Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Prodej majetku v insolvenci. Co je chráněné obydlí?

Co čeká dlužníka v insolvenci v souvislosti s jeho majetkem? Co vše se v insolvenci zahrnuje do majetku dlužníka a co nikoli? Prodává se v insolvenci všechen majetek dlužníka, nebo jen některé věci? Kdo a jak prověřuje majetek dlužníka pro oddlužení?

Co když je do insolvence zahrnut majetek jiných osob? Co osobní automobil v insolvenci? Kdy dochází k prodeji nemovitosti a kdy ne? Jak se posuzuje chráněné obydlí a co mezi chráněné obydlí patří?

Povinnosti dlužníka v oddlužení (vlastníka majetku)

prodej majetku v insolvenciDlužník, který žádá o povolení insolvence, má povinnost připojit ke svému insolvenčnímu návrhu seznam svého majetku. A to včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků. Nepřipojí-li dlužník – navrhovatel ke svému návrhu seznam svého majetku, bude jeho návrh posouzen jako nekompletní a soud se jím vůbec nebude zabývat.

Seznam majetku by měl obsahovat všechen majetek dlužníka, ať jde o věci hmotné, tak i věci nehmotné, například pohledávky za svými dlužníky. Majetek musí být uveden v seznamu položkově. S vyčíslením pořizovací ceny a odhadem ceny aktuální. U pohledávek musí být identifikován dlužník, okolnosti, na kterých se pohledávky zakládají, s vyjádřením dlužníka k dobytnosti pohledávky.

Co vše patří do majetku dlužníka

Do majetku dlužníka pro oddlužení (říká se do majetkové podstaty) se zahrnuje všechen majetek dlužníka, který mu patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení. Dále se do majetku dlužníka zahrnuje i majetek, který dlužník nabyde v průběhu insolvenčního řízení. Mezi majetek dlužníka se zahrnují i spoluvlastnické podíly.

Finanční prostředky, věci movité a nemovité

Majetek dlužníka tvoří zejména peněžní prostředky, věci movité i nemovité, podnik (tj. „podnikatelský provoz“ dlužníka – podnikatele), soubor věcí a věci hromadné (například obilí), vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry, obchodní podíl (ve společnosti), peněžité i nepeněžité pohledávky.

Plat, důchod, nemocenská

Dále do majetku dlužníka taky patří dlužníkova mzda nebo plat, pracovní odměna jako člena družstva, příjmy nahrazující odměnu za práci, důchody, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ušlého výdělku, náhrady za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci a další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.

Okruh majetku dlužníka je tedy velmi široký a v podstatě zahrnuje vše, co má hodnotu ocenitelnou penězi.

Co z majetku dlužníka se v insolvenci prodává a co je z prodeje vyloučeno?

Pro prodeji majetku dlužníka v insolvenci platí omezení uvedená přímo v insolvenčním zákoně.

V insolvenci se neprodává (je z prodeje vyloučeno, má výjimku z prodeje):

 • majetek dlužníka, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Jde zejména o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny a věci nezbytně potřebné k plnění svých pracovních úkolů. Dále jsou vyloučeny věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy.
 • věci ve vlastnictví dlužníka nebo jeho manžela, jako jsou běžné oděvní součásti včetně prádla a obuvi a obvyklé vybavení domácnosti (lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo), pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.
 • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka a členů jeho rodiny a nosiče těchto záznamů, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho rodiny potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě.
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce
 • zvířata, u nichž není hospodářský význam hlavním důvodem chovu a která slouží člověku jako společník.

Důležité je omezení pro podnikatele, kdy věci sloužící k podnikání nejsou z prodeje vyloučeny. Ostatní majetek dlužníka spadající do majetkové podstaty bude v rámci insolvence prodán. S výjimkou obydlí dlužníka, které splňuje podmínky tzv. chráněného obydlí (více níže).

Chci konzultaci zdarma

Zjišťování majetku dlužníka v insolvenci

I když má dlužník povinnost uvést podrobně všechen svůj majetek při podání insolvenčního návrhu, má insolvenční správce povinnost zjistit majetek dlužníka, neboli zjistit majetkovou podstatu. Při této činnosti je povinen řídit se pokyny insolvenčního soudu.

Dlužník v insolvenci musí poskytnout součinnost

Při zjišťování majetku je dlužník povinen poskytnout správci součinnost, zejména dbát jeho pokynů pro nakládání s majetkem (ale nejen s ním).  V praxi se nejčastěji setkáme se součinností v podobě informací o majetku, přístupu do domácnosti dlužníka, přístupu k jednotlivým nemovitým věcem dlužníka, informacích o pohledávkách dlužníka a jeho věřitelích. Včetně informací o příjmech dlužníka a jeho zaměstnavateli či podnikání.

Správce vychází ze seznamu majetku uvedeného v návrhu na povolení oddlužení

Při zjišťování majetku správce vychází ze seznamu majetku, který dlužník připojil ke svému návrhu. Správce je ale povinen provést vlastní šetření, zda do majetku dlužníka nepatří i jiné věci, práva nebo majetkové hodnoty. Pokud správce nemůže své šetření provést z důvodu nedostatku poskytnuté součinnosti ze strany dlužníka, oznámí to soudu a navrhne příslušná opatření.

Dlužník je povinen správci umožnit přístup na všechny místa, kde je jeho majetek umístěn. Neposkytuje-li odpovídající součinnost, může soud nařídit prohlídku bytu, sídla, místností dlužníka, i jeho skříní a schránek, kde má dlužník majetek. Zároveň může soud dlužníka předvolat k prohlášení o jeho majetku.

Výsledkem šetření správce je soupis majetkové podstaty

Správce je povinen vyhotovit soupis majetkové podstaty na předepsaném formuláři a uvést mimo identifikace majetku i odhad jeho ocenění.

Ocenění majetku provádí v insolvenci dle platných předpisů o oceňování správce. Ocenění znalcem se provádí jen na požadavek věřitelského výboru (nebo soudu). Soupis majetkové podstaty je základem nejen pro její ohodnocení, ale hlavně pro rozhodnutí soudu o dalším průběhu oddlužení. Obsah majetkové podstaty (a její celková hodnota) určuje, jakou formou bude insolvence probíhat. Zda prodejem majetku dlužníka (říká se zpeněžením majetkové podstaty), nebo bude dlužník své dluhy v oddlužení splácet pravidelnými měsíčními splátkami (zde půjde o oddlužení splněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty).

Dlužník je povinen soupis majetku podepsat a potvrdit tak jeho správnost a úplnost, jestliže o to insolvenční správce požádá.

Co když je do insolvence zahrnut majetek jiných osob?

Insolvence a majetek dlužníkaZahrne-li správce do soupisu majetku dlužníka i majetek jiných osob, případně majetek, ke kterému jiné osoby uplatňují práva vylučující, aby majetek vlastnil dlužník, písemně tyto osoby vyrozumí. Vyrozumí je o důvodech pro zahrnutí sporného majetku do soupisu majetku dlužníka a zejména o tom, že se mohou bránit podáním žaloby o vyloučení či vynětí majetku ze soupisu.

Žalobu na vyloučení majetku ze soupisu je jiná osoba povinna podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržela vyrozumění od správce. Nevyužije-li této možnosti, platí, že majetek do soupisu patří.

O žalobě rozhoduje insolvenční soud. Jeho rozhodnutí je závazné pro všechny účastníky. Do rozhodnutí soudu nemůže správce se sporným majetkem nakládat, zejména jej prodat. Dojde-li přesto ke zpeněžení majetku, který neměl být prodán, náleží výtěžek zpeněžení osobě, jejíž majetek byl. Současně má tato osoba právo na náhradu vzniklé škody.

Chci konzultaci zdarma

Může být z majetku k prodeji v insolvenci něco vyjmuto?

Může. Kromě věcí vyloučených z majetkové podstaty (viz výše), může být z prodeje vyjmut i další majetek.

Správce může ze soupisu majetku dlužníka (a tím i z jeho prodeje) vyjmout kdykoli takový majetek, který nemůže sloužit k uspokojení věřitelů. Půjde zejména o neprodejné věci a nedobytné pohledávky, nebo o majetek, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v trestním řízení.

Osobní automobil nebo stroje sloužící k práci či podnikání

Dále může být z prodeje vyloučen majetek z rozhodnutí insolvenčního soudu. Jedná se zejména o takový majetek, jehož prodejem by mohlo být ohroženo plnění oddlužení (splácení pohledávek věřitelů) dlužníkem. Přičemž hodnota získaná prodejem takové věci je neporovnatelně nižší, než plnění, které věřitelé obdrží, když věc zůstane dlužníkovi.

V praxi se jedná o případy věcí, které souží k udržení nebo zajištění příjmu dlužníka, ať už ze zaměstnání nebo z podnikání (automobil, vybavení provozovny, stroje a věci sloužící k práci či podnikání).

Častým případem je osobní automobil nízké hodnoty, který používá dlužník pro své podnikání nebo práci do zaměstnání. Prodejem auta by vzniklo riziko ztráty zaměstnání nebo možnosti podnikání dlužníka. To by vedlo k ohrožení plnění pro věřitele.

Majetek dlužníka – tzv. chráněné obydlí

Posledním případem, kdy může dojít k vynětí majetku dlužníka z prodeje, je případ tzv. chráněného obydlí.

Co je chráněné obydlí a jak se v insolvenci posuzuje?

S chráněným obydlím se setkáváme u oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto typu oddlužení (pouze v tomto typu oddlužení) není dlužník povinen vydávat ke zpeněžení své obydlí, pokud jeho hodnota nepřesahuje částku určenou prováděcím předpisem jako částka k zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti.

Za chráněné obydlí se tedy považuje takové bydlení, jehož hodnota nepřesahuje částku určenou podle prováděcího předpisu jako částku pro zajištění obydlí v místě, kde se nachází obydlí dlužníka. Prováděcí předpis stanoví metodu výpočtu, která rozlišuje tři typy obydlí (rodinný dům, byt a dům se zahradou) a zohledňuje i počet osob, které s dlužníkem v obydlí bydlí (čím více, tím vyšší je částka pro zajištění obydlí).

Pokud hodnota nemovitosti, ve které dlužník skutečně bydlí, nepřesahuje částku pro zajištění obydlí zjištěnou podle prováděcího předpisu, není podle insolvenčního zákona dlužník povinen takovou nemovitost vydat ke zpeněžení.

Prodej zajištěné nemovitosti v insolvenci

O prodeji zajištěné nemovitosti v insolvenci si můžete přečíst v našem přechozím článku. Najdete tam všechny informace, jak prodej zajištěné nemovitosti probíhá, v jakém případě se prodává a za jakou cenu. Jak je to s hypotékou v oddlužení? I toto téma je velmi aktuální a často probírané. Zde záleží primárně na rozhodnutí zajištěného věřitele, zda v oddlužení bude chtít zpeněžit předmět zajištění (dům, byt), nebo nebude. Rozhodnutí je pouze na něm.

Jste již v insolvenčním řízení a potřebujete právní pomoc? Stačí se obrátit na zkušené specialisty a vaši situaci s nimi probrat.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.