Volejte 777 722 822  

Jak je to s daňovými bonusy a přeplatky na daních v oddlužení? Musím je přiznat?

Patří daňové bonusy mezi příjmy pro oddlužení? Dostanu zpět přeplatek daně, když jsem v insolvenci? Patří vratka (přeplatek) na daních mezi příjmy pro srážky v oddlužení? Musím přeplatek na daních předat insolvenčnímu správci? Pošle přeplatek na daních insolvenčnímu správci můj zaměstnavatel, nebo to musím udělat já? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Patří daňové bonusy mezi příjmy pro oddlužení?

Patří. Pokud je daňový bonus vyplácen dlužníkovi v rámci mzdy, pak tvoří součást mzdy a v případě srážek ze mzdy pro splátky pro oddlužení splátkovým kalendářem je daňový bonus součástí příjmu, ze kterého se srážky provádějí.

Pokud je daňový bonus vyplácen jednorázově, například při daňovém zúčtování, pak je třeba jej přiznat jako mimořádný příjem a použít jej pro mimořádní splátky nezajištěným věřitelům. Děje se tak zasláním přeplatku či vratky na dani insolvenčnímu správci.

Pozor. Dojde-li k tomu, že dlužník daňový bonus (tedy peníze) použije na úhradu svých potřeb, bude jej po něm správce přesto požadovat, a dlužník je povinen odpovídající finanční částku správci zaslat! Nesplnění této povinnosti je nutno považovat za neplnění povinností dlužníkem v oddlužení, pro něž může být oddlužení dlužníkovi zrušeno.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Dostanu zpět přeplatek daně, když jsem v insolvenci?

Přeplatek na dani sice bude dlužníkovi v insolvenci (oddlužení) vyplacen, nicméně tento je povinen použít jej jako mimořádný příjem na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Děje se tak poukázáním částky odpovídající vrácenému přeplatku na daních insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty.

Opět platí, že nedodržení této povinnosti je porušením povinností uložených dlužníkovi pro oddlužení a hrozí za něj zrušení oddlužení. Více výše.

Patří vratka (přeplatek) na daních mezi příjmy pro srážky v oddlužení?

Ano, patří. Je-li vrátka či přeplatek na daních zaúčtován a obsažen v pravidelném měsíčním příjmu dlužníka, podléhá tento standardně prováděným srážkám z příjmů pro potřeby oddlužení a bude v rámci těchto srážek i odeslán správci k rozdělení mezi nezajištěné věřitele.

Je-li vratka či přeplatek na dani zaslán dlužníkovi odděleně mimo pravidelný měsíční příjem, je dlužník povinen jej zaslat insolvenčnímu správci jako mimořádný příjem.

Musím přeplatek na daních předat insolvenčnímu správci?

Ano, přeplatek na daních je třeba zaslat insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty. Pošle přeplatek na daních insolvenčnímu správci můj zaměstnavatel, nebo to musím udělat já? Pokud je přeplatek na daních zúčtován ve mzdě dlužníka, je automaticky předmětem srážek ze mzdy prováděných pro potřeby oddlužení plátcem mzdy (zaměstnavatelem). V tomto případě není třeba nijak reagovat, správce dostane přeplatek v rámci pravidelně prováděných srážek.

Jiná situace je, pokud je vratka poukázána na účet dlužníka. Například při podávání daňového přiznání dlužníkem. Zde většinou přeplatek zasílá zpět dlužníkovi na jeho účet odpovídající finanční úřad. V takovémto případě je dlužník povinen zaslat přeplatek insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

§ 418 insolvenčního zákona

Zrušení schváleného oddlužení
(1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže

a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo

b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo

c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b), jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo

d) to navrhne dlužník.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 12 091 lidem z dluhů ve výši 12 018 530 801 Kč.

Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky