Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Důsledky úmrtí dlužníka v oddlužení pro dědice a manžela

Co se stane s dluhy po smrti zůstavitele? Jaký dopad má úmrtí dlužníka v oddlužení na jeho dědice? Jaké důsledky má úmrtí dlužníka v insolvenci pro jeho manžela? A jaké důsledky má úmrtí jednoho z manželů na jejich společné oddlužení?

Lze doplatit za zesnulého dlužníka jeho oddlužení? Nelze. Dluhy ale automaticky nezanikají. Mezi odpověďmi najdete návod, jak postupovat jako dědic zesnulého dlužníka v oddlužení a jak předejít přechodu dluhů zemřelého dlužníka v oddlužení na jeho dědice.

Co se děje s oddlužením po smrti dlužníka?

Smrt dlužníka má na jeho insolvenci zásadní vliv. Dlužník, hlavní účastník insolvenčního řízení, je nepostradatelný pro existenci a průběh insolvenčního řízení. Dojde-li k jeho úmrtí, nemůže insolvence pokračovat, neboť zanikl jeden z hlavních účastníků. Po smrti dlužníka insolvenční soud řízení zastaví, čímž dojde k jeho ukončení.

Když přijmete dědictví s dluhy, přechází závazky na vás

úmrtí v oddluženíNásleduje dědické řízení, ve kterém se projednává dědictví zemřelého dlužníka. Do dědictví jsou vedle všeho majetku zahrnuty i dluhy po zemřelém manželovi, otci, …, zkrátka po zemřelém dlužníkovi. Osud dluhů zesnulého dlužníka záleží pak jen na přístupu dědiců, zda dědictví s dluhy dlužníka přijmou, či odmítnou.

► Přijetím dědictví přechází na dědice povinnost dostát závazkům zůstavitele

Dědicové se budou muset vypořádat i se všemi zbylými dluhy zůstavitele, a to v rámci klasického civilně právního procesu, nikoli v insolvenčním řízení dlužníka, neboť toto bylo zastaveno.

► Odmítnutím dědictví nenabyde dědic majetek ani dluhy

Při odmítnutí dědictví odmítající dědic nenabyde z dědictví ničeho, ani dluhů. Při odmítnutí dědictví všemi dědici přechází dědictví na stát s tím, že je-li předluženo, závazky, které z něj nelze uspokojit, zanikají.

Chci konzultaci zdarma

Jaký dopad má úmrtí dlužníka v oddlužení na jeho dědice?

Úmrtí dlužníka v oddlužení nemá na jeho dědice žádný zvláštní dopad. Úmrtí dlužníka v insolvenci povede k zastavení insolvenčního řízení pro zánik jednoho z hlavních účastníků. Dědicové dlužníka nemohou do řízení vstoupit místo původního dlužníka a pokračovat v něm, toto zákon neumožňuje.

Smrt dlužníka tak bude mít pro jeho dědice obvyklý význam – dojde k zahájení dědického řízení, do kterého budou zahrnuty vedle majetku dlužníka (zůstavitele) i jeho závazky. A je na dědicích, zdali dědictví přijmou, nebo jej odmítnou.

Jaké důsledky má úmrtí dlužníka v insolvenci pro jeho manžela?

Důsledky úmrtí dlužníka v insolvenci pro jeho zbylého manžela se budou lišit podle toho, zda byl zemřelý dlužník v oddlužení sám, nebo šlo o společné oddlužení manželů, kdy byl dlužník v oddlužení společně se svým manželem.

► Zemřelý dlužník byl v insolvenci sám

V případě, že byl v insolvenci dlužník sám, bez svého manžela, dojde jeho smrtí k zastavení insolvence soudem. Pro zánik jednoho z hlavních účastníků řízení. Zbylý manžel se stává dědicem a rozhoduje se, spolu s případnými dalšími dědici, zda dědictví po zesnulém dědici přijme, či nikoli.

► Zemřelý dlužník byl ve společném oddlužení manželů

společné oddlužení manželůJinak je tomu u společného oddlužení manželů. Toto je charakteristické tím, že po dobu jeho trvání se na oba dlužníky – manžele, kteří se ve společném oddlužení nacházejí, hledí, jako by se jednalo o jediného dlužníka.

V praxi tato zákonná nevyvratitelná domněnka znamená, že smrtí jednoho z manželů nedochází k zániku hlavního účastníka, protože v řízení stále figuruje druhý z manželů, a insolvenční řízení dále pokračuje.

Nyní se však pro potřeby oddlužení provádějí srážky pouze z příjmů zbylého manžela, což může mít nepříznivý vliv na plnění oddlužení. A nedostatečné plnění oddlužení může vést k zastavení celé insolvence, a tím nezískání osvobození od dluhů pro zbylého manžela – dlužníka.

Chci konzultaci zdarma

Jak předejít přechodu dluhů zemřelého dlužníka v oddlužení na jeho dědice?

Zemře-li dlužník s probíhající insolvencí, zastavuje a ukončuje se insolvenční řízení. Co ale s dluhy po zesnulém dlužníku, které nebyly v oddlužení uhrazeny? Kdo platí dluhy po zemřelém?

Takovéto dluhy patří spolu s ostatním majetkem zemřelého dlužníka do dědictví. Přičemž není neobvyklé, že hodnota dluhů výrazně převyšuje hodnotu ostatního majetku. Hovoří se o předluženém dědictví.

Dědic má právo dědictví odmítnout

Ochranu pro dědice před nabytím předluženého dědictví představuje právo dědice odmítnout dědictví. Dědic může dle § 1485 občanského zákoníku dědictví odmítnout, a to i když není předluženo, ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl soudem vyrozuměn o existenci dědictví a právu na jeho odmítnutí. Odmítnutí dědictví musí mít formu výslovného prohlášení učiněného dědicem vůči soudu. Tzn. musí obsahovat výslovnou formulaci dědice, že dědictví odmítá. Odmítnutí může být učiněno jak písemně, tak i ústně vůči notáři, jenž v zastoupení soudu vede dědické řízení. Tento o odmítnutí dědictví pořídí záznam a vyžádá si k němu podpis dědice.

Dědictví lze odmítnout pouze jako celek

Odmítnout lze dědictví pouze jako celek, pokud by dědic odmítl dědictví jen částečně, nebo s nějakou výhradou, je odmítnutí neplatné. Odmítnutím dědictví se dědic zbaví odpovědnosti za dluhy zůstavitele.

Chci konzultaci zdarma

Lze doplatit za zesnulého dlužníka jeho oddlužení?

Dluhy nelze při úmrtí dlužníka doplatit

Nelze. Důvodem je skutečnosti, že po smrti dlužníka, který se nacházel v oddlužení, dochází k zastavení insolvenčního řízení a jeho ukončení. Z důvodu zániku jednoho z hlavních účastníků řízení.

Dědic nemá možnost doplatit oddlužení zesnulého dlužníka, ani nemůže v jeho oddlužení pokračovat. Takováto koncepce je právně nepřípustná.

Dědic ale může uhradit dluhy zemřelého dlužníka poté, co přijme dědictví. Součástí dědictví jsou i dluhy zůstavitele a tyto přijetím dědictví přecházejí na dědice. Má-li tedy dědic v úmyslu uhradit dluhy za zesnulého dlužníka, může tak učinit poté, co nabyde dědictví.

Jak postupovat jako dědic zesnulého dlužníka v oddlužení?

Zemře-li dlužník, u kterého probíhá oddlužení, je potřeba jeho smrt oznámit insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu. Dokladem prokazujícím úmrtí dlužníka je jeho úmrtní list. Po jeho předložení insolvenčnímu správci tento oznámí soudu skon dlužníka a insolvenční soud insolvenci zastaví.

Doporučujeme tedy po úmrtí dlužníka, aby jeho dědicové ihned danou okolnost písemně oznámili insolvenčnímu správci. Toto oznámení doplnili kopií úmrtního listu. Následně správce potvrdí soudu dlužníkovu smrt a ten insolvenční řízení zastaví.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.