Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Co se děje po podání návrhu na povolení oddlužení na soud

Řada dlužníků se domnívá, že podáním návrhu na povolení oddlužení na soud mají vyhráno. Bohužel tomu tak není. Z pohledu soudu je podání návrhu pouhým začátkem procesu povolování oddlužení a schvalování jeho formy, obsahujícím řadu úkonů a závazných pokynů nejen pro dlužníka.

co se děje po oddlužení?

Návrh na povolení oddlužení musí být vypracován na předepsaném formuláři a v podstatě obsahuje insolvenční návrh spojený s návrhem na řešení dlužníkova úpadku formou oddlužení.

Podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení k místně příslušnému krajskému soudu znamená impuls pro soud k zahájení insolvenčního řízení. Soud je povinen zahájit insolvenční řízení do 3 dnů od obdržení návrhu na povolení oddlužení a informaci o zahájení zveřejnit v insolvenčním rejstříku.

Soud posuzuje návrh z hlediska kompletnosti a oprávněnosti

Následně soud posuzuje podaný návrh z hlediska kompletnosti, a to jak z pohledu předepsaných náležitostí pro insolvenční návrh, tak i z pohledu předepsaných náležitostí pro návrh na povolení oddlužení. Zjistí-li, že podaný návrh nesplňuje stanovené podmínky, vyzve soud navrhovatele, v našem případě dlužníka, aby návrh doplnil, je-li to možné.  Pokud ne, návrh odmítne a řízení zastaví.

Z návrhu na povolení oddlužení musí být patrný úpadek dlužníka

Dále soud přistoupí k posouzení, zda je insolvenční návrh oprávněný, tj. zda existuje úpadek dlužníka. Není-li z insolvenčního návrhu úpadek dlužníka patrný, opět soud buď vyzve dlužníka, aby doplnil nejasné či chybějící údaje nezbytné pro identifikaci úpadku, nebo řízení zastaví. V opačném případě, tedy jeli úpadek dlužníka zřejmý, přistoupí soud k posouzení, zda situace dlužníka popsaná v návrhu splňuje i podmínky pro povolení oddlužení. Jeli tomu tak, vydá soud rozhodnutí o povolení oddlužení.

Soud může v insolvenčním řízení o oddlužení, uložit dlužníku – navrhovateli povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů spojených s řízením. Výše zálohy může činit až 50.000 korun. V praxi se záloha dlužníku – navrhovateli zpravidla neukládá, neboť náklady na insolvenční řízení o oddlužení zpravidla nevznikají.

Důležité je splnit podmínky pro povolení oddlužení

Základní podmínkou pro povolení oddlužení je, aby dlužník byl schopen v oddlužení uhradit nejméně odměnu insolvenčního správce, jednou takovou částku svým věřitelům a spolu s tím i pohledávky na dlužném výživném a odměnu za sepis návrhu na povolení oddlužení.

Další podmínkou pro povolení oddlužení je, aby svým návrhem dlužník nesledoval nepoctivý záměr.

Oddlužení nebude dlužníkovi povoleno ani v případech, bylo-li mu přiznáno osvobození od dluhů v 10 letech předcházejících podání návrhu na povolení oddlužení. Stejně tak soud dlužníku oddlužení nepovolí, byl-li dlužníku v předcházejících 5 letech zamítnut návrh na povolení oddlužení pro nepoctivý záměr, nebo oddlužení pro nepoctivý záměr bylo dlužníku zrušeno.

Pro vydání rozhodnutí o povolení oddlužení není soudu stanovena žádná lhůta. V praxi trvá rozhodnutí o povolení oddlužení od několika dnů do několika týdnů. Proces povolování oddlužení zahrnuje ustanovení insolvenčního správce.

Jednání dlužníka s insolvenčním správcem

V rozhodnutí o povolení oddlužení soud prohlásí, že zjistil úpadek dlužníka, jenž je možno řešit oddlužením. Ustanoví insolvenčního správce a rozhodne o záloze na jeho odměnu v oddlužení. Insolvenční správce má určité práva a povinnosti

Soud taktéž vyzve věřitele, aby ve lhůtě 2 měsíců přihlásili své pohledávky vůči dlužníkovi do insolvenčního řízení, pokud tak ještě neučinili.

Dále soud uloží insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 30 dnů od konce lhůty pro přihlášení pohledávek tyto přezkoumal, zjistil majetkové poměry dlužníka, setkal se s dlužníkem a projednal s ním podmínky jeho oddlužení a vypracoval zprávu pro oddlužení. Případně soud stanoví i další povinnosti pro dlužníka či věřitele nebo insolvenčního správce.

Schválení oddlužení soudem

Na základě zprávy pro oddlužení vypracované insolvenčním správce a na základě výsledku jeho přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů a na základě majetkové situace dlužníka soud rozhoduje, kterou formou oddlužení dlužníkovi schválí a jak bude schválené oddlužení probíhat. Zda oddlužení zpeněžení majetkovou podstatou, při které dochází jen k prodeji majetku dlužníka, nebo splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty dlužníka.

Vyplyne-li ze zprávy insolvenčního správce, že dlužníky podmínky oddlužení nesplňuje, soud řízení ukončí. Jinak rozhodne zpravidla dle doporučení správce o schválení oddlužení. Teprve po schválení oddlužení soudem začíná samotný proces oddlužení, který trvá tři nebo pět let, dle typu dlužníka míry plnění pohledávek jeho věřitelů.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.