Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Velký přehled dluhových registrů: Lze žádat o vymazání z evidence?

Jaké dluhové registry máme v ČR? Co je insolvenční rejstřík a k čemu slouží? Co je centrální evidence exekucí a jak funguje? Jak dlouho bude v registru veden váš dluh, exekuce nebo insolvence? Jak a kdy žádat o vymazání z insolvenčního rejstříku? Kdy vám z jiných veřejných rejstříků smažou vaše dluhy? Jak zjistit, zda máte záznam v dluhovém registru? A co dělat, pokud se zápis v registru objeví?

Záznam v insolvenčním, exekučním anebo jiném dluhovém rejstříku může významně ovlivňovat váš osobní i profesní život. Přitom je snadné se do dluhového registru dostat. Často stačí pouze o úvěr požádat a údaje o žadateli budou do registru zaneseny, a to kolikrát i přes skutečnost, že žádost byla zamítnuta. Pokud finanční závazky už máte, dobře víte, že stačí málo a může se přestat dařit je splácet. A při delším nesplácení může dlužník skončit v exekuci nebo insolvenci. Exekuce a insolvence mají své speciální registry a údaje v nich se vedou po poměrně dlouhou dobu. Mají ale samozřejmě své „lhůty trvanlivosti“.Záznam v úvěrových registrech nelze vymazat předčasně

Přehled dluhových registrů obsahuje registry úvěrové (Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací), registr Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS), dále Centrální evidence exekucí, tzv. exekuční rejstřík, a Insolvenční rejstřík. Ve všech těchto registrech se shromažďují záznamy o dluzích a dlužnících.

Úvěrové registry BRKI a NRKI

BRKI je bankovní registr klientských informací, který obsahuje přehled úvěrových vztahů mezi bankou a její klientelou. Jeho databáze obsahuje kompletní informace o bonitě a platební morálce klientů. BRKI slouží bankám jako zdroj úvěrové historie zákazníků a zákazníkům naopak umožňuje si svůj platební profil budovat.

Informace o dluzích a dlužnících jsou v BRKI uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi klientem a finanční institucí a ještě následující 4 roky po jeho ukončení. Pokud smlouvu klient s bankou neuzavřel, uchovávají se jeho údaje 1 rok od podání úvěrové žádosti. Vymazání z rejstříku BRKI se provede automaticky po 4 letech od doplacení závazku, dřívější výmaz není možný, lze pouze upravit chybný nebo nepřesný údaj.

NRKI je nebankovní registr klientských informací. Obsahuje podobné informace jako BRKI, ale poskytovatelem úvěrů jsou zde nebankovní instituce, jako leasingové společnosti, splátkové společnosti a jiné nebankovní úvěrové společnosti.

Lhůta pro uchování údajů je stejná jako u bankovního registru, pouze v případě neuzavření smlouvy se údaje uchovávají pouze 6 měsíců od žádosti o úvěr. Výmaz na žádost možný rovněž není, provede se automaticky po 4 letech od doplacení závazku.

Chci konzultaci zdarma

SOLUS registr

SOLUS je Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, není nijak spravováno státem, naopak je soukromou iniciativou bankovních i nebankovních institucí. Do jeho registru se dostanou spotřebitelé, kteří jsou po stanovenou dobu sjednanou ve smlouvě v prodlení s plněním svých finanční závazků vůči minimálně jednomu členovi sdružení Solus.

Z registru SOLUS jsou údaje o dlužnících vymazány automaticky po uplynutí 3 let ode dne doplacení závazku. Dřívější vymazání není možné.

 

Exekuční rejstříkVymazání záznamu z insolvenčního rejstříku nelze uspíšit

Informace o probíhajících exekucích se shromažďují v rejstříku zvaném Centrální evidence exekucí (CEE), lidově známém jako registr exekucí. Ačkoliv je CEE soukromý institut, seznam jeho dlužníků, vůči kterým se vede exekuce, je stejně jako u insolvenčního rejstříku veřejný a má své vymezení v zákoně (zákon č. 121/2001 Sb., „exekuční řád“). V exekučním rejstříku jsou shromažďovány informace o konkrétních exekučních řízeních, osobách, vůči kterým jsou exekuce vedeny, anebo soudních exekutorech, kteří exekuce provádějí. Údaje do něj zapisují sami soudní exekutoři a jsou zveřejněny poté, co nařízení exekuce nabyde právní moci.

K vymazání z registru CEE pak dochází 15 dní po ukončení exekučního řízení (například pro vymožení povinnosti, pravomocným zastavením exekuce atd.), respektive poté, co se soudní exekutor o skončení dozvěděl.

Výpis z exekučního rejstříku je veřejně přístupný a může si ho pořídit kdokoliv o kterékoliv osobě, a to i bez jejího souhlasu. Stačí znát jen osobní údaje osoby, jejíž exekuce nás zajímají, jako je jméno a příjmení, případně bydliště a další. Výpis z registru exekucí je nejčastější formou lustrace dlužníků, dobře poslouží například před začátkem spolupráce s novým obchodním partnerem anebo před sepsáním nájemní smlouvy s novým zájemcem o pronájem nemovitosti.

Lze pořídit výpis z centrální evidence exekucí zdarma?

Pořízení výpisu z exekučního rejstříku je dle platné vyhlášky zpoplatněno, nahlížet do registru exekucí zdarma tedy v současnosti nelze. Výpis svých exekucí můžete pořídit online nebo osobně na pobočkách Czech POINT.  Naše advokátní kancelář však dokáže lustraci dluhových registrů provést za vás a připravit kvalitní a ucelený přehled vašich dluhů, nejen těch exekučně vedených.

Insolvenční rejstřík

Co je ISIR a jaké informace obsahuje

Insolvenční rejstřík (zkráceně jen ISIR – informační systém insolvenčního řízení) je veřejným systémem, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Má elektronickou podobu a slouží k lustraci dlužníků v insolvenčních řízeních. V insolvenčním rejstříku se zveřejňuje také veškerá dokumentace k jednotlivým řízením, jako jsou rozhodnutí soudů a podání věřitelů, dlužníků i insolvenčních správců. Navíc rejstřík obsahuje také seznam všech insolvenčních správců. Insolvenční rejstřík je jediným subjektem v ČR, který je spravován veřejnou správou, nikoliv soukromě.

Jak insolvenční rejstřík funguje

V insolvenčním rejstříku je k nalezení kompletní spisová agenda každého probíhajícího insolvenčního řízení. Základem je webová stránka pro vyhledávání konkrétních osob v rejstříku. Vyhledávání je možné opět podle osobních údajů dlužníka anebo například spisové značky daného řízení a dalších. V seznamu insolvenčních správců pak lze vyhledat údaje o správcích, jakými jsou jejich oprávnění k činnosti, sídlo a ohlášené provozovny. Poslední možností využití insolvenčního rejstříku je oddíl s formuláři dokumentů, které jsou v insolvenčních řízeních vyžadovány. V tomto oddílu lze najít všechny formuláře potřebné v insolvenčním řízení včetně předvyplněných vzorů a pokyny k jejich vyplnění.

Chci konzultaci zdarma

Pozor na fikci doručení zveřejněním v rejstříku

Pozor by si lidé měli dávat na okolnost, že u mnoha podání zveřejňovaných v rejstříku platí tzv. fikce doručení zveřejněním v rejstříku. Soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků řízení se v něm pokládají za doručené adresátovi už po zveřejnění daného dokumentu v insolvenčním rejstříku. A stejně tak i okamžikem zveřejnění nabývají platnosti. V praxi by tedy zejména věřitelé měli informacím zveřejňovaným v insolvenčním rejstříku věnovat pozornost, neboť není povinností soudu je o insolvencích jejich dlužníků a změnách v nich zvlášť informovat. Doporučujeme proto bedlivě sledovat insolvenční rejstřík a zvláště menším věřitelům prověřovat pravidelně své dlužníky, zda v rejstříku nejsou vedeni, a pokud ano, sledovat změny v jejich insolvenčních řízeníchPozor na fikci doručení zveřejněním.

Délka uchování záznamů v insolvenčním rejstříku

Lhůtu pro uchování záznamů v insolvenčním rejstříku stanovuje zákon. V insolvenčním rejstříku jsou evidovány jak veškeré záznamy o probíhajících insolvenčních řízeních, tak i záznamy o těch, které už byly ukončeny. Záznamy o insolvenčních řízeních a dlužnících zůstávají v registru napořád. Omezena je jen dostupnost informací pro veřejnost, pro kterou jsou záznamy viditelné pouze 5 let od ukončení řízení. Po této lhůtě se zneviditelní a nahlédnout do záznamů pak mohou už jen soudy a insolvenční správci.

Výmaz z insolvenčního rejstříku

Do insolvenčního rejstříku je dlužník zapsán ihned po podání insolvenčního návrhu. Záznamy o insolvenčních řízeních jsou v něm pak uvedeny ještě 5 let od ukončení řízení. Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku je upraveno § 425 insolvenčního zákona a soud ho provede automaticky po této lhůtě. Není třeba o vymazání podávat žádnou žádost, ani o něj nelze zažádat dřív.  Pozor je třeba si dát na to, že lhůta 5 let se počítá ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo insolvenční řízení skončeno (tedy v případě úspěšného oddlužení se jedná o lhůtu 5 let ode dne nabytí právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení, nikoliv od poslední splátky, ačkoliv to často může korespondovat s poslední splátkou).

Doba evidence v rejstříku a okamžik počátku běhu zákonné 5leté lhůty je častým dotaz dlužníků, proto je třeba si pro sledování lhůty stanovit správné počáteční datum. Obdobně tomu je i při ukončení oddlužení v jeho průběhu. Například pokud insolvenční soud zruší dříve schválené oddlužení pro neplnění povinností dlužníka. I v tomto případě běží klasická lhůta 5 let od nabytí právní moci soudního rozhodnutí.

Jinak tomu ale je, jestliže řízení skončí jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu, např. podle § 142 insolvenčního zákona. Zde se jedná o situaci, kdy oddlužení skončilo předčasně zamítnutím insolvenčního návrhu, nebo bylo řízení zastaveno například z důvodu zpětvzetí. V těchto případech je dlužník oprávněn požádat o vyškrtnutí už po uplynutí 3 měsíců od právní doby rozhodnutí a soud ho vymaže z insolvenčního rejstříku do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka. V obou případech je tedy na dlužníkovi, aby soud k vymazání vyzval. V opačném případě bude v registru veden celých 5 let, jako by tomu bylo v případě úspěšného ukončení oddlužení.

Chci zjistit dluhyInsolvenční poradci abivia - insolvence a oddlužení

Dočetli jste až sem a stále nevíte, kde a jak začít se zjišťováním svých dluhů? Nechce se vám čekat na poskytnutí informací ze všech úvěrových registrů? Lhůty pro jejich zjištění mohou být velmi dlouhé.

Nechte to na nás. Víme, kde a jak začít, na koho se obrátit. Máme ve zjišťování dluhů bohatou praxi. Udělejte první krok do života bez neustálého stresu z financí a kontaktujte nás!

Pozn. V registrech najdete jak aktuální exekuce 2022, tak i starší z let minulých. Exekuce se v registru evidují podle čísla exekuce a vážou se ke jménu povinného. Je tak možné je vyhledat podle osoby dlužníka i podle exekučního čísla, které souvisí s datem vzniku exekuce.

Zdroje: Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstříkoddíl s formuláři dokumentů, seznam insolvenčních správců.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.