Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvenční řízení po povolení oddlužení dlužníka

Povolení oddlužení je první a významný krok pro dlužníka, jenž chce svůj úpadek řešit prostřednictvím oddlužení. Nicméně zásadní pro oddlužení dlužníka je až schválení oddlužení, respektive jeho konkrétní formy insolvenčním soudem. V době od povolení oddlužení do jeho schválení probíhá řada důležitých okamžiků.

Insolvenčním řízením se rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Insolvenční řízení má v zásadě několik fázízahájení insolvenčního řízení po podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka a skončení insolvenčního řízení.

Na povolení oddlužení nemá soud žádnou lhůtu

Proces insolvenčního řízení po povolení oddluženíNež dojde k samotnému procesu povolování oddlužení, je třeba, aby dlužník podal návrh na povolení oddlužení na příslušný krajský soudDoporučujeme, aby si dlužník zvolil zkušeného odborníka – advokáta, který dokáže posoudit, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky pro povolení jeho oddlužení, které ukládá insolvenční zákon. Po prozkoumání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a dodaných podkladů vydá soud rozhodnutí o povolení oddlužení.

Ustanovení insolvenčního správce

Pro vydání tohoto rozhodnutí nemá určenu žádnou lhůtu. V rozhodnutí o povolení oddlužení je zejména ustanoven insolvenční správce, který má přezkoumat případně popřít přihlášené pohledávky věřitelů, majetkové poměry dlužníka a připravit zprávu pro oddlužení. Rozhodnutí též obsahuje výzvu věřitelům k přihlášení svých pohledávek.

Insolvenční správce a jeho povinnosti

Soud vybírá insolvenčního správce dle interního klíče platného pro daný region dle místa pobytu dlužníka. Insolvenční správce je výkonným a kontrolním orgánem, jeho povinností je zejména provádět úkony v rámci insolvenčního řízení, a dohlížet na plnění povinností dlužníka v něm.

Insolvenční správce má povinnost zajistit si přehled o pohledávkách věřitelů vůči dlužníkovi a o dlužníkovu majetku. Pohledávky vůči dlužníku je insolvenční správce rovněž povinen přezkoumat. Z výsledků své činnosti sestaví insolvenční správce zprávu pro oddlužení, která je podkladem pro rozhodnutí soudu o schválení oddlužení.

Chci konzultaci zdarma

2 měsíce pro přihlášení pohledávek

Po povolení oddlužení mají věřitelé poslední možnost, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení. Mají pro tento úkon stanovenu zákonnou lhůtu 2 měsíců právě od povolení oddlužení. Je vhodné hlídat si přihlášené věřitele i jejich výši pohledávky v insolvenčním rejstříku.

K pozdě přihlášené pohledávce se v zásadě nepřihlíží

Je třeba připomenout, že pokud nestihnou svou pohledávku přihlásit, v zásadě se k jejich pohledávce při dalším průběhu insolvenčního řízení nepřihlíží a není tak v insolvenčním řízení uspokojena. Svou pohledávku může věřitel přihlásit jen prostřednictvím řádně podané a vyplněné přihlášky.

Zpráva pro oddlužení a zpráva o přezkumu

Po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek věřiteli je insolvenční správce povinen vyhotovit zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu pohledávek. K tomu má uloženu lhůtu 30 dnů od uplynutí posledního dne lhůty věřitelů pro přihlášení svých pohledávek za dlužníkem.

Poslední možnost podat námitky

Zprávy zasílá správce soudu a ten je zveřejní vyhláškou. Věřitelé i dlužník mají možnost podat proti zprávám námitky. K jejich projednání soud zpravidla nařídí zvláštní jednání. Účast na jednání o námitkách je povinná pro správce, dlužníka a předvolává se i věřitelský výbor a věřitelé, kteří námitky podali. Po vypořádání se s námitkami, nebo pokud námitky nejsou podány, rozhodne soud o schválení oddlužení dlužníka. Na jednání s insolvenčním správcem je třeba se připravit!

Schválení oddlužení

V rozhodnutí o schválení oddlužení soud mimo jiné přesně stanoví povinnosti dlužníka během jeho oddlužení, stanoví povinnosti plátci mzdy či obdobných příjmů dlužníka provádět z těchto příjmů srážky (u oddlužení v podobě splátkového kalendáře).

Dále potvrzuje insolvenčního správce v jeho funkci, stanoví i závazný způsob pro uspokojování pohledávek jednotlivých věřitelů. Je-li v oddlužení osoba ochotná přispět ke splnění dlužníka darem či pravidelnými peněžními dávkami, jsou uloženy v rozhodnutí o schválení oddlužení povinnosti i jí.

Zahájení samotného procesu průběhu oddlužení

Zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenční rejstříku dochází k faktickému ukončení fáze insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení a dochází k zahájení samotného procesu průběhu oddlužení. O průběhu oddlužení, povinnostech dlužníka a ukončení oddlužení si určitě povíme podrobněji v některém z našich dalších článků.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.