Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Zastavení exekuce před, během a po oddlužení

Usilujete o zastavení exekucí a nevíte, jak na to? Pomůže insolvence ke zrušení exekuce? Proč pokračují exekuce i po insolvenci? Jak postupovat po úspěšném ukončení oddlužení, aby se exekuce zastavily? Lze podat stížnost na exekutora?

Zastavení exekucí před insolvencí

Možná vás to překvapí, ale počet protiprávně vedených exekucí není malý. Pokud se tedy dozvíte, že je na vás uvalena exekuce, nezoufejte. Nejdříve si zjistěte veškeré informace, abyste věděli, jaké kroky můžete podniknout.

Příklady neoprávněné exekuce

 • Když je exekuce nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu.
 • Když je přiznán očividně protiprávní nárok.
 • Když exekutor zabere majetek, který ale nesmí být součástí exekuce (všichni exekutoři musí vědět, že nesmí zabavovat základní vybavení bytu, které je nezbytné pro provoz domácnosti, věci osobní potřeby či věci sloužící k práci).
 • Exekutor se chová nepřiměřeně, vyhrožuje, obtěžuje příbuzné, či dokonce používá násilí.
 • Vymáhaný dluh je, byť i jen částečně, zaplacený.
 • Exekuce je uvalena na někoho, kdo nemá žádný majetek, takže není z čeho pokrýt dluh ani náklady na exekuci.

V případě neoprávněnosti rozhodnutí, učiňte kroky ke zrušení exekuce. Můžete požádat o vyškrtnutí věcí, které pod exekuci nespadají, nebo podat stížnost na neoprávněné jednání exekutora.

Ministerstvo spravedlnosti – zastavení exekuce přímo nezřizuje

Pokud jde o chybu ze strany exekutora, obraťte se na okresní soud, který exekuci nařídil, nebo na Exekutorskou komoru České republiky. Pokud se chceme navzdory exekutorovi dovolat zastavení exekuce, pak se obracejte přímo na exekuční soud. Na Ministerstvo spravedlnosti lze podat kárnou žalobu na exekutora. Návrh na zastavení exekuce – vzor najdete na exekuce.justice.cz. Žádost o zrušení exekuce musí být srozumitelná a situace v ní musí být dobře a přehledně popsaná.

Chci pomoci s pozastavením exekuce

Zastavení exekuce při insolvenci

Jakmile je zahájeno insolvenční řízení dlužníka, nelze nařídit novou exekuci a výkon probíhajících exekucí je pozastaven. Ke zrušení exekuce prozatím nedojde, ale je odložena až do ukončení řízení. Exekutor může činit jen úkony vedoucí k zajištění majetku dlužníka. V případě  kladného průběhu řízení dojde k vydání usnesení o úpadku dlužníka. Po něm už exekuce nemůže být vykonávána vůbec. 

Pozor ale na další dluhy! Pokud by v po povolení oddlužení vznikaly nové závazky, které dlužník není schopen platit, může vzniknout nová exekuce v insolvenci. Tyto nové dluhy musí dlužník splácet mimo splátkový kalendář a pokud by tak nečinil, je to důvod pro zastavení oddlužení a všechny starší dluhy a exekuce budou znovu obnoveny.

Zastavení exekuce pomocí oddlužení

Exekuce a její zastavení pomocí insolvence je jedním z řešení, které mohou dlužníkovi ulevit od bezesných nocí. Není to nic jednoduchého. I nadále to znamená, že se bude muset naučit žít s jakýmsi minimem. Ale na rozdíl od exekuce má oddlužení jasně dané časové omezení, po kterém je možné začít zase s čistým štítem. Oddlužení má i další výhody oproti exekuci.

Pokračování exekuce po skončení insolvenčního řízení

Po skončení oddlužení a získání rozhodnutí a osvobození soudu by měl dlužník provést ještě jeden důležitý krok – provést zastavení všech exekucí. Postačí exekutorům zaslat rozhodnutí soudu o osvobození dlužníka a požádat o zastavení exekuce.

Proč exekuce trvají i po insolvenci

Po skončení insolvence, kdy soud vydá dlužníkovi osvobození od povinnosti hradit zbylé dluhy, je na exekutorovi, aby exekuci zastavil. Z jasného a pádného důvodu, kterým je právě osvobození dlužníka soudem od dluhů.

Proč pokračují exekuce i po insolvenci?

Po skončení insolvence, kdy soud vydá dlužníkovi osvobození od povinnosti hradit zbylé dluhy, je na exekutorovi, aby exekuci zastavil. Z jasného a pádného důvodu, kterým je právě osvobození dlužníka soudem od dluhů.

Exekutor by si měl informace z insolvenčního rejstříku průběžně aktualizovat

Informaci o tom, že soud dlužníka osvobodil, čerpá exekutor přímo z insolvenčního rejstříku. Obdobně jako všechny ostatní informace o insolvenčních řízeních. Zákon totiž nepřímo ukládá exekutorům, aby si informace z insolvenčního řízení získávali sami.

Platí, že všechna rozhodnutí soudu jsou účinná již zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Exekutorům (podobně jako věřitelům a jiným osobám) tak nezbývá než si informace z rejstříku průběžně aktualizovat. Jinak riskují, že budou jednat protiprávně!

Obdrží-li tedy dlužník osvobození od povinnosti platit zbylé dluhy, má exekutor zastavit probíhající exekuci. Správný postup je takový, že exekutor navrhne exekučnímu soudu zastavení exekuce z důvodu osvobození dlužníka od dluhů.

Co může dlužník dělat pro zastavení exekuce po oddlužení?

Dlužník, který byl soudem osvobozen od dluhů, může sám podat návrh na zastavení exekuce. Měl by tak učinit do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce. S promeškáním lhůty je sice spojen postih vůči navrhovateli, kdy by měl exekutor opožděně podaný návrh na zastavení exekuce odmítnout.

Současně ale platí, že takovou věc předá exekutor k posouzení a rozhodnutí přímo exekučnímu soudu. To v praxi znamená, že dlužník může návrh na zastavení exekuce podat kdykoli, protože soud osvobození dlužníka od dluhů a exekucí uzná.

Chci konzultaci zdarma

Jak postupovat při návrhu na zastavení exekuce?

Jak zastavit exekuce po oddluženíNávrh na zastavení exekuce podává dlužník exekutorovi, který exekuci vede. Ten by měl obdržený návrh posoudit, a je-li důvodný exekuci zastavit. Nehledá-li exekutor návrh na zastavení exekuce důvodným, postoupí věc i se spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu (to je soud, který exekuci nařídil a pověřil exekutora jejím výkonem).

Návrh na zastavení exekuce by měl obsahovat vylíčení skutečností důležitých pro posouzení okolností pro zastavení exekuce, měl by být srozumitelný a určitý. Navrhovatel je povinen k němu připojit listiny, které prokazují tvrzení uvedená v návrhu na zastavení exekuce. V našem případě tedy zejména rozhodnutí insolvenčního soudu o osvobození dlužníka od dluhů.

Jak se obvykle zastavení exekuce provádí v praxi?

V praxi je obvyklý a často používaný takový postup, kdy se návrh na zastavení exekuce pošle nejen exekutorovi, ale rovnou i exekučnímu soudu. Dojde tím k urychlení celého postupu a zaručí se tím nestranné posouzení situace přímo soudem.

Jak je to s náklady na exekuci?

Zvláštní kapitolu tvoří náklady exekuce. Náklady exekuce bývají někdy vymáhány exekutory vedle pohledávky, ke které se pojí. Tento přístup není správný, protože náklady na vymáhání, tj. i náklady exekuce, tvoří tzv. příslušenství pohledávky. To znamená, že se nejedná o jinou, novou pohledávku, nýbrž o součást a jakýsi přírůstek pohledávky původní, hlavní.

Osvobození se vztahuje i na náklady exekuce

V tomto pojetí se osvobození dlužníka od dluhů vztahuje přímo a zcela i na náklady exekuce. Dlužník tedy není povinen hradit náklady exekuce, i když vyvstaly během oddlužení nebo dokonce po jeho skončení. Takto věc posoudil a rozhodl nejvyšší soud ve svých judikátech.

Postupuje-li exekutor po vydání osvobození dlužníka v exekuci pro to, aby vymohl jen náklady exekuce, je jeho postup opět protiprávní a exekuce má být zastavena. Dlužník může postupovat stejně, jako je popsáno výše, tedy podat návrh na zastavení exekuce. Zde se doporučuje podat návrh na zastavení exekuce přímo exekučnímu soudu.

Čeho se osvobození dle insolvenčního zákona nedotýká?

Dle § 416 insolvenčního zákona se osvobození nedotýká peněžitého trestu či jiné majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, pohledávek na výživném ze zákona a pohledávek na náhradu škod způsobené na zdraví. V uvedených případech NEBUDE exekuce zastavena. Pro úspěšné zastavení exekuce je tedy vždy potřeba zjistit, o jaký závazek se jedná.

Může dlužník podat stížnost na exekutora?

Dlužník může podat podnět nebo stížnost, na základě kterého se posoudí, zda exekutor neporušil své povinnosti nebo neporušil právní předpisy. Porušení povinností exekutora nebo porušení právních předpisů může vést až k odvolání exekutora z jeho funkce, v praxi častěji k peněžitému postihu. Děje se tak v kárném řízení, které vede Exekutorská komora.

Stížnost nebo podnět je vhodné podat osobám, které mohou navrhnout, aby se zahájilo kárné řízení vůči exekutorovi. Těmito osobami jsou předseda revizní komise nebo předseda kontrolní komise Exekutorské komory ČR, předseda krajského či okresního soudu, v jehož rámci exekutor působí a předseda exekučního soudu, z jehož rozhodnutí exekutor danou exekuci vede. Bude ale vždy záležet na posouzení a rozhodnutí těchto osob, zda podají návrh na zahájení kárného řízení vůči exekutorovi.

Zajímá vás více informací? Potřebujete pomoci ukončit exekuce? Jedná exekutor neoprávněně? Kontaktujte náš tým. Pomohou vám situaci vyřešit.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.