777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Důsledky úmrtí dlužníka v oddlužení pro dědice a zbylého manžela

Publikováno: 4. 8. 2021

Co se děje s oddlužením po smrti dlužníka? Jaký dopad má úmrtí dlužníka v oddlužení na jeho dědice? Jaké důsledky má úmrtí dlužníka v insolvenci pro jeho manžela? A jaké důsledky má úmrtí jednoho z manželů na jejich společné oddlužení? Jak předejít přechodu dluhů zemřelého dlužníka v oddlužení na jeho dědice? Lze doplatit za zesnulého dlužníka jeho oddlužení? Jak postupovat jako dědic zesnulého dlužníka v oddlužení? Odpovědi na tato témata naleznete v našem článku.

Co se děje s oddlužením po smrti dlužníka?

Smrt dlužníka má na jeho insolvenci zásadní vliv. Dlužník, jako jeden z hlavních účastníků insolvenčního řízení, je nepostradatelný pro existenci a průběh insolvenčního řízení. Dojde-li k jeho úmrtí, nemůže insolvence pokračovat, neboť zanikl jeden z hlavních účastníků. Po smrti dlužníka insolvenční soud řízení zastaví, čímž dojde k jeho ukončení.

Přijetím dědictví přechází závazky na zůstavitele

úmrtí v oddluženíNásleduje dědické řízení, ve kterém se projednává dědictví zemřelého dlužníka. Do dědictví jsou vedle všeho majetku zahrnuty i dluhy zemřelého dlužníka. Následující osud dluhů zesnulého dlužníka záleží jen na přístupu dědiců, zda dědictví s dluhy dlužníka přijmou, či dědictví odmítnou.

Přijetím dědictví přechází na dědice povinnost dostát závazkům zůstavitele. Tito se tedy budou muset vypořádat i se zbylými dluhy zůstavitele, a to v rámci klasického civilně právního procesu, nikoli v insolvenčním řízení dlužníka, neboť toto bylo zastaveno.

Odmítnutím dědictví nenabyde dědic majetek ani dluhy

Při odmítnutí dědictví odmítající dědic nenabyde z dědictví ničeho, ani dluhů. Při odmítnutí dědictví všemi dědici přechází dědictví na stát s tím, že je-li předluženo, závazky, které z něj nelze uspokojit, zanikají.

Jaký dopad má úmrtí dlužníka v oddlužení na jeho dědice?

Úmrtí dlužníka v oddlužení nemá na jeho dědice žádný zvláštní dopad. Úmrtí dlužníka v insolvenci povede k zastavení insolvenčního řízení pro zánik jednoho z hlavních účastníků. Dědicové dlužníka nemohou do řízení vstoupit místo původního dlužníka a pokračovat v něm, toto zákon neumožňuje.

Smrt dlužníka tak bude mít pro jeho dědice obvyklý význam – dojde k zahájení dědického řízení, do kterého budou zahrnuty vedle majetku dlužníka – zůstavitele i jeho závazky. A je na dědicích, zdali dědictví přijmou, nebo jej odmítnou.

Jaké důsledky má úmrtí dlužníka v insolvenci pro jeho manžela?

Důsledky úmrtí dlužníka v insolvenci pro jeho zbylého manžela se budou lišit podle toho, zda byl zemřelý dlužník v oddlužení sám, nebo šlo o společné oddlužení manželů, kdy byl dlužník v oddlužení společně se svým manželem.

Zemřelý dlužník byl v insolvenci sám

V případě, že byl v insolvenci dlužník sám, bez svého manžela, dojde jeho smrtí k zastavení insolvence soudem. Pro zánik jednoho z hlavních účastníků řízení. Zbylý manžel se stává dědicem a rozhoduje se, spolu s případnými dalšími dědici, zda dědictví po zesnulém dědici přijme či nikoli.

Zemřelý dlužník byl ve společném oddlužení manželů

společné oddlužení manželůJinak je tomu u společného oddlužení manželů. Toto je charakteristické tím, že po dobu jeho trvání se na oba dlužníky – manžele, kteří se ve společném oddlužení nacházejí, hledí, jako by se jednalo o jediného dlužníka.

V praxi tato zákonná nevyvratitelná domněnka znamená, že smrtí jednoho z manželů nedochází k zániku hlavního účastníka, protože v řízení stále figuruje druhý z manželů, a insolvenční řízení dále pokračuje.

Nyní se však pro potřeby oddlužení provádějí srážky pouze z příjmů zbylého manžela, což může mít nepříznivý vliv na plnění oddlužení. A nedostatečné plnění oddlužení může vést k zastavení celé insolvence a tím nezískání osvobození od dluhů pro zbylého manžela – dlužníka.

Jak předejít přechodu dluhů zemřelého dlužníka v oddlužení na jeho dědice?

Zemře-li dlužník s probíhající insolvencí, zastavuje a ukončuje se insolvenční řízení. Co ale s dluhy po zesnulém dlužníku, které nebyly v oddlužení uhrazeny?

Takovéto dluhy patří, spolu s ostatním majetkem zemřelého dlužníka, do dědictví. Přičemž není neobvyklé, že hodnota dluhů výrazně převyšuje hodnotu ostatního majetku. Hovoří se o předluženém dědictví.

Dědic má právo dědictví odmítnout

Ochranu pro dědice před nabytím předluženého dědictví představuje právo dědice odmítnout dědictví. Dědic může dle § 1485 občanského zákoníku dědictví odmítnout, a to i když není předluženo, ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl soudem vyrozuměn o existenci dědictví a právu na jeho odmítnutí. Odmítnutí dědictví musí mít formu výslovného prohlášení učiněného dědicem vůči soudu. Tzn., že musí obsahovat výslovnou formulaci dědice, že dědictví odmítá. Odmítnutí může být učiněno jak písemně, tak i ústně vůči notáři, jenž v zastoupení soudu vede dědické řízení. Tento o odmítnutí dědictví pořídí záznam a vyžádá si k němu podpis dědice.

Dědictví lze odmítnou pouze jako celek

Odmítnout lze dědictví pouze jako celek, pokud by dědic odmítl dědictví jen částečně, nebo s nějakou výhradou, je odmítnutí neplatné. Odmítnutím dědictví se dědic zbaví odpovědnosti za dluhy zůstavitele.

Lze doplatit za zesnulého dlužníka jeho oddlužení?

Dluhy nelze při úmrtí dlužníka doplatit

Nelze. Důvodem je skutečnosti, že po smrti dlužníka, který se nacházel v oddlužení, dochází k zastavení insolvenčního řízení a jeho ukončení. Z důvodu zániku jednoho z hlavních účastníků řízení.

Dědic nemá možnost doplatit oddlužení zesnulého dlužníka, ani nemůže v jeho oddlužení pokračovat. Takováto koncepce je právně nepřípustná.

Dědic ale může uhradit dluhy zemřelého dlužníka poté, co přijme dědictví. Součástí dědictví jsou i dluhy zůstavitele a tyto přijetím dědictví přecházejí na dědice. Má-li tedy dědic v úmyslu uhradit dluhy za zesnulého dlužníka, může tak učinit poté, co nabyde dědictví.

Jak postupovat jako dědic zesnulého dlužníka v oddlužení?

Zemře-li dlužník, u kterého probíhá oddlužení, je potřeba jeh smrt oznámit insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu. Dokladem prokazujícím úmrtí dlužníka je jeho úmrtní list. Po jeho předložení insolvenčnímu správci tento oznámí soudu skon dlužníka a insolvenční soud insolvenci zastaví.

Doporučujeme tedy po úmrtí dlužníka, aby jeho dědicové ihned danou okolnost písemně oznámili insolvenčnímu správci a toto oznámení doplnili kopií úmrtního listu. Následně správce potvrdí soudu dlužníkovu smrt a ten insolvenční řízení zastaví.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 554 lidem z dluhů ve výši 14 309 104 284 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]