    • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

     Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]