777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Insolvence a oddlužení podnikatelů. Jak probíhá insolvenční řízení?

Může podnikatel do oddlužení? Co si musí připravit a jak požádat o oddlužení? Jak probíhá povolení a schválení oddlužení? Jak se stanoví měsíční srážky pro oddlužení? 

Může podnikatel do insolvence?

Oddlužení podnikatelůMůže. Podnikatel – fyzická osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může jít do insolvence. Není zde žádná překážka bránící úspěšnému oddlužení podnikatelů, jako tomu bylo v minulosti. Vstup do oddlužení je pro podnikatele upraven stejně, jako pro osoby nepodnikající.

Je třeba prokázat úpadek či hrozící úpadek – závazky pro oddlužení podnikatelů

Základní podmínkou pro úspěšnou žádost o insolvenci je, aby se dlužník – podnikatel nacházel v úpadku, nebo aby mu úpadek hrozil. Zjednodušeně je úpadek situace, kdy má dlužník více věřitelů, u nich dluhy po splatnosti déle jak 30 dnů a tyto není schopen splatit.  Nebo se jedná o situaci, kdy dlužník sice v úpadku ještě není, ale s ohledem na všechny okolnosti se dá předpokládat, že u něj úpadek nastane (toto je hrozící úpadek).

Podmínka pro vstup do insolvence je splněna i tehdy, kdy je podnikatel předlužen – jeho závazky jsou vyšší než jeho majetek a není schopen je uhradit. 

Jak požádat o oddlužení podnikatele?

K tomu, aby insolvence začala, musí podnikatel podat návrh na povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení se podává spolu s insolvenčním návrhem. V případě, kdy bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh věřitele, podává dlužník – podnikatel návrh na povolení oddlužení samostatně. Musí jej podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí soudu o zahájení insolvenčního řízení.

Nutností je přichystat si povinné přílohy

Podnikatel si musí ke svému návrhu připravit povinné přílohy, zejména sestavit seznam svého majetku včetně majetku, který používá k podnikání, dále sepsat seznam svých zaměstnanců a přehled o příjmech za posledních 12 měsíců stejně jako podklady k očekávaným příjmům v následujícím roce.

Využít k sepisu a podání návrhu služeb oprávněných osob

K samotnému sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení musí podnikatel využít služeb k tomu zákonem vyjmenovaných osob, kterými jsou advokáti, exekutoři, notáři, insolvenční správci nebo osoby s akreditací udělenou Ministerstvem spravedlnosti. Sám si může návrh sepsat a podat jen v případě, kdy absolvoval magisterské studium ekonomického nebo právního směru nebo vykonal úspěšně zkoušku insolvenčního správce.

Návrh na zahájení insolvence se podává k místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má podnikatel bydliště.

Zahájení insolvence podnikatele

Poté, co soud obdrží návrh na zahájení insolvence podnikatele, vydá vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku se insolvenční řízení dlužníka – podnikatele zahajuje. Soud má na vydání vyhlášky 3 dny od doručení návrhu na povolení oddlužení.

Soud prověří úpadek dlužníka

Po přijetí návrhu dlužníka – podnikatele soud návrh prověří, zda z něj vyplývá, že je dlužník – podnikatel v úpadku, nebo hrozícím úpadku, nebo zda je předlužen. Bez existence úpadku, hrozícího úpadku nebo předlužení na straně podnikatele nemůže soud o insolvenci rozhodovat a nemůže v řízení ani pokračovat. Proto insolvenční soud řízení zastaví, pokud z návrhu úpadek, předlužení nebo hrozící úpadek na straně podnikatele nevyplývá.

Dlužník musí být schopen hradit alespoň minimální měsíční splátku

Podobně soud řízení zastaví i v případě, kdy z návrhu nebude zřejmé, že je dlužník – podnikatel schopen hradit svým věřitelů ze svých příjmů alespoň minimální měsíční splátku. Proto je vhodné připojit rovnou k návrhu dostatek podkladů, z nichž vyplývají informace o příjmech podnikatele a jeho nákladech spojených s podnikatelskou činností.

Pokud soud nezjistí důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, povolí podnikateli jeho oddlužení.

Povolení oddlužení a další vývoj insolvenčního řízení

Po povolení oddlužení soudem nastává období, kdy se věřitelé přihlašují do insolvenčního řízení se svými pohledávkami za dlužníkem – podnikatelem. Říká se, že věřitelé podávají přihlášky svých pohledávek. Na podání přihlášek mají věřitelé 2 měsíce od povolení oddlužení soudem.

Insolvenční si s podnikatelem domluví osobní schůzku

Po povolení oddlužení je správce mimo jiné povinen přezkoumat majetkové poměry dlužníka – podnikatele. Za tím účelem si s dlužníkem sjedná osobní schůzku. V případě potřeby může vyžadovat vstup do dlužníkova obydlí nebo do jeho provozoven, předložení dokladů k podnikání, účetnictví i daňové evidence. Insolvenční správce bude za účelem vypracování zprávy pro oddlužení prověřovat i příjmy dlužníka z jeho podnikatelské činnosti a náklady na tuto činnost vynaložené. Cílem je zjistit, zda je dlužník – podnikatel schopen splácet svým věřitelům v oddlužení alespoň zákonem stanovenou minimální měsíční splátku.

Schválení oddlužení a stanovení měsíčních splátek 

splátkový kalendář v oddlužení

V rozhodnutí, kterým soud oddlužení dlužníka – podnikatele povoluje, rovněž určí insolvenčního správce. Insolvenční správce je pověřen výkonem mnoha činností v insolvenci, například prověřením přihlášených pohledávek věřitelů, zjištěním majetkových poměrů dlužníka, vypracováním zprávy pro oddlužení, na základě které soud rozhoduje, zda dlužníkovi oddlužení schválí či nikoli, a zejména dohledem nad průběhem oddlužení a plněním povinností uložených v něm dlužníkovi.

Poté, co se soud obdrží od správce vypracovanou zprávu o oddlužení, rozhodne o schválení oddlužení dlužníka – podnikatele. Schválí-li jeho oddlužení, uloží mu současně, aby hradil svým věřitelům měsíčně minimální nevratnou částku, tzv. zálohovou splátku.

Určení výše zálohové splátky

Výše zálohové splátky se určuje několika způsoby. Přednostně se zálohová splátka určuje jako jedna dvanáctina ze zisku dosaženého dlužníkem – podnikatelem v předchozím zdaňovacím období. V případech, kdy dlužník – podnikatel dosahoval zisku a ten byl dostatečný na splnění minimální splátky pro oddlužení.

Nebyl-li zisk dostatečný, případně žádný, určí se zálohová splátka po vyjádření správce k očekávaným budoucím měsíčním příjmům dlužníka vycházejícím s rozdílu mezi reálně dosaženými příjmy a reálně vynaloženými náklady dlužníka podnikatele na jeho podnikání.

Poslední možností je určení zálohové splátky z průměrné měsíční mzdy dosažené v národním hospodářství za první až třetí kvartál předchozího kalendářního roku.

Zúčtování zálohové splátky a její výše v dalším období

Zálohové splátky podléhají pravidelnému zúčtování. Na konci zdaňovacího období je dlužník – podnikatel povinen předložit správci účetnictví nebo daňovou evidenci, přiznání k dani z příjmů a výpisy z účtů, případně jiné listiny svědčící o jeho příjmech a výdajích. Správce provede kontrolu a zjistí skutečný zisk podnikatele v předcházejícím období. Z jedné dvanáctiny zisku vypočte způsobem používaným pro výpočet srážky k uspokojení přednostní pohledávky v exekuci tzv. referenční srážku.

Následné správce zjistí, zda byla zálohová splátka dostatečná, nebo zda měl dlužník – podnikatel vyšší příjmy a mohl uhradit svým věřitelům více. Učiní to tak, že referenční srážku vynásobí počtem měsíců, po které se platila zálohová splátka. Je-li výsledek vyšší, než součet uhrazených zálohových splátek, je dlužník – podnikatel povinen doplatit rozdíl. K doplacení jej správce vyzve. Je-li výsledek nižší než součet uhrazených záloh, dlužník nic nedoplácí, ale ani není nic vraceno.

Výši zálohových splátek může soud změnit, úpravu navrhuje dlužník. Navrhnout úpravu zálohových splátek může dlužník i pro změnu poměrů na jeho straně.

Povinnosti podnikatele v insolvenci

V rozhodnutí o schválení oddlužení uloží soud dlužníkovi řadu povinností. Mimo výše uvedené povinnosti předkládat správce účetnictví nebo daňovou evidenci ke kontrole jde zejména a povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost či o ni usilovat, nezatajovat žádný ze svých příjmů, hodnoty získané dědictvím či darem zpeněžit a výtěžek použít pro mimořádné splátky věřitelům, zasílat soudu a správci dvakrát ročně přehled o svých příjmech a informovat je o změně bydliště či zahájení nebo ukončení podnikání.

Osvobození podnikatele od dluhů

Osvobození od dluhů obdrží podnikatel od soudu po úspěšném ukončení oddlužení. K úspěšnému ukončení může dojít v několika situacích.

 • Úhrada 100% dluhů

První je úhrada všech dluhů přihlášených věřiteli do oddlužení. V takovém případě oddlužení soud ukončí poté, co byly dluhy uhrazeny. Zde vydá soud osvobození automaticky po ukončení oddlužení.

 • Úhrada min. 60 % dluhů za 3 roky

Druhá je situace, kdy dlužník – podnikatel uhradí v oddlužení za 3 roky nejméně 60 % pohledávek přihlášených nezajištěnými věřiteli. Zde soud ukončí oddlužení po 3 letech. Zde taky vydá soud osvobození automaticky po ukončení oddlužení.

 • Úhrada min. 30 % dluhů za 5 let

Třetí situace nastává v okamžiku, kdy po 5 letech trvání oddlužení uhradí dlužník – podnikatel 30 % pohledávek přihlášených nezajištěnými věřiteli. I zde soud vydá osvobození automaticky.

 • Úhrada méně než 30 % dluhů za 5 let

Poslední situace je taková, kdy po 5 letech trvání oddlužení je na přihlášených pohledávkách nezajištěných věřitelů uhrazeno méně než 30 % z jejich hodnoty. Zde soud vydá osvobození jen na základě žádosti dlužníka, shledá-li pro to důvody. Výše srážek a délku oddlužení je možné spočítat v kalkulačce oddlužení

Po přiznání osvobození od dluhů není dlužník – podnikatel povinen v oddlužení nesplacené či do něj nepřihlášené dluhy hradit.

Podnikání v insolvenci

Podnikat lze i v insolvenci. Zahájení a průběh insolvenčního řízení o oddlužení není překážkou pro výkon podnikání.

Obdobně lze zahájit podnikání během probíhajícího oddlužení (insolvence). V takovém případě je důležité o zahájení podnikání bezodkladně informovat insolvenčního správce. Hlavním důvodem je změna v osobě, která provádí srážky z příjmů dlužníka. Srážky už nebude provádět zaměstnavatel z příjmů dlužníka, ale dlužník sám.

Dalším důvodem je stanovení zálohových splátek dlužníku – podnikateli, které tento bude muset po zahájení podnikání sám platit. Zálohovou splátku určí soud právě na návrh insolvenčního správce.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]